225-0201/01 – Pozemní stavitelství I. (PS1)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAG0019 doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.
BEH0034 Ing. Karel Běhavý
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
GRY0088 Ing. David Grygar
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
SZT0034 Ing. Nikola Sztwiertniová
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
UHR0027 Ing. Lukáš Uhrinek
VAV0113 Ing. Nikola Vavřínová
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl získat přehled o budovách pozemního charakteru, konstrukčních systémech budov a souvisejících konstrukčních opatřeních v oblasti spodní stavby a v oblasti vrchní stavby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu Pozemní stavitelství I. budou studenti seznámeni s konstrukčními systémy budov, spodní stavbou budov podsklepených a budov nepodsklepených vč. základního návrhu a řešení základových konstrukcí, hydroizolací, dilatací a provedení výkopových prací včetně zabezpečení stěn výkopů. Součásti budou znalosti o svislých konstrukcích nosných a nenosných, o jejich materiálovém a technologickém řešení, zásadách konstrukčních opatření ve stěnách, jako jsou otvory, překlady, průduchy.

Povinná literatura:

KUTNAR, Z.: Hydroizolace spodní stavby, monografie. Praha, 2000. MICHÁLEK, J.: Konstrukce pozemních staveb III, doplňkové skriptum. ČVUT Praha, 1991. ISBN 80-01-00552-6. ŠUBRT. R.: Tepelné mosty, Grada Publishing, s.r.o., 2002, ISBN 80-247-0071-9 WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 70 Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003 ISBN 80-01-02656-6 ALLEN, E, IANO, J: Fundamentals of Building Construction - Materials and Methods, Seventh Edition, Nakladatelství: John Wiley & Sons Inc, 2019

Doporučená literatura:

- ČECHURA, J.: Stavební fyzika, Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 1997 - ERBEN, A. A KOL.: Stavitelství I. , SNTL,1981 - HORÁČEK, E.: Panelové budovy, Nakladatelství technické literatury SNTL, Praha, 1977 - BRADÁČ, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů, díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Ostrava 1999 - HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 10, Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 1995. - KOTLÍK, T., J., VÁVRA, D., FRIČ, P.: Obrazy z dějin české architektury, Nakladatelství Grada (Titanic), ISBN 80-85909-94-4 (Titanic), ISBN 80-247-0755-1 (Grada), 2003 - KUBEČKOVÁ, D.: Vybrané vady a poruchy objektů bytové výstavby, Sborník příspěvků, Mezinárodní konference znalců, Vydání první, VUT Brno Nakladatelství CERM, s.r.o., Ústav soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-3563-6, 2008 - KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Snižování energetické náročnosti budov, udržitelná výstavba, Vydala Polska Akademia Nauk, oddzial w Katowicach, Komisija Inžynierii Budowlanej, Roczniki Inženierii Budowlanej, Zeszyt 6, Katovice-Opole, ISSN 1505-8425, str.117-125, 2006 - KUBEČKOVÁ, D.: Regenerated Brownfileds, Residential Housing and Sustainable Buildings, Mezinárodní konference ENHR 2006, Ljubljana, Slovenia, sekce Housing Renewal and Maintenance, 2–5.7.2006 - KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Sanace panelových domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Mezinárodní konference, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.87-93 - KUBEČKOVÁ, D.: Impact on structural formation in relation to inside form dwelling housing, International Housing Conference Reykjavík, Iceland, Konference ENHR, 06/2005, Book of Abstracts, str.36, http://borg.hi.is/enhr2005icelad, mezinárodní konference - KUBEČKOVÁ, D.: Opravy balkónových konstrukcí panelových domů, výsledky průzkumu a předprojektová příprava staveb, SANACE 2005, XV.Mezinárodní sympozium, 05/2005, Brno, ISSN 1211-3700, str.150-156 - KUBEČKOVÁ, D.: Vliv architektury a konstrukční tvorby detailů obalových konstrukcí budov na pohodu vnitřního prostředí, Konference s mezinárodní účastí, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.81-87 - KUBEČKOVÁ, D.: Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb, časopis Střechy, fasády, izolace, ročník 14–3/2007, ISSN 1212-0111, str.28-30 - KUBEČKOVÁ D.: Posuzování projektové dokumentace ve znalecké praxi, časopis Soudní inženýrství, ročník 18-2007, str.25-31, ISSN 1211-443X - KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel, odborný časopis Střechy, fasády, izolace., Ročník 13, číslo V/2006, str.52-53, ISSN 1212-0111, nakladatelství Mise, s.r.o. - KUBEČKOVÁ, D.: Příspěvek k problematice vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropních a podlahových konstrukcí panelových bytových domů, Sborník FAST, číslo 1, ročník III, řada stavební, stra.253-259, ISBN 80-248-0572-3, ISSN 1213-1962, 2005 - KUBEČKOVÁ, D.: Management a údržba panelového bytového fondu – posuzování investičních projektů vícekriteriální rozhodovací analýzou, Sborník vědeckých prací, VŠB-TUO, FAST 12/2005, ISBN 80-248-0997-4 - KUBEČKOVÁ, D.: Vzduchová a kročejová neprůzvučnost vodorovných konstrukcí panelových bytových domů, Konference Hradec Králové, 7.-8.12.2005, ISBN 80-239-5950-6, str.124-130 - KUTNAR, Z.: Hydroizolace spodní stavby, monografie. Praha, 2000. - KUTNAR, Z.: Hydroizolační systémy staveb z asfaltových pásů. Praha, 1997. - NEDBAL, F.: Lehké betony, Vydal: CZ SVB, s.r.o., 2001, ISBN 80-238-2678-6 - RACEK, A.: Důlní vlivy na konstrukce staveb. VVÚPS a Vítkovické stavby n.p., Ostrava, 1970 - KUBEČKOVÁ, D.: Regeneration of Prefab Buildings in the Czech Republic with view Ostrava region, Book Abstracts, str.134, Konference ENHR 2.-6.7.2004, Anglie, Cambridge, Housing: Grouth and regeneration - MICHÁLEK, J.: Konstrukce pozemních staveb III, doplňkové skriptum. ČVUT Praha, 1991. ISBN 80-01-00552-6. - ŠUBRT. R.: Tepelné mosty, Grada Publishing, s.r.o., 2002, ISBN 80-247-0071-9 - VAVERKA, , J. A KOL.: Stavební fyzika 1 – Stavební akustika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1 - VAVERKA, , J. A KOL.: Stavební fyzika 2 – Stavební tepelná technika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1 - VAVERKA, J. A KOL.: Stavební tepelná technika, VUT Brno, Nakladatelství VUTIUM, Vydání první, ISBN 80-214-2910-0, 2006 - WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 70 Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003 ISBN 80-01-02656-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test, diskuse nad odbornými tématy, které byly probrány v rámci přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Požadavky na studenta v případě individuálního studijního plánu: Minimálně 50% účast na cvičeních, odevzdání všech požadovaných programů, napsání testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a konstrukční systémy 1.1 Základní názvosloví, budova a její konstrukční části 1.2 Konstrukční systémy stěnové 1.3 Konstrukční systémy skeletové 2. Spodní stavba budov podsklepených a nepodsklepených 2.1 Výkopy a zabezpečení stěn výkopů 2.2 Základové konstrukce, základní požadavky, základy plošné a hlubinné 2.3 Základní požadavky na hydroizolace 2.4 Dilatace 3. Svislé konstrukce nosné, otvory v nosných konstrukcích a související konstrukční úpravy 3.1 Stěny zděné, monolitické a montované, požadavky na svislé nosné konstrukce 3.2 Otvory ve stěnách 3.3 Ztužující věnce a překlady 4. Svislé konstrukce nenosné, otvory v nenosných konstrukcích a související konstrukční úpravy 4.1 Příčky, základní požadavky na svislé nenosné konstrukce 4.2 Otvory v nenosných konstrukcích

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní