225-0011/02 – Claddings and Roofing ()

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Úvod. Základní požadavky na střešní konstrukce. Rozdělení střech. Odvodnění střech - úvod, odvodnění střech vně dispozice. 2. Odvodnění střech dovnitř dispozice. Kanalizační systémy používané při odvodnění střech gravitační a podtlakové. Stanovení velikosti střešních vtoků a svislých dešťových odpadů. Zásady pro řešení odvodnění střech. 3.Vrstvy střešního pláště. Základní vrstvy - nosná vrstva a hydroizolační vrstva (krytina). Povlakové a skládané hydroizolační vrstvy (krytiny). 4.Doplňkové vrstvy střešního pláště - pojistná hydroizolační vrstva, pomocná hydroizolační vrstva, parotěsná vrstva, expanzní vrstva, tepelněizolační vrstva, sklonová vrstva, podkladní vrstva, atd. 5.Ploché střechy - obecná charakteristika, rozdělení. Jednoplášťové ploché střechy nevětrané a větrané. 6.Provozní střechy - střechy pochůzné, pojížděné, střešní zahrady. Lehké ploché střechy. Inverzní střechy. 7.Dvouplášťové ploché střechy  obecná charakteristika, zásady návrhu. Víceplášťové střechy. Zásady konstrukční tvorby detailů plochých střech. 8.Provádění plochých střech. Poruchy a rekonstrukce plochých střech. 9.Šikmé a strmé střechy  obecná charakteristika. Krovy - rozdělení. Dřevěné krovy-soustavy krokevní a vaznicové. 10.Dřevěné krovy vaznicové soustavy. Historické konstrukce krovů.Krovy železobetonové a ocelové. 11.Vazníkové střešní konstrukce. 12.Střechy v extrémních podmínkách. Řešení obytných podkroví. Využití alternativních zdrojů energie v konstrukci střechy 13.Požadavky na vnitřní prostory. Požadavky na obvodové pláště. Energetický audit. 14.Způsoby zateplování objektů  kontaktní a provětrávaný systém. Vnitřní zateplení. Nízkoenergetické domy. Cvičení: 1.Řešení odvodnění šikmých a strmých střech  stanovení spádu střešních rovin, vyřešení jejich průniku. Návrh žlabů  jejich druh, umístění, spád a velikost. Návrh svislých dešťových odpadů  jejich umístění a velikost. 2.Řešení odvodnění plochých střech  návrh odvodnění ploché střechy metodou různého spádu střešních ploch, umístění střešních vtoků, stanovení jejich velikosti. 3.Řešení jednoplášťové střechy nevětrané  návrh skladby střešního pláště, řešení detailů. 4.Řešení jednoplášťové střechy větrané návrh skladby střešního pláště, návrh odvětrání, řešení detailů. 5.Řešení dvouplášťové střechy  návrh skladby dolního a horního střešního pláště, návrh větrané vzduchové vrstvy. 6.Řešení střechy pochůzné, pojížděné a zelené střechy. 7.Řešení lehké jednoplášťové střechy a střechy inverzní. 8.Řešení střechy s nosnou konstrukcí tvořenou vazníky. 9.Řešení střechy s nosnou konstrukcí tvořenou vazníky. 10. Řešení krovu vaznicové soustavy. 11. Řešení krovu vaznicové soustavy. 12. Řešení krovu vaznicové soustavy. 13. Návrh zateplení objektu. 14. Kompletní odevzdání vypracovaných programů. Literatura: -Hanzalová L., Šilarová Š.: Ploché střechy  navrhování a sanace. Public History, Praha 2001. ISBN: 80-86445-08-9. -Fajkoš A.: Ploché střechy. CERM Brno, 1997. ISBN: 80-214-0973-X. -Fajkoš A., Novotný M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s., 2003. ISBN: 80-247-0681-4. - Novotný M., Misar I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s., 2003. ISBN: 80-7169-530-0. -Fajkoš A., Novotný M., Straka B.: Střechy I. Opravy a rekonstrukce. Grada Publishing, spol. s r. o., 2000. ISBN: 80-7169-825-3. -Kohout J., Tobek A.: Tesařství. Grada Publishing Praha, 1996. ISBN: 80-7169-413-4. -Reinprecht L., Štefko J. Historické stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. ABF, a. s., Nakladatelství ARCH, Praha, 2000. ISBN: 80-86165-29-9. -Šála J: Zateplování budov. Grada Publishing, 2000. ISBN: 80-7169-833-4. -Vlček M., Beneš P.: Zateplování staveb. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2000. ISBN: 80-7204-164-9. -Řehánek J. a kol.: Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov. Grada Publishing, a. s., 2002. ISBN: 80-7169-582-3. - ČSN 73 1901 Navrhování střech  Základní ustanovení, (leden 1999) -ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb  Základní ustanovení (listopad 2000) -ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb  Povlakové hydroizolace  Základní ustanovení (listopad 2000) -ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební (1987) -Kos J., Matoušek J., Zlámal L.: Pozemní stavitelství III. Návody do cvičení. VUT Brno 1982. ISBN: 80-7204-027-8. -Základní pravidla pro klempířské práce. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Vydání první, březen 2003. ISBN: 80-239-0246-6.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner