224-0224/02 – Modelování v geotechnice (MoGe)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout znalostí a dovedností v následujících oblastech: - vytvoření představy o metodách modelování, srovnání jednotlivých metod z hlediska aplikované matematické metody, nároků na vstupní data i z hlediska vhodnosti jejich aplikace pro určité typy geotechnických úloh - analýza vstupních dat modelu, okrajových a počátečních podmínek - aplikace různých specializovaných softwarových systémů - analýza výsledků modelování

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Náplň předmětu tvoří modelování komplexnějších úloh z oblasti podzemního a geotechnického stavitelství. Studenti jsou seznámeni s požadavky na vstupní data modelových výpočtů, rovinnými i prostorovými aplikacemi metody konečných prvků a také s dalšími numerickými metodami, které se při modelování geotechnických úloh používají.V rámci předmětu se studenti zabývají úlohami modelování stability svahových těles s uvažováním různých typů zpevňujících a stabilizujících elementů (kotvy, hřebíky, geotextilie apod.), modelováním proudících účinků vody ve svahových tělesech, stabilitou skalních stěn. Další oblastí jsou úlohy z oblasti podzemního stavitelství - stabilita tunelů a kolektorů podzemních děl při zohlednění různých typů výztužních konstrukcí (včetně prostorových modelů), výpočty opěrných, pažících a základových konstrukcí. Předmět se rovněž zabývá základy inverzního a stochastického modelování pro objektivizaci vstupních charakteristik modelů.

Povinná literatura:

Hrubešová, E.2012. Modelování v geotechnice[online]. VŠB-TU Ostrava[cit. 4.4.2018]: Dostupné z:http://www.geotechnici.cz/predmety/modelovani-v-geotechnice Herle,I. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha : Karolinum, 2003.

Doporučená literatura:

Hrubešová, Eva. Některé možnosti stochastického modelování úloh z oblasti geotechnického a podzemního stavitelství. Ostrava, 2005. Habilitační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Svoboda, T., Mašín, D., Boháč, J. Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech. Tunel 4/2009. Hrubešová, E. a kol. Pravděpodobnostní přístup ke statickému a stabilitnímu řešení ostění tunelu Valík. Sborník konference Podzemní stavby Praha 2003. pp. 131 – 138.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování numerických a analytických výpočtů.

E-learning

Není součástí výuky.

Další požadavky na studenta

Základní znalost práce na PC. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená
224-0207 PS Podzemní stavitelství Doporučená
224-0226 GS Geotechnické stavby Doporučená

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
224-0220 MPK Mechanika podzemních konstrukcí
224-0221 MeKP Metoda konečných prvků

Osnova předmětu

1 Úvod, typy modelů (analytické, numerické) 2 Základní veličiny, rovnice a vztahy pro modelování úloh z oblasti geotechniky a podzemního stavitelství 3 Typy konstitutivních materiálových modelů zemin a hornin (lineární, Mohr-Coulomb, Cam-Clay, hypoplastický model,Hoek-Brown) 4 Obecný postup při numerickém modelování 5 Princip metody mezní rovnováhy pro modelování stability svahových těles 6 Metoda konečných prvků 7 Metoda konečných diferencí 8 Metoda okrajových prvků 9 Metoda oddělených elementů 10 Základy modelování metodou konečných prvků v programovém systému Plaxis 11 Základy modelování metodou konečných prvků v programovém systému MIDAS GTS 12 Základní aspekty modelování stability svahových těles, včetně modelování procesu konsolidace 13 Principy modelování podzemních staveb 14 Základy inverzní analýzy a stochastického modelování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2015/2016 zimní