225-0081/01 – Building realization II. (RS II.)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantorIng. Marcela Halířová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledge and skills in this branches: - Opening - Concrete Constructions - Steel Constructions - Stone and Composite Brickwork - Brickwork - Horizontál(Roof Plate) Constructions - Chimney Systems - External Cladding Comprehension of basic ideas, correlations and its application by analysis of the problems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Hrubá vrchní stavba, zásady provádění monolitických betonových a železobetonových konstrukcí, montáž ocelových konstrukcí. Zásady provádění zděných staveb. Práce zednické a kamenické práce. Druhy malt. Vodorovné konstrukce. Zřizování obvodových plášťů. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. výtahy, lávky, mechanizace (práce HSV - vrchní stavba).

Compulsory literature:

Set of Czech technical standards and European standards in the current version. M.Mehta, Building Construction: Principles, Materials, & Systems. Publication Date: January 6, 2012 | ISBN-10: 0132148692 | ISBN-13: 978-0132148696 | Edition: 2 Studijní opory v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava (InterDV“. Klíčová aktivita KA 03 3/2014-2/2017): Peřina Zdeněk, Ing. Ph.D., Fabian Radek, Ing. Ph.D. Building realization II. / Realizace staveb II.

Recommended literature:

Recommended reading is the same required literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Základní pojmy 2. Hrubá vrchí stavba 3.Zásady provádění monolitických betonových konstrukcí. 4.-5.Zásady montáže ocelových konstrukcí. Výroba, doprava, zásady skladování. staveništní. 6.-8.Provádění zděných konstrukcí. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Smíšené, režné zdivo. Druhy malt, povolené odchylky a tolerance. 9. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky kladené na zděné konstrukce. Organizační a časové struktura. Zdění v zimě. 10. Vodorovné nosné konstrukce. Zásady provádění, optimalizace vhodnosti použití jednotlivých technologií. 11. Zřizování komínů a ventilačních průduchů. 12. Zřizování obvodových plášťů. Zásady a postupy montáže plášťů 14. Pracovní a ochranné lešení, druhy, členění, zásady montáže a projekt lešení. Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništi. Cvičení: 1. Úvod. Základní pojmy a definice. 2. Zdící procesy. Základní pravidla vazby zdivy. 3. Práce s výškovým a půdorysným modulem zdiva z cihel a tvárnic 4. Základní pravidla vazeb komínového tělesa z cihel. Materiálová specifikace a montážní postupy montovaných komínových těles. 5. Montážní procesy. Časová struktura postupu montáže. stavební práce v zimě, technologické přestávky. 6. Technologický postup zdění (opatření pro zdění v zimě). 7. Technologický postup montáže ocelových konstrukcí. staveništní připravenost. 8. Technologický postup montáže železobetonových konstrukcí, kvalitativní požadavky. 9. Technologický postup zřizování obvodových a střešních plášťů, připravenost stavby, sled procesů, protokolární přebírání kvality zakrývaných částí konstrukce. 10. Kontrolní práce. 11. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových a systémových. 12. Projekt lešení , posouzení statiky, stability a možnosti kotvení, bezpečnostní opatření 13. Protokoly, školení a kontroly nutné z pohledu bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 14. Kompletace cvičení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.