224-0237/01 – Geomechanic (GEOM)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SNU02 doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obsahem přednášek jsou následující témata: Úvod, význam, základní pojmy; Vlastnosti stavebních jednotek horninového masivu (fyzikální, fyzikálně-mechanické, technologické, přetvárné, reologické); Charakteristika geostatického a původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu; Změny v horském masivu v okolí dlouhých důlních děl; Klasifikace porušenosti horského masivu (inženýrské klasifikační systémy); Činitelé ovlivňující zjišťování mechanických vlastností, vliv měřítka vzorku, mechanická anizotropie hornin; Změna napěťového stavu a deformační poměry při exploataci nerostů; Výztuž dlouhých důlních děl a její působení; Anomální geomechanické jevy v horninovém masivu; Metody zpevňování horninového masivu (injektáž, kotvy); Principy modelování v geomechanice – matematické modelování, fotoelasticimetrické modelování, modelování ekvivalentními materiály; Zásady měření napěťových a deformačních změn v horninovém masivu, geomechanický monitoring.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

J.P.Harrison, J.A. Hudson: Engineering rock mechanics – part 1 and 2,Elsevier Science Ltd, 2000 Zang A. and Stephansson O.: Stress Field of the Earth's Crust

Recommended literature:

Mogi K. :Experimental rock mechanics, Taylor and Francis London 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

no other requirments

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The lectures are the following topics : Introduction , importance, basic concepts ; Properties of the building blocks of rock mass (physical , physico - mechanical, technological, strain , rheology ) ; Characteristics geostatical a full voltage and deformational state of the mountain range ;

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner