225-0017/02 – Project I. (PRO I.)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxx

Teaching methods

Summary

Aplikace teoretických a odborných znalostí získaných v I. až III. roč. studia na projektovém řešení zadaného objektu z oboru Konstrukce pozemních staveb. Vypracování části projektové dokumentace novostavby objektu bytové nebo občanské výstavby. Na individuálně zadaném objektu uplatnění znalostí typologie, stavebních konstrukcí, statiky, technického zařízení budov, stavebních hmot, architektury a technologie výstavby. Vypracování variantních studií konstrukčních systému, nosných a nenosných konstrukcí, TZB, a jejich posouzení. Volba finální koncepce a její zpracování ve formě projektové dokumentace stavební části novostavby. Cíl předmětu: aplikace dosavadních studijních poznatků při řešení zadaného úkolu. Získání základních projekčních zkušeností. Cíl předmětu, znalosti a dovednosti: Prohloubení poznatků získaných v předchozích ročnících studia samostatným zpracováním části projektové dokumentace stavebního objektu. Získání základních projekčních zkušeností.

Compulsory literature:

Matoušková D. a kol.: Skeletové konstrukční soustavy, ES VUT Brno Kadlecová A., Matoušková D.: Ateliérová tvorba II., ES VUT Brno Matoušková D. a kol.: Podhledy, podlahy, ES VUT Brno Neufert: Navrhování staveb, Consult-invest

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Výuka probíhá ateliérovou formou v rýsovnách a počítačových učebnách pod vedením pověřeného učitele Katedry pozemního stavitelství, za účasti přizvaných konzultantů specializovaných profesí. Semestr 7 - zadání úkolu - studie dispozičního řešení, konstrukce, technických zařízení budov, konstrukčních detailů, technologie výstavby, architektury objektu - zhodnocení variantních studií - rozpracování projektové dokumentace: základní půdorysy, řezy, pohledy, detaily - prezentace výsledků semestrální práce a jejich obhajoba ve studijním kolektivu Semestr 8 - pokračování ve zpracování stavební části projektu - zadání části specializací k řešenému objektu ze statiky (betonové, dřevěné nebo ocelové konstrukce)a technického zařízení budov - dokončení výkresové částí projektu dle individuálního zadání - vypracování technické zprávy, výpisu výrobku. Kompletace všech částí elaborátu. - prezentace projektu před skupinou pedagogů a studentů a jeho obhajoba. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, diaprojektor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2006/2007 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 60  0
        Written exam Written test 10  0
        Other task type Other task type 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner