225-0084/02 – Řízení výstavby (RV)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí a dovedností v oblasti: - management výstavby - smlouvy - dodavatel - investor - projektant - kontrola Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní informace o přípravě investice u investora. Jsou vysvětleny základní pojmy používané v procesu přípravy a řízení investiční výstavby. Pozornost je věnována investičnímu cyklu a jeho fázím, jsou zdůrazněny odchylky, které vyžadují projekty kofinancované EU. Kromě dokumentace nutné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení je věnována pozornost investičnímu záměru, studii proveditelnosti, zpracování EIA, partnerům v investičním procesu a popsány typy činností u investora, inženýrské organizace projektanta a zhotovitele. Pozornost bude věnována přehledu a významu průzkumových prací, časovým parametrům investičního cyklu a plánování peněžních toků. Bude probrána problematika výběrových řízení na zhotovitele projektových prací, inženýrských činností a zhotovitele stavby dle zákona. V závěru pak postavení samosprávných orgánů v roli investora, vazba plánování investic na kapitálový výhled.

Povinná literatura:

Kuta, V.: Investiční proces a jeho technickoorganizační aspekty, Ostrava, 1998 Fotr, J., Souček, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Praha, Gradapublishing, 2005 Valach, J. a kol.: Finanční řízení podniku, Praha, Ekopras 2003 Němec, V.: Projektový management, Grada, Praha 2002 Petráková, I. a kol.: Investování 10, ČVUT, Praha 1998 Zákon č. 50/1976 Sb.: O územním plánování a stavebním řádu Vyhláška č. 132/1998 Sb.: Kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona Metodické pokyny MMR ČR ke zpracování příloh k projektům spolufinancovaným EU, Praha 2003

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je veškerá povinná literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení, projekty, testy, konzultace.

E-learning

Ne

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Obecně o investicích, základní pojmy, v procesu přípravy a řízení investic. Klasifikace investic z různých pohledů 2. Investiční strategie, rozhodování v podniku a samosprávných orgánech 3. Investiční cyklus, jeho fáze a jejich charakteristika 4. Popis jednotlivých fází investičního cyklu, investiční záměr, charakteristika studií 5. Spolufinancování investic ze strukturálních a ostatních fondů EU, přílohy nutné k podání projektu 6. Partneři v investičním procesu, typy činností – investor, inženýrská organizace, projektant, zhotovitel 7. Dodavatelské modely, developeři, model PPS, smluvní vztahy mezi partnery 8. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 9. Předání staveniště, stavební deník, kolaudace a převzetí stavby, exploatační a likvidační fáze 10. Přehled a význam průzkumových a rozborových prací 11. časové parametry investičního cyklu, časové harmonogramy řízení činností jednotlivých partnerů investičního cyklu 12. Způsoby získávání finančních prostředků na investiční projekty, plánování peněžních toků 13. Kontrolní vstupy státní správy, investora do kterékoliv fáze investičního cyklu 14. Výběrové řízení na zhotovitele projektových prací, inženýrských činností, stavby, časová náročnost 15. Samosprávné orgány v roli investora, význam kapitálového výhled a strategického rozvoje Cvičení 1. Průběžný test č. 1 probrané látky 2. Průběžný text č. 2 z probrané látky 3. Zpracování jednoduchého návrhu investičního záměru dle zadání 4. Zpracování SWOT analýzy dle zadání 5. Průběžný test č. 3 z probrané látky 6. Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí Podklady pro cvičení 1. Přednášky z předmětu Příprava a řízení investiční výstavby 2. Zadání programů ve cvičeních

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní