225-0008/01 – Buildings Services I. (TZBS I.)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB16 doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Předmět podává základní informace o klimatu měst, sídel a budov, hydraulice potrubí, zvyšování tlaku vody, vodovodní přípojce, vnitřním a požárním vodovodu. Dále se zabývá výpočtem vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky, plynovou přípojkou, vnitřním plynovodem, plynovým zařízení. Předmět seznamuje studenty s návrhem instalačních celků. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Tento předmět je určen pro studenty základního kursu na oboru průmyslové a pozemní stavitelství, který zahrnuje výuku v profesích klima měst, sídel a budov, vodovodu, kanalizace, plynovodu a instalačních celků (zdravotní technika).Teoretické znalosti získané na přednáškách využijí studenti ve cvičeních, ve kterých se vypracovává projekt zaměřený na jednotlivé okruhy předmětu.

Compulsory literature:

Valášek J., Tomašovič P.: Zdravotnotechnické inštalácie, Bratislava, Alfa 1990 Petrová M. a kolektiv: TZB I. Zdravotní technika. Přednášky ,Praha Vydavatelství ČVUT 1996 Houšková M., Jelínek V.: Petrová M, TZB I. Zdravotní technika. Cvičení,Praha Vydavatelství ČVUT, 1996 Šrytr P., Synáčková M. a kolektiv: Inženýrské sítě,Praha Vydavatelství ČVUT 1992 Jelínek V, Novák R.: TZB. Plynová zařízení.,Praha Vydavatelství ČVUT 1995 ČSTZ Praha: Technická pravidla a doporučení GAS. Soubor předpisů TPG-TD.,Praha GAS s.r.o.1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. 2. Klima měst, sídel a budov. Hydraulika potrubí. 3. Vodovod. Vlastnosti vody. Vodovodní přípojka. 4. Vodovod. Vnitřní vodovod. Výpočet vnitřního vodovodu. 5. Vodovod. Požární vodovod. 6. Vodovod. Zvyšování tlaku vody. 7. Kanalizace. Odpadní vody. Kanalizační přípojka. 8. Kanalizace. Vnitřní kanalizace. 9. Kanalizace. Typologie hygienických zařízení. 10. Plynovod. Vlastnosti plynu. Druhy plynovodu. 11. Plynovod. Plynovodní přípojky. Vnitřní plynovod. 12. Plynovod. Plynová zařízení. Regulace tlaku plynu 13. Plynovod. Využití propan butanu. 14. Instalační celky. Cvičení: 1. Doporučená literatura a normy. 2. Stanovení prostředí. Hydraulika potrubí. 3. Vodovod. Vodovodní přípojka. Měření průtočného množství. 4. Vodovod. Vnitřní vodovod. Vodovodní armatury. 5. Vodovod. Výpočet vnitřního vodovodu. Teplá užitková voda. 6. Vodovod. Požární vodovod. Zvyšování tlaku vody. 7. Kanalizace. Kanalizační přípojka. Měření odpadní vody. 8. Kanalizace. Vnitřní kanalizace. 9. Kanalizace. Zařizovací předměty. 10. Plynovod. Plynovodní přípojky. Měření spotřeby plynu. 11. Plynovod. Vnitřní plynovod. 12. Plynovod. Plynové spotřebiče. Regulace tlaku plynu. 13. Plynovod. Použití, skladování a rozvod propan butanu. 14. Instalační celky. Projekt: A Situace 1. Technická zpráva stavební části s označením a popisem jednotlivých místností 2. Situace se zakreslením vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky B. Projekt vodovodu 3. Technická zpráva projektu vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky. Stanovení spotřeby vody, návrh a posouzení vnitřního vodovodu, popis zařizovacích předmětů atd. 4. Půdorysy typických podlaží – stoupací a připojovací potrubí 5. Půdorys podlaží – ležatý rozvod studené a teplé vody 6. Svislý řez vodovodní stoupačkou s připojovacím potrubím 7. Izometrie (rozvinutý řez) rozvodu vody 8. Podélný řez vodovodní přípojkou C. Projekt kanalizace 9. Technická zpráva projektu vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky. Stanovení výpočtového průtoku dešťových a splaškových vod, návrh a posouzení potrubí. 10. Půdorysy typických podlaží – odpadní, připojovací a větrací potrubí 11. Půdorys podlaží – svodné potrubí, napojení přípojky 12. Svislé řezy splaškové kanalizace - odpadního potrubí s připojovacím potrubím 13. Svislé řezy dešťové kanalizace 14. Podélný řez hlavní větví svodného potrubí splaškové kanalizace D. Projekt plynovodu 15. Technická zpráva projektu vnitřního plynovodu a plynovodní přípojky. Stanovení výpočtové spotřeby plynu, návrh a posouzení potrubí. 16. Půdorysy typických podlaží – plynovodní stoupačky a připojovací potrubí 17. Půdorys podlaží – ležatý rozvod 18. Svislé řezy domovního plynovodu 19. Izometrie (rozvinutý řez) rozvodu plynu 20. Podélný řez plynovodní přípojkou Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner