224-0253/01 – Surveying in Tunnel Construction (GMPS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to provide students with basic tasks and methods of geodetic measurements, which are used in construction and surveying of underground structures.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Obsahem předmětu jsou témata, která pokrývají problematiku geodetických prací, které jsou součástí procesu výstavby podzemních staveb. Tematické okruhy přednášek 1. Úvod, historie 2. Metody zaměřování podzemních staveb vytyčovaných z povrchu – krátké a dlouhé tunely 3. Metody zaměřování podzemních děl vytyčovaných z podzemí 4. Metody vytyčovacích a polohopisných horizontální a vertikální geodetických měření 5. Měřické body podzemních v podzemních dílech 6. Měřické práce při ražení podzemních děl cyklickými metodami 7. Měřické práce při ražení kontinuálními metodami tunelovacími stroji a štíty 8. Měřické práce při ražení úklonných a vertikálních podzemních děl 9. Měřické práce při ražení velkoprostorových podzemních děl 10. Geodetická dokumentace k podzemním dílům a stavbám 11. Legislativa, normy, předpisy Program cvičení 1. Úvod 2. Vytvoření a zaměření triangulační sítě a zarážkových bodů na tunelových portálech dlouhého tunelu 3. Polohopisný výpočet triangulační sítě a zarážkových bodů na tunelových portálech dlouhého tunelu 4. Výpočet vytyčovacích bodů tunelového oblouku mezi tunelovými portály 6. Praktické vytyčení bodů tunelového oblouku mezi tunelovými portály 7. - 13. Konzultace k výpočtům a zpracování úkolů cvičení 14. Zápočet

Compulsory literature:

Széchy, K.: The Art of tunnelling, AKADEMIAI KIADO Budapest 1966

Recommended literature:

Stull, P.: Construction Surveying & Layout. 2001

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Undergraduate has to keep all obligations prescribed by the study requirements. 70% attendance at seminars, fulfilling all seminars tasks

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Thematic lectures The subject matter is: - cartographic systems and geodetic documentation - Measurements of lengths, angles, heights, depths and directions - measuring instruments and devices - polygon programs, attachment and recruitment programs, projection of points from the surface to the underground - Direction, bow and arcs - regulations and legislation Exercise program Theoretical and practical practice of measuring work in conditions simulating underground works. - Measurements of lengths, angles, heights, depths and directions - polygon programs, attachment and recruitment programs, projection of points from the surface to the underground and back - Direction, bow and arcs

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation: minimum 70% attendance at lectures and seminars

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner