224-0233/01 – Silniční a geotechnická laboratoř (SGL)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je rozšířit informace a praktické dovednosti z oblastí vlastností zemin,způsobů stanovování základních charakteristik zeminového podloží vozovek. Po absolvování předmětu silniční a geotechnická laboratoř student získá dovednosti v základních typech zkoušek, vyhodnocení a aplikaci výsledků měření. Jedná se o zkoušky typu: zeminy: modifikovaná proctorova zkouška, CBR, lehká dynamická deska, statická zatěžovací deska, dynamická penetrace; asfalty: penetrace jehlou, metoda kroužek a kulička, zkouška kyvadlem TRRL.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá problematikou vodního režimu v podloží vozovek, vlivy promrzání. Dalším zájmovou oblastí předmětu je problematika stability násypových těles a zářezů, možnosti matematického modelování této stabilitní problematiky a zásady a metody geotechnického monitoringu v silničním stavitelství. Praktická měření doplňuje teoretickými znalostmi dalších způsobu nedestruktivních typů zkoušení.

Povinná literatura:

GSCHWENDT, I. Vozovky. Konštrukcie a ich dimenzovanie. Jaga Group, Bratislava, 1999. ISBN 80-88905-14-1. POLIAČEK, I., GSCHWENDT, I. Mechanika vozoviek. Navrhovanie vozoviek cestných komunikácií. I. Vyd. Slovenská vysoká škola technická, Bratislava 1990, 243 s. ISBN 80-227-0263-3 ČSN EN 1997-2 : 2008. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 152 s.

Doporučená literatura:

GSCHWENDT, I. a kol. Mechanika vozoviek. STU Bratislava, 1992 ČSN EN 1997-1 : 2006. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla. Praha: Český normalizační institut, 2006. 138 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování elaborátů k provedeným laboratorním a polním zkouškám, včetně vyhodnocení naměřených dat a jejich interpretace.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená
224-0208 ZSP Zakládání ve složitých podmínkách Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Klasifikace zemin pro silniční komunikace 2. Základní parametry zemin a metody jejich stanovování 3. Únosnost podloží , metody stanovení, CBR 4. Zhutnitelnost zemin, Proctorova zkouška, kontrola míry zhutnění 5. Propustnost zemin 6. Vliv vody a vodního režimu na návrh konstrukce vozovky (klasifikace vodního režimu, regulace vodního režimu) 7. Namrzavost zemin, klimatické charakteristiky, chování zemin v podloží vozovek při promrzání 8. Napěťo-deformační stav v zemině od přitížení povrchu 9. Konsolidace zemin 10. Stabilita násypů a zářezů 11. Úprava podloží a pláně ( geosyntetické materiály) 12. Možnosti modelování stabilitní a napěťo-deformační situace geotechnických staveb v podloží vozovek 13. Geotechnický monitoring v dopravním stavitelství 14. Přednáška odborníka z praxe Cvičení: 1. Základní úkoly ve výpočtu dopravního zatížení a silových účinků vozovek. 2.-3. Výpočet napětí v podloží vozovek - 1. program 4.-5. Stanovení Proctorovy křivky - laboratoř. 6. Stanovení CBR (kalifornský modul únosnosti)- laboratoř. 7. Stanovení modulu přetvárnosti zatěžovacími zkouškami. 8. Návrh konstrukcí konstrukčních vrstev vozovek a železničního spodku - 2. program 9. Stanovení parametrů zesílení konstrukčních vrstev pomocí geosyntetik. 10.-13. Rezerva na laboratorní zkoušky a exkurze na stavby. Multimediální pomůcky použité k výuce: V předmětu jsou standardně využívány fólie pro zpětný projektor, některé firemní videoprogramy (úprava vlastností podloží) a programové systémy katedry pro stanovení ekvivalentních přetvárných charakteristika vrstevnatých konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.