224-0917/01 – Geotechnical Egineering of Waste Dispolsals (GSk)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course provides knowledge in a domain of waste disposal permanent storage facilities foucussing on geotechnical disciplines involved in. Mechanics of rocks and soils, Foundation engineering, Implementation of geotechnical design and Costruction technologies. The graduate gets a comprehensive view on all geotechnical progblems conditioned with waste disposal permanent storage facilities and on the ways to scale them down.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Obsahovou náplň předmětu tvoří vybrané geotechnické okruhy, jejichž znalost je nepostradatelná zejména při projektování skládek. Jsou zde zahrnutynásledující okruhy: vlastností (popisné, fyzikální, pevnostní a přetvárné) skládkovaných materiálů; způsoby hutnění skládkovaných materiálů; typy konstrukcí skládkových těles; stabilita tělesa skládky; návrhování parametrů tělesa skládky (tvar, počet a výška etáží; sklon svahu etáže; generální sklon svahu tělesa skládky; přetváření podloží skládky; deformace terénů, obklopujících skládku; ovlivnění řežimu podzemních vod; apd.

Compulsory literature:

SARSBY, R.(2000). Environmental Geotechnics. Thomas Telford Publishing, London

Recommended literature:

SARSBY, R.(2000). Environmental Geotechnics. Thomas Telford Publishing, London

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola studia je prováděna na konzultacích

E-learning

Předmět není e-learningově vyučován

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mechanika rozsáhlých a vysokých sypaných těles 2. Chování podloží pod rozsáhlými a vysokými sypanými tělesy. 3. Stabilita svahu Vysokých násypů. 4. Interakce podloží s tělesem násypou, vliv sedání podloží na deformace a stabilitu tělesa násypu 5. Konstrukce ochraných - isolačních bariér. 6. Dopady působení tíhy tělesa rozsáhlých a vysokých násypů na okolní prostředí, změny napjatosti, deformace a režim podzemních vod, environmentální dopady 7. Rizika, ekonomicko-splečenscké dopady geotechnických řešení skládek a odvalů. 8. Skládky odpadů tuhých komunálních odpadů 9. Ukládání odpadových materiálů naplavováním 10. Odvaly a výsypky hlubinných dolů a povrchových lomů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35  18 3
        Examination Examination 65  33 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.