224-0916/01 – Mechanics of Underground Structures (MPKDS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to build on students' basic knowledge of flexibility and strength, structural mechanics, statics, mechanics of rocks and soils, and other areas this knowledge to further synthesize, extend and apply to the specific conditions structures underground. Student should be able to after completing this course, carry out an objective analysis and prediction of the real behavior of underground structures in certain conditions, synthesize and further develop previously acquired knowledge and apply the methods of calculation load of the structure and design of structures, including the use of modern methods mathematical modeling.

Teaching methods

Individual consultations
Other activities

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí, zajišťujících stabilitu, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl. Součástí předmětu jsou metody stanovení stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla, základní přístupy a metody stanovení zatížení konstrukce, klasifikace výpočtových metod, jejich komparace a podmínky jejich aplikace. Velká pozornost je věnována problematice statického posouzení podzemních konstrukcí různých typů. K řešení jednotlivých typů úloh jsou využívány rovněž metody numerického modelování a specializované softwarové systémy (Plaxis, Phases, CESAR LCPC, Midas GTS, UDEC apod.).

Compulsory literature:

Kolymbas, D.: Tunnelling Mechanics. Balkema, 2002. ISBN 3-89722-873-4.

Recommended literature:

Alfreds R. Jumikis. Rock mechanics - 2nd ed.. - Clausthal-Zellerfeld : Trans Tech Publications, 1983 - 613 s. : il. ISBN 0-87849-038-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola studia je prováděna průběžně na konzultacích.

E-learning

Předmět není vyučován e-learningovou formou.

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Tématické okruhy: 1. Teoretické základy mechaniky podzemních konstrukcí - stav napětí a deformace tělesa, matemat. rovnice mechaniky kontinua, Airyho funkce. 2. Reologické modelování chování horninového prostředí, podmínky pevnosti a plasticity materiálů, konstitutivní modely (základní i pokročilé). 3. Stav napjatosti v okolí výlomů - analytický přístup, aplikace numerických metod 4. Přetváření nevyztužených podz. děl, stabilizační napětí. 5. Klasifikace výpočetních metod stability a zatížení výztuže. 6. Statické řešení výztuže podzemních děl, staticky určité a staticky neurčité konstrukce, problematika vlivu pasivního odporu. 7. Navrhování výztuží ze stříkaného betonu, svorníků a kombinovaných typů výztuží - přístupy analytické, využití numerických metod modelování 8. Dimenzování výztuží podle mezních stavů. 9. Konstrukce výztuží dřevěných, ocelových, betonových a železobetonových. 10. Řešení úloh mechaniky podzemních konstrukcí, které jsou objektem specifického zájmu doktoranda - metodika řešení, aplikace specializovaných 2D i 3D geotechnických softwarových systémů (Plaxis, Phases, CESAR LCPC. Midas GTS. UDEC, apod.)

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.