225-0201/02 – Building Constructions I. (PS1)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
VAV0113 Ing. Nikola Vavřínová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject aims at gaining insight into buildings of basic character, building systems and related construction measures in the under construction and in the upper building.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

In the framework of the subject Building construction I., the students will be acquainted with the construction systems of the buildings, the lower building of the basement buildings and the buildings without the basement incl. basic design and solution of foundation structures, waterproofing, dilatation and execution of excavation works, including excavation walls. The components will be knowledge of vertical constructions of bearing and non-bearing, their material and technological solution, principles of construction measures in walls, such as holes, translations, vents.

Compulsory literature:

- ČECHURA, J.: Stavební fyzika, Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 1997 - ERBEN, A. A KOL.: Stavitelství I. , SNTL,1981 - HORÁČEK, E.: Panelové budovy, Nakladatelství technické literatury SNTL, Praha, 1977 - BRADÁČ, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů, díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Ostrava 1999 - HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 10, Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 1995. - KOTLÍK, T., J., VÁVRA, D., FRIČ, P.: Obrazy z dějin české architektury, Nakladatelství Grada (Titanic), ISBN 80-85909-94-4 (Titanic), ISBN 80-247-0755-1 (Grada), 2003 - KUBEČKOVÁ, D.: Vybrané vady a poruchy objektů bytové výstavby, Sborník příspěvků, Mezinárodní konference znalců, Vydání první, VUT Brno Nakladatelství CERM, s.r.o., Ústav soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-3563-6, 2008 - KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Snižování energetické náročnosti budov, udržitelná výstavba, Vydala Polska Akademia Nauk, oddzial w Katowicach, Komisija Inžynierii Budowlanej, Roczniki Inženierii Budowlanej, Zeszyt 6, Katovice-Opole, ISSN 1505-8425, str.117-125, 2006 - KUBEČKOVÁ, D.: Regenerated Brownfileds, Residential Housing and Sustainable Buildings, Mezinárodní konference ENHR 2006, Ljubljana, Slovenia, sekce Housing Renewal and Maintenance, 2–5.7.2006 - KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Sanace panelových domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Mezinárodní konference, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.87-93 - KUBEČKOVÁ, D.: Impact on structural formation in relation to inside form dwelling housing, International Housing Conference Reykjavík, Iceland, Konference ENHR, 06/2005, Book of Abstracts, str.36, http://borg.hi.is/enhr2005icelad, mezinárodní konference - KUBEČKOVÁ, D.: Opravy balkónových konstrukcí panelových domů, výsledky průzkumu a předprojektová příprava staveb, SANACE 2005, XV.Mezinárodní sympozium, 05/2005, Brno, ISSN 1211-3700, str.150-156 - KUBEČKOVÁ, D.: Vliv architektury a konstrukční tvorby detailů obalových konstrukcí budov na pohodu vnitřního prostředí, Konference s mezinárodní účastí, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.81-87 - KUBEČKOVÁ, D.: Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb, časopis Střechy, fasády, izolace, ročník 14–3/2007, ISSN 1212-0111, str.28-30 - KUBEČKOVÁ D.: Posuzování projektové dokumentace ve znalecké praxi, časopis Soudní inženýrství, ročník 18-2007, str.25-31, ISSN 1211-443X - KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel, odborný časopis Střechy, fasády, izolace., Ročník 13, číslo V/2006, str.52-53, ISSN 1212-0111, nakladatelství Mise, s.r.o. - KUBEČKOVÁ, D.: Příspěvek k problematice vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropních a podlahových konstrukcí panelových bytových domů, Sborník FAST, číslo 1, ročník III, řada stavební, stra.253-259, ISBN 80-248-0572-3, ISSN 1213-1962, 2005 - KUBEČKOVÁ, D.: Management a údržba panelového bytového fondu – posuzování investičních projektů vícekriteriální rozhodovací analýzou, Sborník vědeckých prací, VŠB-TUO, FAST 12/2005, ISBN 80-248-0997-4 - KUBEČKOVÁ, D.: Vzduchová a kročejová neprůzvučnost vodorovných konstrukcí panelových bytových domů, Konference Hradec Králové, 7.-8.12.2005, ISBN 80-239-5950-6, str.124-130 - KUTNAR, Z.: Hydroizolace spodní stavby, monografie. Praha, 2000. - KUTNAR, Z.: Hydroizolační systémy staveb z asfaltových pásů. Praha, 1997. - NEDBAL, F.: Lehké betony, Vydal: CZ SVB, s.r.o., 2001, ISBN 80-238-2678-6 - RACEK, A.: Důlní vlivy na konstrukce staveb. VVÚPS a Vítkovické stavby n.p., Ostrava, 1970 - KUBEČKOVÁ, D.: Regeneration of Prefab Buildings in the Czech Republic with view Ostrava region, Book Abstracts, str.134, Konference ENHR 2.-6.7.2004, Anglie, Cambridge, Housing: Grouth and regeneration - MICHÁLEK, J.: Konstrukce pozemních staveb III, doplňkové skriptum. ČVUT Praha, 1991. ISBN 80-01-00552-6. - ŠUBRT. R.: Tepelné mosty, Grada Publishing, s.r.o., 2002, ISBN 80-247-0071-9 - VAVERKA, , J. A KOL.: Stavební fyzika 1 – Stavební akustika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1 - VAVERKA, , J. A KOL.: Stavební fyzika 2 – Stavební tepelná technika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1 - VAVERKA, J. A KOL.: Stavební tepelná technika, VUT Brno, Nakladatelství VUTIUM, Vydání první, ISBN 80-214-2910-0, 2006 - WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 70 Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003 ISBN 80-01-02656-6

Recommended literature:

- ČECHURA, J.: Stavební fyzika, Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 1997 - ERBEN, A. A KOL.: Stavitelství I. , SNTL,1981 - HORÁČEK, E.: Panelové budovy, Nakladatelství technické literatury SNTL, Praha, 1977 - BRADÁČ, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů, díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Ostrava 1999 - HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 10, Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 1995. - KOTLÍK, T., J., VÁVRA, D., FRIČ, P.: Obrazy z dějin české architektury, Nakladatelství Grada (Titanic), ISBN 80-85909-94-4 (Titanic), ISBN 80-247-0755-1 (Grada), 2003 - KUBEČKOVÁ, D.: Vybrané vady a poruchy objektů bytové výstavby, Sborník příspěvků, Mezinárodní konference znalců, Vydání první, VUT Brno Nakladatelství CERM, s.r.o., Ústav soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-3563-6, 2008 - KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Snižování energetické náročnosti budov, udržitelná výstavba, Vydala Polska Akademia Nauk, oddzial w Katowicach, Komisija Inžynierii Budowlanej, Roczniki Inženierii Budowlanej, Zeszyt 6, Katovice-Opole, ISSN 1505-8425, str.117-125, 2006 - KUBEČKOVÁ, D.: Regenerated Brownfileds, Residential Housing and Sustainable Buildings, Mezinárodní konference ENHR 2006, Ljubljana, Slovenia, sekce Housing Renewal and Maintenance, 2–5.7.2006 - KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Sanace panelových domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Mezinárodní konference, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.87-93 - KUBEČKOVÁ, D.: Impact on structural formation in relation to inside form dwelling housing, International Housing Conference Reykjavík, Iceland, Konference ENHR, 06/2005, Book of Abstracts, str.36, http://borg.hi.is/enhr2005icelad, mezinárodní konference - KUBEČKOVÁ, D.: Opravy balkónových konstrukcí panelových domů, výsledky průzkumu a předprojektová příprava staveb, SANACE 2005, XV.Mezinárodní sympozium, 05/2005, Brno, ISSN 1211-3700, str.150-156 - KUBEČKOVÁ, D.: Vliv architektury a konstrukční tvorby detailů obalových konstrukcí budov na pohodu vnitřního prostředí, Konference s mezinárodní účastí, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.81-87 - KUBEČKOVÁ, D.: Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb, časopis Střechy, fasády, izolace, ročník 14–3/2007, ISSN 1212-0111, str.28-30 - KUBEČKOVÁ D.: Posuzování projektové dokumentace ve znalecké praxi, časopis Soudní inženýrství, ročník 18-2007, str.25-31, ISSN 1211-443X - KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel, odborný časopis Střechy, fasády, izolace., Ročník 13, číslo V/2006, str.52-53, ISSN 1212-0111, nakladatelství Mise, s.r.o. - KUBEČKOVÁ, D.: Příspěvek k problematice vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropních a podlahových konstrukcí panelových bytových domů, Sborník FAST, číslo 1, ročník III, řada stavební, stra.253-259, ISBN 80-248-0572-3, ISSN 1213-1962, 2005 - KUBEČKOVÁ, D.: Management a údržba panelového bytového fondu – posuzování investičních projektů vícekriteriální rozhodovací analýzou, Sborník vědeckých prací, VŠB-TUO, FAST 12/2005, ISBN 80-248-0997-4 - KUBEČKOVÁ, D.: Vzduchová a kročejová neprůzvučnost vodorovných konstrukcí panelových bytových domů, Konference Hradec Králové, 7.