224-0229/06 – Podzemní a geotechnické stavby (P&GS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními kategoriemi geotechnických podzemních a povrchových staveb a příslušných geotechnických konstrukcí, které jsou neoddělitelnou součástí těchto staveb. Posluchač získá znalosti, které mu zajistí dostatečnou orientaci v problematice, a které jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem z odborné literatury.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu jsou témata, která pokrývají problematiku výstavby podzemních a geotechnických staveb (GS) a konstrukcí (GK). Dále jsou do předmětu zahrnuty oblasti, které s výstavbou podzemních a geotechnických staveb a konstrukcí úzce souvisí, jakými jsou bezpečnost práce, mimořádné objektivní přírodní jevy, které doprovázejí a ovlivňují jejich výstavbu, environmentální dopady výstavby a existence těchto staveb a konstrukcí na prostředí v jejich okolí, rizika výstavby a ekonomické okolnosti. Tematické okruhy přednášek 1. Úvod, vymezení termínů geotechnika, geotechnická konstrukce (GK), geotechnická stavba (GS), rozdělení geotechnických staveb 2. Podzemní stavby – terminologie, typologie, operace výstavby PS, výlom, zajištění výlomu, doprovodné operace, metody výstavby 3. Geotechnické stavby hloubené z povrchu – jámy, zářezy; odkopy, koryta, metody zajišťování vertikálních stěn a dna hloubených GS (pažící systémy); systémy odvodnění staveniště 3. Geotechnické stavby sypané – výsypky, skládky, odkaliště, sypané hráze a přehrady 4. Geotechnické stavby dopravní – násypy dopravních komunikací; konstrukce násypu; materiály násypů, metody jejich úpravy (hutnění, konsolidace, stabilizace pojivy); zajišťování svahů násypů; metody úpravy podloží násypů; objekt v násypu (propustek); přechodová oblast; poruchy násypů, sanace poruch násypu, rekonstrukce násypu 5. Geotechnické stavby sanační – sanace sesuvů, skalních stěn, sanace podloží základových konstrukcí, řešení havarijních situací na GS 6. Metody výpočtu GK 7. Životní cyklus GS 8. Environmentální dopady GS 9. Observační metoda realizace GS 10. Rizika GS 11. Legislativa, normy, předpisy Program cvičení 1. Úvod 2. Návrh výkopů stavební jámy polyfunkční budovy 3. Výpočet objemů výkopů 4. Návrh technologie výkopových prací – těžba a doprava, pracovní sestava 5. Časoprostorový graf výkopových prací 6. Návrh počtu dopravních prostředků k odvozu vytěžené zeminy 7. Konzultační cvičení k tématům (2 – 6) 8. Návrh metody zajištění - pažení stěn stavební jámy, množství pažících prostředků 9. Statický výpočet pažení stavební jámy 10. Návrh technologie, postup a časový harmonogram provádění pažení 11. Návrh systému odvodnění dna jámy 12. Konzultační cvičení k předchozím tématům (8 – 11) 13. Rezerva 14. Zápočet

Povinná literatura:

Aldorf, J. a kol.: Geotechnické stavby. Učební text. ES VŠB Ostrava 1984 Hulla, J., Turček, P.: Zakladanie stavieb. Jaga Group, Bratislava 1998, ISBN 80-88905-05-2 Klepsatel, F., Kusý, P., Mařík, L.: Výstavba tunelů ve skalních horninách. Jaga Group, Bratislava 2003, ISBN 80-88905-43-5

Doporučená literatura:

Rozsypal, A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga Group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-44-3 Hulla, J, Turček, P., Baliak, F., Klepsatel, F.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga Group, Bratislava 2002, ISBN 80-88905-42-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí plnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, vymezení termínů geotechnika a geotechnická stavba, rozdělení geotechnických staveb. 2. Stav napjatosti v horninovém prostředí, zemní tlaky. 3. Výkopové geotechnické stavby, stabilizace stěn výkopů, výpočty stabilizačních konstrukcí. 4. Sypané geotechnické konstrukce, hutnění, konsolidace, ztužování zemin, opěrné konstrukce. Únosnost podloží, stabilita tělesa násypu, výpočty opěrných konstrukcí. 5. Poruchy svahů, jam, násypů, základových konstrukcí staveb a způsoby jejich sanace. 6. Zemní práce a stroje pro zemní práce. 7. Metody výstavby horizontálních a vertikálních podzemních děl. 8. Stav napjatosti kolem výrubu podzemního díla, deformační charakteristika horninového masivu, pracovní charakteristika výztuže. 9. Klasifikační systémy hodnocení horninového prostředí. 10. Nová rakouská tunelovací metoda. 11. Mikrotuneling a bezvýkopové technologie. 12. Tunelový portál a zasypávané stavební konstrukce. 13. IG průzkum, monitoring, observační metoda pro účely GS. 14. Modelování, rizika a environmentální dopady GS.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.