225-0089/01 – Construction of the Structural Engineering (KPS)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

*********************************************

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

[1] Medan Mehta Ph.D., Walter Scarborough, Diane Armpriest, Building Construction: Principles, Materials, & Systems (2nd Edition), January 6, 2012, ISBN-10: 0132148692, ISBN-13: 978-0132148696 [2] Francis D. K. Ching, Cassandra Adams, Building Construction Illustrated, October 2, 2000, ISBN-10: 0471358983, ISBN-13: 978-0471358985, Edition: 3rd [3] B. C. Punmia, Ashok Kumar Jain and A. K. Jain, Building Construction, Publisher: Laxmi Publications (30 Dec 2005), Language: English, ISBN-10: 8170080533, ISBN-13: 978-8170080534 [4] Frederick S. Merritt, Building Design and Construction Handbook, Sixth Edition Publisher: McGRAW-HILL: New York, San Francisco, Washington, D.C., Auckland, Bogotá, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, Montreal, New Delhi, San Juan, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, Copyright / Pub. Date: 2001, 1994, 1982, 1975, 1965, 1958 The McGraw-Hill Companies, Inc.,ISBN: 9780070419995

Recommended literature:

There is no recommended literature

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Ochrana staveb proti radonu. Úvod. Zdroje radonu v budovách. Radonový index pozemku a stavby. 2. Konstrukce I., II. a III. kategorie těsnosti. Návrh tloušťky protiradonové izolace podle ČSN 730601 3. Odvětrání podloží. Ventilační vrstva v kontaktní konstrukci. Instalační podlaží. Odvětrání suterénu. Ochrana proti radonu u stávajících staveb. 4. Stavby na poddolovaném území. Účinky poddolování - spojité a nespojité deformace terénu. Důlní otřesy. 5. Kategorizace stavenišť na poddolovaném území podle ČSN 730039. Účinky poddolování na stavební objekty. 6. Zajištění stavebních objektů - princip tuhosti, poddajnosti a smíšený. 7. Konstrukční zásady pro navrhování objektů na poddolovaném území. 8. Účinky poddolování na základové konstrukce. 9. Stavby na povodňovém území. Základní pojmy. Konstrukční zásady pro navrhování stavebn na povodňovém území. 10. Zatížení staveb při průchodu povodňové vlny. 11. Zajištění stavebních objektů proti průniku důlního plynu. 12 Tepelně technická problematika při návrhu spodní stavby. 13. Tepelně technická problematika u historických budov. 14. Tepelně technická problematika u historických budov. Cvičení: 1. Návrh tloušťky protiradonové izolace podle ČSN 730601. 2. Návrh protiradonového opatření na konkrétním objektu. 3. Řešení plynotěsných detailů v protiradonové izolaci. 4. Výpočet parametrů poklesové kotliny 5. Výpočet účinků poddolování na stavenbí objekt. 6. Výpočet smykových napětí a smykových sil u základových patek s táhly. 7. Výpočet smykových napětí a smykových sil u základového roštu. 8. Výpočet smykových napětí a smykových sil u základové desky. 9. Návrh opatření proti účinkům povodňové vlny na konkrétním objektu. 10. Výpočet zatížení od povodňové vlny. 11. Návrh opatření proti pronikání důlního plynu. 12. Návrh řešení a tepelně technické posouzení spodní stavby. 13. Řešení vybraných tepelně technických problémů u historických budov. 14. Zápočtová písemná práce. Odevzdání vypracovaných programů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.