-8.12.2005, ISBN 80-239-5950-6, str.124-130 - KUTNAR, Z.: Hydroizolace spodní stavby, monografie. Praha, 2000. - KUTNAR, Z.: Hydroizolační systémy staveb z asfaltových pásů. Praha, 1997. - NEDBAL, F.: Lehké betony, Vydal: CZ SVB, s.r.o., 2001, ISBN 80-238-2678-6 - RACEK, A.: Důlní vlivy na konstrukce staveb. VVÚPS a Vítkovické stavby n.p., Ostrava, 1970 - KUBEČKOVÁ, D.: Regeneration of Prefab Buildings in the Czech Republic with view Ostrava region, Book Abstracts, str.134, Konference ENHR 2.-6.7.2004, Anglie, Cambridge, Housing: Grouth and regeneration - MICHÁLEK, J.: Konstrukce pozemních staveb III, doplňkové skriptum. ČVUT Praha, 1991. ISBN 80-01-00552-6. - ŠUBRT. R.: Tepelné mosty, Grada Publishing, s.r.o., 2002, ISBN 80-247-0071-9 - VAVERKA, , J. A KOL.: Stavební fyzika 1 – Stavební akustika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1 - VAVERKA, , J. A KOL.: Stavební fyzika 2 – Stavební tepelná technika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1 - VAVERKA, J. A KOL.: Stavební tepelná technika, VUT Brno, Nakladatelství VUTIUM, Vydání první, ISBN 80-214-2910-0, 2006 - WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 70 Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003 ISBN 80-01-02656-6

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Written final test, discussion on professional topics which were studied in lectures.

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher. Requirements for the student in the case of an individual study plan: At least 50% participation in exercises, submission of all required programs, writing of the test.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Basic concepts and construction systems 1.1 Basic nomenclature, building and its components 1.2 Structural wall systems 1.3 Skeletal construction systems 2. The basement buildings and buildings without basement 2.1 Excavations and excavation walls excavation 2.2 Base structures, basic requirements, surface and deep foundations 2.3 Basic requirements for waterproofing 2.4 Dilation 3. Vertical bearing structures, holes in supporting structures and related structural modifications 3.1 Walls of brick, monolithic and assembled, requirements for vertical supporting structures 3.2 Holes in the walls 3.3 Strengthening wreaths and translations 4. Vertical structures non-load-bearing, holes in non-load-bearing structures and related structural modifications 4.1 Partitions, basic requirements for vertical non-load-bearing structures 4.2 Holes in non-load-bearing structures

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: At least 70% attendance in the tutorial. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and accepted by the teacher (the teacher decides the reasonableness of the excuse). Tasks assigned in tutorial must be hand in within the deadline set by the teacher.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Requirements for the student in the case of an individual study plan: At least 50% participation in exercises, submission of all required programs, writing of the test.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.