225-0015/01 – Technické zařízení budov (FAST)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět podává základní informace o klimatu měst, sídel a budov, hydraulice potrubí, vodovodní přípojce, vnitřním a požárním vodovodu. Dále se zabývá výpočtem vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky, plynovodní přípojkou, vnitřním plynovodem, návrhem instalačních celků, sdílením tepla, vnitřním klimatu budov, vytápění místností, otopných soustavách, domovních zdrojích vytápění, vzduchotechnice, větrání a klimatizaci, návrhem a vypracováním elektrotechnických schémat, hromosvodů, elektrickými výtahy a eskalátory, výpočtem denního a umělého osvětlení. Předmět seznamuje studenty s energetickou náročností staveb, moderní technologií využití netradičních zdrojů energií a hysolární technologií. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Tento předmět je určen pro studenty základního kursu na oboru městské stavitelství a inženýrství, který zahrnuje výuku v profesích klima měst, sídel a budov, vodovodu, kanalizace, plynovodu a instalačních celků (zdravotní technika), vytápění, větrání, klimatizace a vzduchotechnika, ekologie a úspora energie, elektrické rozvody, hromosvody, uzemnění, výtahy a pohyblivé schody, denní a umělé osvětlení, informační a kybernetické technologie.Teoretické znalosti získané na přednáškách využijí studenti ve cvičeních, ve kterých se vypracovává projekt zaměřený na jednotlivé okruhy předmětu.

Povinná literatura:

Valášek J., Tomašovič P.: Zdravotnotechnické inštalácie, Bratislava Alfa 1990 Petrová M. a kolektiv: TZB I. Zdravotní technika. Přednášky, Praha Vydavatelství ČVUT 1996 Houšková M., Jelínek V., Petrová M.: TZB I. Zdravotní technika. Cvičení, Praha Vydavatelství ČVUT 1996 Šrytr P., Synáčková M. a kolektiv: Inženýrské sítě, Praha Vydavatelství ČVUT 1992 Jelínek V, Novák R.: TZB. Plynová zařízení, Praha Vydavatelství ČVUT 1995 ČSTZ Praha: Technická pravidla a doporučení GAS. Soubor předpisů TPG-TD, Praha GAS s.r.o.1997 Pekarovič-Petráš-Lulkovičová-Takács: Vykurovanie I. a II., Bratislava SVŠT 1991 Jelínek V. a kolektiv: TZB II. Vytápění. Přednášky, Praha Vydavatelství ČVUT 1996 Jokl M.: TZB - Interní mikroklima, ventilační a klimatizační technika, Praha ES ČVUT 1992, 1995 Papež K.: TZB. Větrání a klimatizace. Cvičení, Praha Vydavatelství ČVUT 1994 Kolektiv: Obnovitelné zdroje energie, Praha PUBLIC 1994 Adler, R. R.: Vertical Transport for Buildings, New York American Elsevier Publishing Co. 1970 Jokl M.: Měření a automatická regulace systémů, Praha ES ČVUT 1990 Marková L.: Technologické celky. Výtahy a pohyblivé schody, Praha Vydavatelství ČVUT 1997 Marková L., Pavlíček I.: TZB. Umělé osvětlení a elektrorozvody, Praha ES ČVUT 1991 Polák J.: Katodická protikorozní ochrana a způsob ochrany, Praha Chemoprojekt 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. 2. Klima měst, sídel a budov. Hydraulika potrubí. 3. Vodovod. Vodovodní přípojka. Vnitřní vodovod. Požární vodovod. 4. Kanalizace. Kanalizační přípojka. Vnitřní kanalizace. Typologie hygienických zařízení 5. Plynovod. Plynovodní přípojky. Vnitřní plynovod. 6. Instalační celky. 7. Vytápění. Sdílení tepla. Vnitřní klima budov. Optimalizace mikroklima budov. 8. Vytápění. Otopné soustavy. Zabezpečovací zařízení. Domovní zdroje vytápění. 9. Větrání a klimatizace. Přirozené větrání Klimatizace Soustavy vzduchotechniky. 