225-0015/01 – Building Services (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. 2. Klima měst, sídel a budov. Hydraulika potrubí. 3. Vodovod. Vodovodní přípojka. Vnitřní vodovod. Požární vodovod. 4. Kanalizace. Kanalizační přípojka. Vnitřní kanalizace. Typologie hygienických zařízení 5. Plynovod. Plynovodní přípojky. Vnitřní plynovod. 6. Instalační celky. 7. Vytápění. Sdílení tepla. Vnitřní klima budov. Optimalizace mikroklima budov. 8. Vytápění. Otopné soustavy. Zabezpečovací zařízení. Domovní zdroje vytápění. 9. Větrání a klimatizace. Přirozené větrání Klimatizace Soustavy vzduchotechniky. 10. Elektrické rozvody. Výtahy a pohyblivé schody. Hromosvody. 11. Osvětlení umělé a denní. 12. Zařízení elektrické ochrany budov, staveb a produktovodů. 13. Informační a kybernetická technika. Digitalizace a senzorizace měření. 14. Ekologie a úspory energie. Netradiční energetické zdroje. Hysolární technologie. Cvičení: 1. Doporučená literatura a normy. 2. Stanovení prostředí. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 3. Vodovod. Vodovodní přípojka. Vnitřní vodovod. Vodovodní armatury. 4. Vodovod. Výpočet vnitřního vodovodu. Požární vodovod. 5. Kanalizace. Kanalizační přípojka. Vnitřní kanalizace. Zařizovací předměty. 6. Plynovod. Plynovodní přípojky. Vnitřní plynovod. Plynové spotřebiče. 7. Instalační celky. 8. Vytápění. Výpočet tepelných ztrát staveb. Měření prostupu tepla. 9. Vytápění. Návrh otopné soustavy. 10. Větrání a klimatizace. Návrh soustavy malé vzduchotechniky. 11. Ekologie a úspory energie. Výpočet sluneční radiace. Výpočet energie zachycené kolektory. 12. Návrh vnitřní elektroinstalace. Elektroměry. Návrh hromosvodu. 13. Návrh elektrického výtahu. Projekt a konstrukce osobního výtahu. 14. Hodnocení projektu. Projekt: A. Situace 1. Technická zpráva stavební části s označením a popisem jednotlivých místností. 2. Situace. B. Projekt vodovodu 3. Technická zpráva projektu vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky. Stanovení spotřeby vody, návrh a posouzení vnitřního vodovodu, popis zařizovacích předmětů atd.. 4. Půdorysy typických podlaží – stoupací a připojovací potrubí. 5. Půdorys podlaží – ležatý rozvod studené a teplé vody. 6. Svislý řez vodovodní stoupačkou s připojovacím potrubím. C. Projekt kanalizace 7. Technická zpráva projektu vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky. Stanovení výpočtového průtoku dešťových a splaškových vod, návrh a posouzení potrubí. 8. Půdorysy typických podlaží – odpadní, připojovací a větrací potrubí. 9. Půdorys podlaží – svodné potrubí, napojení přípojky. 10. Svislý řez splaškové a dešťové kanalizace. 11. Podélný řez hlavní větví svodného potrubí splaškové kanalizace. D. Projekt plynovodu 12. Technická zpráva projektu vnitřního plynovodu a plynovodní přípojky. Stanovení výpočtové spotřeby plynu, návrh a posouzení potrubí. 13. Půdorysy typických podlaží – plynovodní stoupačky a připojovací potrubí. 14. Půdorys podlaží – ležatý rozvod. 15. Svislý řez domovního plynovodu. E. Projekt vytápění 16. Technická zpráva projektu vytápění – výpočet tepelných ztrát. 17. Půdorys typických podlaží – schéma rozvodu vytápění. 18. Schéma systému vytápění. F. Projekt nuceného větrání 19. Technická zpráva projektu nuceného větrání – množství odváděného vzduchu, výpočet tlakových ztrát potrubí, návrh ventilátoru. 20. Schéma návrh systému větrání. G. Návrh slunečních kolektorů. 21. Technická zpráva projektu – výpočet sluneční radiace, energie zachycené kolektory. 22. Situace, půdorys, schéma – zakreslení umístění kolektorů. H. Projekt vnitřní elektroinstalace. 23. Technická zpráva projektu vnitřní elektroinstalace 24. Půdorysy podlaží – světelný, zásuvkový, slaboproud okruh. 25. Návrh hromosvodu a uzemnění. I. Projekt vnitřní elektroinstalace. 26. Technická zpráva projektu osvětlení. Výpočet umělého osvětlení. 27. Půdorysy podlaží – umístění osvětlovacích těles. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner