224-0222/01 – Ražení podzemních děl a jam (RPD&J)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu je seznámit posluchače s technologiemi řažení podzemních děl, které jsou realizovány v mimořádných geotechnických podmínkách a metodami výstavby podzemních objektů, které svými technickými parametry a účelem využití leží mimo oblast standardních podzemních děl. Zde patří např. inženýrské sítě, produktovody ap., jejichž realizační metody se principiélně odlišují od tradičních metod výstavby podzemních děl. Do programu jsou zařazeny také technologie hloubení vertikálních jam. Předmět navazuje na předmět "mechanika hornin a zemin" a "podzemní stavitelství". Tento předmět rozšiřuje odborné znalosti v problematice, která není standardní náplní studia v předmětu „podzemní stavitelství“. Absolventa studijního oboru geotechnika profiluje a připravuje k činnosti v oblasti projektování a realizace široké škály podzemních objektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Systematika realizačních metod překonávání složitých přírodních a technických podmínek při výstavbě podzemních děl. Metody změny nepříznivých primárních přírodních podmínek, vedoucí k jejich úplné nebo částečné eliminaci. Technické postupy překonávání složitých podmínek. Hnané pažení, štítování, protlačování, mikrotunelování, bezvýkopové technologie, zmrazování, kesonování, odvodňování, sanace a rekonstrukce podzemních děl a inženýrských sítí. Obsahem předmětu jsou také metody prognózy a postupy eliminace negativních vlivů a dopadů v horninovém prostředí. Ve druhé části se předmět zabývá ražením a hloubením jam a šachtic. Seznamuje s výztužními konstrukcemi pro hloubení zařízením staveniště a zaústěním jámy. Zabývá se jak klasickým hloubením vrtacími a trhacími pracemi, tak problematikou vrtání jam a velkoprofilových vrtů. Součástí je i problematika hloubení slepých jam a šibíků, ražení svislých komínů, prohlubování a rozšiřování jam. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchač je uveden do problematiky, seznámen se základy oboru, relevantními trvalými poznatky a současným stavem v rozsahu a hloubce poznání, které postačuje pro úspěšné zahájení aktivní činnosti v uvedeném oboru a umožňuje jejich další samostatné prohlubování a rozvíjení.

Povinná literatura:

1. K. Exner: Speciální metody ražení. ES VŠB Ostrava 1983 2. K. Exner: Hloubení jam. ES VŠB Ostrava 1984 3. F. Klepsatel: Bezvýkopová výstavba podzemných vedení. ALFA Bratislava 1986

Doporučená literatura:

K. Exner: Speciální metody ražení. ES VŠB Ostrava 1983 K. Exner: Hloubení jam. ES VŠB Ostrava 1984

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zpracuje seminární práci o realizaci vybraného typu podzemního díla

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod, charakteristika složitých podmínek (přírodní, antropogenní, technicko- organizační), principy, systematika a přehled realizačních postupů výstavby podzemních děl ve složitých podmínkách. 2. Realizace podzemních děl pod ochranou stlačeného vzduchu - kesonování. 3. Zmrazování. 4. Jehlování, hnané pažení, obrysový výrub, štítování, protláčení. 5. Mikrotunelování, horizontální vrtání, bezvýkopové technologie. 6. Zasypávaná podzemní díla, naplavovaná podzemní díla. 7. Environmentální dopady podpovrchových podzemních děl, jejich prognóza a prevence. 8. Technologie hloubení jam. Zaústění zařízení staveniště. 9. Výztužní konstrukce, materiál, parametry. 10. Klasické hloubení jam ä šachtic. 11. Prohlubování, rozšiřování jam. Hloubení slepých jam. 12. Vrtání jam. 13. Speciální technologie hloubení. 14. Přednáška odborníka z praxe - case histories. Cvičení: 1. Zpracování a odevzdání studie realizace výstavby horizontálního podzemního díla ve složitých přírodně technických podmínkách (individuální pro každého posluchače). Vystoupení a informování o zadaném tématu na cvičení. 2. Komplexní návrh technologie hloubení jámy klasickou technologií ve zjednodušených geotechnických podmínkách: - návrh druhu a parametrů výztužní konstrukce - technologický postup trhacích prací při hloubení - stanovení strojního vybavení a výpočet technologických časů hlavních pracovních operací hloubícího cyklu (vrtání, odstřel, odkliz rubaniny, vyztužování a vystrojování jámy) - pomocné operace (separátní větrání, vzduchové hospodářství, čerpání vody). Programy: 1. Studie výstavby horizontálního podzemního díla raženého v obtížných geotechnických podmínkách. 2. Návrh klasické technologie hloubení jámy nebo šachtice. Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35  18 3
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.