224-0902/01 – Theoretical Geomechanics (TG)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFAST, HGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is the formulation, explanation, understanding and analysis of theoretical foundations of rock and soil mechanics and methods of solving stress-strain state rock environment. Students completing this course should be able to apply these basic theoretical knowledge in solving practical problems geomechanics, to formulate a theoretical basis for the practical problem define the basic determinants of the problem and evaluate their role in address the problem, formulate the requirements for quality and quantity determination determining the properties of geological environment and also critically compare the theoretical assumptions with practical reality.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Předmět se zabývá teoretickými základy geomechaniky, vlastnostmi horninového prostředí, jeho napěťo-přetvárným chováním a faktory, které ovlivňují mechanické projevy horninového prostředí. Obsahem předmětu je problematika popisných a fyzikálních vlastností zemin a hornin, problematika proudění vody zeminami, napětí v zemním tělese (od vlastní tíhy i od vnějšího přitížení), konsolidace zemin,součástí předmětu jsou základní rovnice teorie mechaniky kontinua, teorie reologického modelování, konstitutivní modely pro vyjádření chování různých typů horninového prostředí. Součástí výuky jsou rovněž základní principy matematického a fyzikálního modelování a možnosti jejich využití při řešení praktických úloh.

Compulsory literature:

CODUTO,D.,P. Geotechnical Engineering. New Jersey: Prentice-Hall, 1999, 748 s.ISBN 0-13-576380-0. Hai-Sui, Y. Plasticity and Geotechnics.Springer.2006. ISBN 0-387-33597-8.

Recommended literature:

FETHI AZIZI. Applied Analyses in Geotechnics.Londýn: Spon, 2000. 751 s. ISBN 0-419-25350-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní popisné a fyzikální vlastnosti zemin a hornin, klasifikace do tříd 2. Proudění vody zeminami (základní předpoklady, Darcyho zákon, součinitel filtrace a jeho stanovení) 3. Napětí v horninovém prostředí, od vlastní tíhy a od vnějšího přitížení, Mohrova kružnice napjatosti 4. Deformační charakteristiky horninového prostředí 5. Konsolidace zemin, napětí totální, efektivní a pórový tlak 6. Pevnostní charakteristiky horninového prostředí 7. Základní soustavy rovnic teorie mechaniky kontinua (rovnice rovnováhy, geometrické rovnice, rovnice souvislosti přetvoření, fyzikální rovnice, Airyho funkce) 8. Základy reologického modelování, relaxace, plouživost 9. Základy konstitutivního modelování, Mohr-Coulombův konstitutivní model chování, pokročilejší konstitutivní modely pro modelování jílů (Cam-Clay apod.) 10. Metody modelování v geomechanice - fyzikální, matematické, výchozí předpoklady a principy metody konečných prvků a metody oddělených elementů 11. Napjatost kolem otvorů - metody stanovení, základní faktory 12. Teoretické základy řešení napěťo-deformačního a stabilitního stavu svahových těles

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.