224-0220/02 – Mechanika podzemních konstrukcí (MPK)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta syntetizovat znalosti z různých oblastí širšího zaměření (mechanika hornin a zemin, teorie pružnosti a pevnosti, ražení podzemních děl, statika, betonové a ocelové konstrukce), navrhovat bezpečné a ekonomicky efektivní podzemní konstrukce, správně analyzovat a interpretovat reálné chování podzemních konstrukcí a porovnávat výsledky získané in-situ s teoretickými výpočty dle různých výpočetních metod a s výsledky získanými matematickým modelováním. Jednou z významných dovedností je rovněž provádět predikci chování určité podzemní konstrukce v daném horninovém prostředí a v daných podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se detailně zabývá problematikou statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí, zajišťujících stabilitu, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl. Na základě hodnocení stavu napětí a deformace v okolí podzemního síla vymezuje základní výpočtové postupy pro stanovení zatížení výztuže (ostění), zabývá se klasifikací výpočtových metod, jejich předpoklady a omezeními a věnuje značnou pozornost otázkám statiky podzemních konstrukcí všech typů, vč. kotvení a zpevňování hornin. prostředí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá podrobné poznatky o stabilitě podzemních děl, statice jejich výztuží a metodách navrhování a posuzování těchto konstrukcí. Naučí se samostatně řešit základní problémy stability podz. děl a posuzování výztuží na základě systémového přístupu k hodnocení výpočtových metod a kvality hornin. prostředí. Ovládne některé softwarové produkty a naučí se je samostatně používat a hodnotit spolehlivost výsledků.

Povinná literatura:

Aldorf,J.:Mechanika podzemních konstrukcí, VSB-TU Ostrava, 1999.

Doporučená literatura:

Aldorf a kol.: Podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. ES VŠB-TU Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

6 dílčích programů, 1 komplexní program

E-learning

Není součástí výuky.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
224-0207 PS Podzemní stavitelství Doporučená
224-0226 GS Geotechnické stavby Doporučená
228-0202 SSKI Statika stavebních konstrukcí I Doporučená
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam a obsah discipliny, stav napětí v bodě tělesa. 2. Stav napětí a deformace tělesa, matemat. rovnice mechaniky kontinua, Airyho funkce. 3. Reologie hornin, podmínky pevnosti materiálů, konstitutivní modely. 4. Stav napjatosti v okolí výlomů. 5. Přetváření nevyztužených podz. děl, stabilizační napětí. 6. Klasifikace výpočetních metod stability a zatížení výztuže. 7. Statické řešení výztuže podzemních děl. 8. Navrhování výztuží ze SB, svorníků a kombinací SB s jinými druhy. 9. Dimenzování výztuže podle mezních stavů. 10. Konstrukce výztuží dřevěných, ocelových, betonových a železobetonových. 11. Prostorové konstrukce - výztuže křížů, odboček a vidlic. 12. Kritická hloubka podzemních děl a její význam pro navrhování výztuží, vliv podrubání a nadrubání. 13. Rezerva - přednáška pozvaného odborníka z praxe. Cvičení: 1. Procvičování základních úloh ze statiky a pružnosti - charakteristiky průřezů. 2. Výpočet deformací staticky určitých konstrukcí. 3. Trojkloubový oblouk, vnitřní síly a deformace - 1. program. 4. Pevnost hornin. 5. Stav napjatosti v okolí podzemních děl. 6. Stabilizační napětí - 2. program. 7. Výpočet zatížení výztuže podle zásad klasifikace metod. 8. Staticky neurčité výztužní konstrukce. 9. Dtto + statické řešení opěr výztuže tunelu. 10. Programový systém VÝZTUŽ. 11. Programové systémy MUSCH, TUNKOT - stanovení oblasti porušení v okolí díla. 12. Komplexní program - zadání - 3. program. 13.-14. Konzultace a řešení úkolů. Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce je standardně využíván zpětný projektor a řada softwarových produktů vlastní i zahraniční provenience.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti: Účast 70% na výuce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: min. 3x účast na cvičeních v průběhu semestru, zpracování zadaných projektů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní