225-0030/01 – Specialized Seminar (OS)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Dagmar Matoušková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Dagmar Matoušková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

V návaznosti na vlastní práci v předmětu Projekt I. řešení souvisejícího technického problému z hlediska konstrukce pozemních staveb, statiky navržené konstrukce, technického zařízení budov, tepelné ochrany se zaměřením na alternativní zdroje energie. Posouzení tradičního řešení daného problému a vlastního alternativního řešení podle vybraných hledisek. Způsob zpracování je zaměřen na prezentaci výsledků formou písemného elaborátu a jeho obhájení před pedagogy v kolektivu studentů. Cíl: Vyřešení vybraného problému navazujícího na předmět Projekt I. s využitím poznatků získaných v průběhu dosavadního studia. Cíl předmětu, znalosti a dovednosti Prohloubení individuálního studijního zaměření. Získání přehledu o současném stavu zkoumané problematiky. Orientace v odborné literatuře. Vlastní třídění poznatků a jejich hodnocení. Prezentace výsledků vlastní práce a jejich obhájení.

Compulsory literature:

Individuální výběr literatury z oboru „Teorie a konstrukce staveb“

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň a časový harmonogram zpracování jsou určeny individuálním zadáním studijního úkolu. Výuka probíhá formou konzultací. Výsledný písemný elaborát je prezentován a obhajován před pedagogy a kolektivy studentů. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, diaprojektor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner