224-0944/02 – Pokročilé metody zakládání staveb (PMZS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Založení stavby v současné době musí obsahovat širokou škálu znalostí z oblasti konstrukčního uspořádání spodní stavby a návaznost na podložní horninový masiv. Trend založení objektů na méně vhodné či nevhodné základové půdy je zřetelně patrný v urbanisticky vyspělých zemích a městech. Cílem tohoto předmětu nabídnout netradiční pohled v nových postupech v oblasti založení stavby a možnostech eliminace nepříznivého podloží na životnost stavby.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Založení stavby v současné době musí obsahovat širokou škálu znalostí z oblasti konstrukčního uspořádání spodní stavby a návaznost na podložní horninový masiv. Trend založení objektů na méně vhodné či nevhodné základové půdy je zřetelně patrný v urbanisticky vyspělých zemích a městech. Cílem tohoto předmětu nabídnout netradiční pohled v nových postupech v oblasti založení stavby a možnostech eliminace nepříznivého podloží na životnost stavby.

Povinná literatura:

[1] LAHUTA, Hynek. Doc.Dr.Ing.Hynek Lahuta - Informační stránka [online]. 2005, poslední revize 25.5.2010. Dostupné z: [2] ČSN EN 1997-1 : 2006. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla. Praha: Český normalizační institut, 2006. 138 s. [3] ČSN EN 1997-2 : 2008. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 152 s. [4] ČSN 73 1001 : 1987. Základová půda pod plošnými základy. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1987. 75 s. [5] Turček P. a kol. Zakládání staveb. Bratislava: Jaga group 2005. 302 s. ISBN 80-8076-023-3

Doporučená literatura:

[1] Hulla J., Turček P. Zakladanie stavieb, Bratislava: Jaga group 1998. 312 s. ISBN 80-88905-05-02 [2] Šimek J. a kol.: Mechanika zemin. SNTL Praha 1990; [3] Aldorf a kol.: Geotechnické stavby. VŠB Ostrava, 1984; [4] Bradáč J.: Základové konstrukce. CERM, Brno, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Rešeršní zpracování tématu v oblasti metod založení stavby s ohledem na zaměření doktorské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průzkum pro stavební účely, klasifikace pro zakládání. Kategorizace podmínek zakládání, faktory determinující návrh základů, 2. Plošné základy, hlubinné základy. Výpočet únosnosti a přetváření, podmínky zakládání, zakládání ve zvláštních podmínkách. 3. Metody úpravy vlastností podzákladí, násypy a kontrola jejich hutnění, základové jámy, monitoring základů a podzákladí. 4. Interakce „základ-podloží“. Pevnost a přetvárné vlastnosti hornin ve vztahu k základu a jeho podloží. 5. Napjatost v podzákladí, metody řešení, determinující faktory. Vliv horizontálních sil a sil působících uvnitř kontinua, přitížení povrchu, původní napjatost, napjatost pod hlubinnými základy. 6. Přetváření hornin a zemin pod základy. Teorie konsolidace zemin. Mezní stavy základů. 7. Stavební jámy a jejich stabilita. Tlaky zemin na konstrukce. Metoda závislých tlaků. 8. Metody výpočtu kotvení stavebních jam. Monitoring chování podzákladí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.