224-0260/01 – Základy hydrogeologie a inženýrské geologie (ZHIG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB0136 Mgr. Michaela Babulíková
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi hydrogeologie a inženýrské geologie, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech stavebních oborů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základy problematiky hydrogeologie a inženýrské geologie. V oblasti hydrogeologie jsou studenti uvedeni do základů podmínek vzniku, akumulace a pohybu podzemních vod v saturované a nesaturované zóně horninového prostředí. Předmětem studia je porozumění terminologii v systému voda – hornina, chemismus podzemních vod - agresivita vod vůči stavebním konstrukcím, fyzikální vlastnosti zvodněného horninového prostředí, analytické výpočetní vztahy hydrauliky podzemních vod a jejich aplikace pro řešení problematiky odvodňování stavebních jam, liniových staveb, tunelů apod. V rámci inženýrské geologie, která zahrnuje aplikaci znalostí geologických věd s cílem zajistit bezpečnost, efektivitu a ekonomiku inženýrských projektů budou studenti seznámeni s metodami studia horninového prostředí tvořeného skalními horninami a zeminami. Dále se studenti naučí správně popsat horninové prostředí, jeho genezi a identifikovat negativní přírodní jevy jako jsou např. svahové deformace, tektonické porušení, stupeň zvětrání horninového masívu aj., které ovlivňují inženýrskogeologické podmínky pro výstavbu. To je nezbytné pro správné umístění, plánování, návrh, realizaci, provoz a údržbu všech typů inženýrských děl zasahujících do přirozeně vytvořeného či člověkem ovlivněného horninového prostředí. Důležité je studenty seznámit i se základními inženýrskogeologickými jednotkami ČR a jejich vlastnostmi.

Povinná literatura:

Pašek, Matula: Inženýrská geologie a hydrogeologie, Praha, 1995 Šráček O., Kuchovský T.: Základy hydrogeologie Vydavatelství MU Brno, 2003, ISBN 80 -210 -3146 -8, 186 s. Krásný J. et al.: Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Vydavatelství České geologické služby, 2012, ISBN 978-80-7075-797-0, 1143 s. Gregor R. : Odvodňovanie stavebných jám. VUT Brno, Stavební fakulta. Skripta PGS Geotechnika. Brno, 1990 Fetter C.W. Applied Hydrogeology 4. Edition. Paerson Education Ltd. 2014. ISBN 978-0130882394. Gangopadhyay, Subinoy Engineering Geology - 1.2.1 Definition and Application. Oxford University Press. 2013. Online version available at: https://app.knovel.com/hotlink/pdf/id:kt00TVEON1/engineering-geology/definition-application.

Doporučená literatura:

Matula: Geologia v územnom planovaní a výstavbe. Príroda Bratislava, 1995 Homola V., Grmela A. Geologie kapalin a plynů. - 2. část. Hydrogeologie. - 2. díl Skripta VŠB Ostrava, 1991, ISBN 80-7078-093, 179 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Stavební geologie a Mechanika hornin a zemin

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: (témata) 1. Hydrosféra a voda v horninách (obecné zákonitosti akumulace a proudění tekutin v horninách, rovnice hydrologické bilance). 2. Vlastnosti a charakteristiky zvodněných systémů (kolektorské vlastnosti a jejich zjišťování, klasifikace systémů, hydraulické a HG poměry v systémech). 3. Kvalita povrchových a mělkých podzemních vod. Základy hydrogeochemického hodnocení přírodních vod, agresivita vod na stavební konstrukce. 4. Režim podzemních vod (klasifikace a charakteristika hlavních typů, HG měření a pozorování, formy zpracování dat). 5. HG průzkum a odvodňování v hornickém a podzemním stavitelství (projektování HG prací, druhy, etapy a cíle průzkumu, odvodňování stavebních jam, dolů a lomů). Zasakování srážkových vod. 6.Průzkum a sanace znečištění podzemních vod (monitoring znečistění, pásma hygienické ochrany, střety zájmů - právní předpisy a normy). 6.Hydrogeologický průzkum pro budování povrchových a podzemních skládek odpadů (tekuté a tuhé průmyslové odpady, komunální odpady, legislativa z hlediska hydrogeologického). 7. Hydrologická služba ČR – pozorovací sítě, sledované hydrologické údaje ČHMÚ. Základní legislativa ČR – vodní zákon a jeho aplikace ve stavitelství. Povinnosti vyplývající z vodohospodářské bilance povrchových a podzemních vod. 8. Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí. 9. Obecné a účelové klasifikace hornin a horninových masívů. 10. Geodynamické procesy a rizika z nich vyplývající. 11. Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu 12. Inženýrskogeologické mapy, soubory účelových map 13. IG podklady pro hodnocení základových poměrů pro pozemní, podzemní stavby. 14. Skládky komunálních a nebezpečných odpadů, sanační a rekultivační práce. Cvičení: 1. Hydrogeochemie - klasifikace vod, grafické zpracování chemismu vod. Agresivita vod vůči stavebním konstrukcím. 2. Hydrologická bilance v povodí. Metody vyhodnocování režimních měření. Vyhodnocení chronologických křivek. 3. Podzemní hydraulika – odvodňování. Výpočet a konstrukce depresní křivky. 4. Podzemní hydraulika – odvodňování. Výpočet přítoků do liniového drénu. 5. Odvodňování stavebních jam. Přehled metod. Příkladová studie. 6. Hydrogeologické mapy a dokumentace. Pásma hygienické ochrany podzemních a povrchových vod. 7. Exkurze do ČHMÚ – hydrometrie. 8. Zatřídění hornin na základě popisných vlastností a výsledků laboratorních zkoušek. 9. Orientační ohodnocení hornin podle výsledků zkoušek a účelových klasifikací (propustnost, namrzavost, rozpojitelnost apod.). 10. Posouzení geologických a geomorfologických poměrů ve vymezené oblasti –prognóza rizik. 11. Dokumentace vrtů, zpracování a vyhodnocení geologického profilu (kusovitost, RQD apod.). 12. Typy svahových deformací, metodika průzkumu a způsob sanace (film). 13 - 14. Projekt: Rešeršní zpracování odborné literatury IG mapy – orientační posouzení základových poměrů pro uzemní plánování. Sestavení IG řezů a zhodnocení základových půd pro zadaný stavební objekt.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  18
        Zkouška Zkouška 67  30 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na výuce 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student je povinen se účastnit pravidelných konzultací v rozsahu min. 50% výuky v semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na konzultacích v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.