10. Elektrické rozvody. Výtahy a pohyblivé schody. Hromosvody. 11. Osvětlení umělé a denní. 12. Zařízení elektrické ochrany budov, staveb a produktovodů. 13. Informační a kybernetická technika. Digitalizace a senzorizace měření. 14. Ekologie a úspory energie. Netradiční energetické zdroje. Hysolární technologie. Cvičení: 1. Doporučená literatura a normy. 2. Stanovení prostředí. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 3. Vodovod. Vodovodní přípojka. Vnitřní vodovod. Vodovodní armatury. 4. Vodovod. Výpočet vnitřního vodovodu. Požární vodovod. 5. Kanalizace. Kanalizační přípojka. Vnitřní kanalizace. Zařizovací předměty. 6. Plynovod. Plynovodní přípojky. Vnitřní plynovod. Plynové spotřebiče. 7. Instalační celky. 8. Vytápění. Výpočet tepelných ztrát staveb. Měření prostupu tepla. 9. Vytápění. Návrh otopné soustavy. 10. Větrání a klimatizace. Návrh soustavy malé vzduchotechniky. 11. Ekologie a úspory energie. Výpočet sluneční radiace. Výpočet energie zachycené kolektory. 12. Návrh vnitřní elektroinstalace. Elektroměry. Návrh hromosvodu. 13. Návrh elektrického výtahu. Projekt a konstrukce osobního výtahu. 14. Hodnocení projektu. Projekt: A. Situace 1. Technická zpráva stavební části s označením a popisem jednotlivých místností. 2. Situace. B. Projekt vodovodu 3. Technická zpráva projektu vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky. Stanovení spotřeby vody, návrh a posouzení vnitřního vodovodu, popis zařizovacích předmětů atd.. 4. Půdorysy typických podlaží – stoupací a připojovací potrubí. 5. Půdorys podlaží – ležatý rozvod studené a teplé vody. 6. Svislý řez vodovodní stoupačkou s připojovacím potrubím. C. Projekt kanalizace 7. Technická zpráva projektu vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky. Stanovení výpočtového průtoku dešťových a splaškových vod, návrh a posouzení potrubí. 8. Půdorysy typických podlaží – odpadní, připojovací a větrací potrubí. 9. Půdorys podlaží – svodné potrubí, napojení přípojky. 10. Svislý řez splaškové a dešťové kanalizace. 11. Podélný řez hlavní větví svodného potrubí splaškové kanalizace. D. Projekt plynovodu 12. Technická zpráva projektu vnitřního plynovodu a plynovodní přípojky. Stanovení výpočtové spotřeby plynu, návrh a posouzení potrubí. 13. Půdorysy typických podlaží – plynovodní stoupačky a připojovací potrubí. 14. Půdorys podlaží – ležatý rozvod. 15. Svislý řez domovního plynovodu. E. Projekt vytápění 16. Technická zpráva projektu vytápění – výpočet tepelných ztrát. 17. Půdorys typických podlaží – schéma rozvodu vytápění. 18. Schéma systému vytápění. F. Projekt nuceného větrání 19. Technická zpráva projektu nuceného větrání – množství odváděného vzduchu, výpočet tlakových ztrát potrubí, návrh ventilátoru. 20. Schéma návrh systému větrání. G. Návrh slunečních kolektorů. 21. Technická zpráva projektu – výpočet sluneční radiace, energie zachycené kolektory. 22. Situace, půdorys, schéma – zakreslení umístění kolektorů. H. Projekt vnitřní elektroinstalace. 23. Technická zpráva projektu vnitřní elektroinstalace 24. Půdorysy podlaží – světelný, zásuvkový, slaboproud okruh. 25. Návrh hromosvodu a uzemnění. I. Projekt vnitřní elektroinstalace. 26. Technická zpráva projektu osvětlení. Výpočet umělého osvětlení. 27. Půdorysy podlaží – umístění osvětlovacích těles. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku