225-0075/01 – Building realization I. (RS I.)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantorIng. Marcela Halířová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The acquisition of basic knowledge and skills in areas turing earthwork , foundation and ensure the stability of the excavation , concrete work in each process of formwork, reinforcement, concrete transport and storage and curing of concrete work including the implementation and expansion joints Understanding the basic concepts of technological processes, their relationships and their application in the given field.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Based on the knowledge of civil engineering students learn their application in the implementation phase of technological processes of each stage. Subject realization I focuses on the technological processes of gross substructures including waterproofing systems substructures. The focus is but natural , concreting and related supporting and auxiliary technological processes .

Compulsory literature:

System of ČSN and European standards in the current version. http / / www.fast.vsb.cz/oblasti/department /225/study Materials M.Mehta, Building Construction: Principles, Materials, & Systems. Publication Date: January 6, 2012 | ISBN-10: 0132148692 | ISBN-13: 978-0132148696 | Edition: 2 Studijní opory v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava (InterDV“. Klíčová aktivita KA 03 3/2014-2/2017): Čmiel Filip, Ing. Ph.D., Building realization I. / Realizace staveb I.

Recommended literature:

Recommended reading is the same required literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Úvod – obecná problematika realizace zemních prací a spodní stavby, zařazení v rámci stavebních procesů (základní pojmy, stavební procesy, definice) 2. Pomocné a zabezpečovací procesy (vytyčení, odvodnění, manipulace s ornicí) 3. Dočasné zabezpečení svahů a stěn výkopů (svahování, vyztužování, technologie strojních a ručních výkopů) 4. Doprava výkopku (ruční, automobilová, kolejová, pásová) 5. Dokončovací zemní práce (úpravy ploch, vegetační úpravy) 6. Betonářské práce – provádění plošných základů (základní dělení, předpisy, systémové bednění, bednění stěn, sloupů, tlak betonu na bednění) 7. Armování železobetonových konstrukcí (výroba a montáž armokošů, armobloků, předpjaté betonové konstrukce) 8. Výroba a zpracování, ukládání a ošetřování betonu, doprava betonové směsi, betonáž v nepříznivých podmínkách 9. Provádění hlubinných základů (piloty, podzemní stěny, zemní kotvy) 10. Provádění hydroizolací spodní stavby 11. Bezpečnostní předpisy při stavebních pracích (povinnosti účastníků stavby, obsluha strojů, nejdůležitější zákony a přepisy související s BOZ. Cvičení 1. Úvod – náplň a cíl cvičení předmětu, obecná problematika realizace zemních prací a spodní stavby 2. -3. Vytyčení stavby (vytyčení stavební jámy pásů a patek – osazení do terénu, sejmutí a odvoz ornice – schéma sejmutí ornice, odvodnění pomocí odvodňovacího příkopu zaústěného přes kalovou jímku – náčrt odvodnění stavební jámy 4. – 5. Výkres výkopů, dočasné zabezpečení svahů a stěn výkopů – pažení (zadaný objekt) 6. Výkaz výměr zemních prací (zadaný objekt jak daleko a jaký objem a jaké hmotnosti je třeba přemístit), návrh stavebních strojů pro výkop stavební jámy, patek a pásů a odvoz výkopku 7. Řádkový harmonogram výkopových prací 8. Kreslení základů (zadaný objekt) 9. Technologický postup – betonářské práce – provádění plošných základů (výroba a zpracování, ukládání a ošetřování betonu, doprava betonové směsi, event. betonáž v nepříznivých podmínkách) 10. Provádění hlubinných základů – výkres hlubinných základů (piloty, podzemní stěny, zemní kotvy) (zadaný objekt) 11. Technologický postup 12. Provádění hydroizolací spodní stavby 13. Bezpečnostní předpisy při stavebních pracích, povinnosti účastníků stavby, předávací protokoly, obsluha strojů, způsob prokazování dodržování zákonů a předpisy související s BOZ

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.