225-0084/01 – Management of Building-up (RV)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledge and skills in this branches: - Management of Building-up - Contract - Contractor - Investor - Designer - Controlling Comprehension of basic ideas, correlations and its application by analysis of the problems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The content of the course focuses on building-technological designing, time planning, activities of the investor and construction supplier within pre-productive and productive construction preparations. Keywords: construction, managements, investor, supplier, plan, preparation, time schedule

Compulsory literature:

Kuta, V.: Investment and technical-organization aspects, Ostrava, 1998. Fotr, J., Souček, I.: Marketing study and investment decision, Praha, Grada Publishing, 2005 Němec, V.: Project management, Grada, Praha 2002. Petráková, I.a kol.: Investment 10, ČVUT, Praha 1999 Legislation Building Code, actually version

Recommended literature:

Recommended reading is the same required literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Obecně o investicích, základní pojmy, v procesu přípravy a řízení investic. Klasifikace investic z různých pohledů 2. Investiční strategie, rozhodování v podniku a samosprávných orgánech 3. Investiční cyklus, jeho fáze a jejich charakteristika 4. Popis jednotlivých fází investičního cyklu, investiční záměr, charakteristika studií 5. Spolufinancování investic ze strukturálních a ostatních fondů EU, přílohy nutné k podání projektu 6. Partneři v investičním procesu, typy činností – investor, inženýrská organizace, projektant, zhotovitel 7. Dodavatelské modely, developeři, model PPS, smluvní vztahy mezi partnery 8. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 9. Předání staveniště, stavební deník, kolaudace a převzetí stavby, exploatační a likvidační fáze 10. Přehled a význam průzkumových a rozborových prací 11. časové parametry investičního cyklu, časové harmonogramy řízení činností jednotlivých partnerů investičního cyklu 12. Způsoby získávání finančních prostředků na investiční projekty, plánování peněžních toků 13. Kontrolní vstupy státní správy, investora do kterékoliv fáze investičního cyklu 14. Výběrové řízení na zhotovitele projektových prací, inženýrských činností, stavby, časová náročnost 15. Samosprávné orgány v roli investora, význam kapitálového výhled a strategického rozvoje Cvičení 1. Průběžný test č. 1 probrané látky 2. Průběžný text č. 2 z probrané látky 3. Zpracování jednoduchého návrhu investičního záměru dle zadání 4. Zpracování SWOT analýzy dle zadání 5. Průběžný test č. 3 z probrané látky 6. Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí Podklady pro cvičení 1. Přednášky z předmětu Příprava a řízení investiční výstavby 2. Zadání programů ve cvičeních

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.