224-0272/02 – Modelování v geotechnice (MoGe)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout znalostí a dovedností v následujících oblastech: - vytvoření představy o metodách modelování, srovnání jednotlivých metod z hlediska aplikované matematické metody, nároků na vstupní data i z hlediska vhodnosti jejich aplikace pro určité typy geotechnických úloh - analýza vstupních dat modelu, okrajových a počátečních podmínek - aplikace různých specializovaných softwarových systémů - analýza výsledků modelování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplň předmětu tvoří modelování komplexnějších úloh z oblasti podzemního a geotechnického stavitelství. Studenti jsou seznámeni s požadavky na vstupní data modelových výpočtů, rovinnými i prostorovými aplikacemi metody konečných prvků a také s dalšími numerickými metodami, které se při modelování geotechnických úloh používají.V rámci předmětu se studenti zabývají úlohami modelování stability svahových těles s uvažováním různých typů zpevňujících a stabilizujících elementů (kotvy, hřebíky, geotextilie apod.), modelováním proudících účinků vody ve svahových tělesech, stabilitou skalních stěn. Další oblastí jsou úlohy z oblasti podzemního stavitelství - stabilita tunelů a kolektorů podzemních děl při zohlednění různých typů výztužních konstrukcí (včetně prostorových modelů), výpočty opěrných, pažících a základových konstrukcí. Předmět se rovněž zabývá základy inverzního a stochastického modelování pro objektivizaci vstupních charakteristik modelů.

Povinná literatura:

Hrubešová, E.2012. Modelování v geotechnice[online]. VŠB-TU Ostrava[cit. 4.4.2018]: Dostupné z:http://www.geotechnici.cz/predmety/modelovani-v-geotechnice Herle,I. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha : Karolinum, 2003.

Doporučená literatura:

Hrubešová, Eva. Některé možnosti stochastického modelování úloh z oblasti geotechnického a podzemního stavitelství. Ostrava, 2005. Habilitační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Svoboda, T., Mašín, D., Boháč, J. Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech. Tunel 4/2009. Hrubešová, E. a kol. Pravděpodobnostní přístup ke statickému a stabilitnímu řešení ostění tunelu Valík. Sborník konference Podzemní stavby Praha 2003. pp. 131 – 138.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování numerického modelu v programu Plaxis.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Úvod, typy modelů (analytické, numerické) 2 Základní veličiny, rovnice a vztahy pro modelování úloh z oblasti geotechniky a podzemního stavitelství 3 Typy konstitutivních materiálových modelů zemin a hornin (lineární, Mohr-Coulomb, Cam-Clay, hypoplastický model,Hoek-Brown) 4 Obecný postup při numerickém modelování 5 Princip metody mezní rovnováhy pro modelování stability svahových těles 6 Metoda konečných prvků 7 Metoda konečných diferencí 8 Metoda okrajových prvků 9 Metoda oddělených elementů 10 Základy modelování metodou konečných prvků v programovém systému Plaxis 11 Základy modelování metodou konečných prvků v programovém systému MIDAS GTS 12 Základní aspekty modelování stability svahových těles, včetně modelování procesu konsolidace 13 Principy modelování podzemních staveb 14 Základy inverzní analýzy a stochastického modelování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 70 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Min. 30% účast na cvičeních, zpracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní