224-0223/01 – Technické odstřely a jejich účinky (TO)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
KON425 doc. Ing. Petr Koníček, Ph.D.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
STO118 Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na předmět Trhací práce a rozpojování hornin. Obsahem je prohloubení znalostí pro projektování geometrických a výbušinářských parametrů různých typů technických odstřelů. Student získá schopnost samostatně, na základě konkrétního zadání, projektovat parametry technických odstřelů. Zadání může zahrnout požadavek na řádné rozpojení horniny, na odstřely s odhozem materiálu, odstřely charakteru bezvýlomové trhací práce, trhací práce nátřasné nebo destrukční trhací práce. Předpokládá se schopnost navrhnout nejvhodnější typ trhací práce. Student zvládne predikovat velikost škodlivých účinků plánované trhací práce a interpretovat výsledek seismického měření vzhledem k možnému poškození stavebních objektů. Předmět tvoří vhodný předstupeň pro následné studium pro získání oprávnění střelmistrů, resp. technických vedoucích odstřelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět definuje základní pojmy v oboru technických odstřelů. Hlavním cílem je vysvětlit přípravu jednotlivých typů těchto odstřelů, dílčím cílem je zkompletovat znalosti o použití technických odstřelů pro různé účely. Poukázáno je i na analýzu škodlivých účinků trhacích prací se zaměřením na seismické zatížení stavebních objektů (ČSN 73 0040). Seznam témat: Technické odstřely Teorie rozpojení pevných materiálů Princip výpočtu soustředěných náloží Princip rozpojování a výpočtu válcových náloží Základní charakteristiky jednotlivých hromadných odstřelů Projektování hromadných odstřelů Geometrické parametry soustavy náloží Počin a roznět clonových a plošných odstřelů Projektování komorových a kombinovaných odstřelů Technologie hromadných odstřelů Sekundární trhací práce Nátřasný odstřel Trhací práce s řízeným výlomem Trhací práce na stavbách Trhací práce při jednostranných skalních výlomech Trhací práce pro skalní zářezy Trhací práce ve stavebních jamách Trhací práce při destrukcích Škodlivé účinky výbuchu

Povinná literatura:

Dojčár, O., Horký, J., Kořínek, R.: Trhacia technika. Montanex a.s., Ostrava, 1996. Horký, J.: Trhací práce a rozpojování hornin. ES VŠB Ostrava, 1977. Kaláb, Z.: Seizmická měření v geotechnice. VŠB-TU Ostrava, 2008. ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb.

Doporučená literatura:

Bartoš, J., Mečíř, R.: Příručka pro střelmistry v hornictví, stavebnictví a ostatních oborech. SNTL Praha, 1975. Horký, J., Kořínek, R.:  Návody ke cvičením z předmětu trhací práce a rozpojování hornin. Učební texty VŠB, ES VŠB Ostrava 1978. Kořínek, R.: Trhací práce v lomech. ES VŠB Ostrava, 1988. Pandula, B., Kondela, J.: Metodológia seizmiky trhacích prác. SSTVP, Banská Bystrica, 2010. Pravda, V., Bětík, J.: Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii. Montanika, o.s., Vestec u Prahy, 2010. Smetana C. a kol.: Hluk a vibrace. Sdělovací technika, Bruel&Kjaer, Praha, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nutný předmět trhací práce a rozpojování hornin. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Projektování trhacích prací. Projekt odstřelu a principy jeho řešení - schema procesu rozpojování výbuchem. Typy odstřelů. 2. Projekty odstřelů pro oblasti geotechniky (výstavba podzemních staveb, hlubinné a povrchové dobývání, dopravní stavitelství, vodní stavitelství atd.). 3. Destrukční odstřely stavebních konstrukcí (masívní objekty, klenby, betonové a železobetonové prvky, sloupy a štíhlé konstrukce). 4. Odstřely ve stavebnictví (zákl. jámy, příkopy, zářezy). 5. Trhací práce v lesnictví, zemědělství a PO. 6. Trhací práce v nových provozech, tváření kovů, těžba ropy a plynu. 7. Vzdušná tlaková vlna vyvolaná výbuchem náloží - na povrchu - v podzemí. 8. Toxicita povýbuchových plynných zplodin, kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Možnosti snížení, význam při aplikaci odstřelů v podzemí. 9. nežádoucí rozlet rozpojovaného materiálu při odstřelu. 10. Seismický účinek výbuchu náloží trhavin. Dynamické charakteristiky deformovatelných látek a pohyb v nich. Pohyb v tuhých látkách. Vztahy mezi napětím a deformací. Enegrie pružných deformací. Šíření deformací. Rázové vlny. Tenzor deformací. Rovnice pohybu deformovatelného prostředí. pružné vlnění a jeho charakteristika. Rovinné vlny. Podélné sférické vlny ve velké vzdálenosti. Vznik seismické vlny při výbuchu. Vlnění v neideálně pružných prostředích. 11. Některé otázky seismiky horninového masivu. Způsoby generování vln v horninách. Registrace vlnění. Seismické účinky výbuchů na zařízení a konstrukce. Dynamické charakteristiky vlnění. Závislost seismického efektu na hmotnosti náloží a vzdálenosti. Energie vlnění a parametry odstřelu. 12. Bezpečnost při technických odstřelech. 13. Přednáška odborníka z praxe - case histories. Cvičení: 1. Návrh parametrů destrukční trhací práce při demolici masvních objektů. 2. Technologický postup při destrukci štíhlých stavebních konstrukcí (tovární komíny, stožáry, TV-vysílače). 3. Návrh parametrů trhacích prací při hloubení povrchových příkopů resp. nátřasných odstřelů pro mechanizované hloubení. 4. Technologický předpis trhacích prací při realizaci terénních úprav (silničních zářezů) s aplikací obrysové trhací práce ve skalních horninách. 5. Stanovení specifického a technického objemu plynných povábuchových zplodin. Určení počáteční koncentrace toxických plynů při odstřelu - návrh parametrů separátního větrání podzemního díla s ohledem na trhací práce. 6. Posouzení seismického účinku výbuchu náloží odstřelu na povrchové objekty - aplikace platné normy. možnosti snížení seismických účinků úpravou parametrů odstřelu. 7. Posouzení seismických účinků výbuchu na konstrukce podzemních staveb. Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy); diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2018/2019 zimní
2015/2016 zimní