224-0918/01 – Geotechnical and Geophysical monitoring (GGM)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFAST, HGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to extend and deepen knowledge about the methods of geotechnical and Geophysical monitoring of their limiting factors, the selection criteria monitoring device and methods of evaluation and interpretation of results monitoring measurements. Doctoral student should be able to pass this course set goals and possibilities of monitoring measurements for the specific situation propose an appropriate project monitoring, evaluate installation conditions individual monitoring devices, their reliability and relevance and the analyze and interpret the results of the monitoring measurements.

Teaching methods

Individual consultations
Other activities

Summary

Obsahem předmětu je podrobný přehled moderních metod geotechnického monitoringu a geofyzikálního průzkumu, studium principů jednotlivých monitorovacích zařízení, vhodnosti jejich použití, jejich technických, instalačních a případných dalších omezení. Součástí předmětu je rovněž problematika návrhu projektu monitoringu pro konkrétní reálné situace, a to z hlediska cílů monitoringu, metodické vhodnosti, technologické a metodologické náročnosti realizace monitorovacích měření, správného vyhodnocení a interpretace výsledků měření. Nedílnou součástí výuky jsou rovněž metody inverzní analýzy a jejich praktická aplikace.

Compulsory literature:

McDowell, P.W. et al. (2002): Geophysics in engineering investigations. CIRIA, London.

Recommended literature:

1. Lazebnik, G.E. (1998) :Monitoring of Soil-Structure Interaction. Chapman & Hall, New York, 1998. ISBN 0-412-07431-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola studia je prováděna průběžně na konzultacích.

E-learning

Předmět není vyučován e-learningovou formou.

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Přehled základních monitorovacích principů a metod 2. Monitoring napětí v horninovém prostředí 3. Monitorovací měření přetvárných projevů v horninovém prostředí a na povrchu 4. Monitoring pórových tlaků a proudění podzemní vody 5. Metody monitoringu napěťo-deformačního stavu ve výztuži 6. Přehled geofyzikálních metod (princip, aparatury, interpretace) 7. Geofyzikální metody pro fyzikální stav masivu 8. Geofyzikální metody pro hydrogeologický režim 9. Seizmologický monitoring 10.Ostatní aplikace (např. koroze) 11. Zásady a metody vyhodnocení výsledků monitorovacích měření, metody a postupy inverzní analýzy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.