225-0202/01 – Pozemní stavitelství II. (PS2)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
DED0033 Ing. Jan Dedek
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
STE0199 Ing. Kateřina Stejskalová
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VAV0113 Ing. Nikola Vavřínová
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Pozemní stavitelství II. je zvládnutí učiva týkající se problematiky stropních konstrukcí, předsazené konstrukcí  balkónů, lodžií, arkýřů, pavlačí, říms, markýzy, sluneční clony a konstrukce spojující podlaží  schodiště, rampy, žebříky, stupadla a výtahy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Pozemní stavitelství II. navazuje na předmět Pozemní stavitelství I. V rámci předmětu bude pojednáno o základních konstrukčních částech budov, kterými jsou, kromě základů, svislých nosných konstrukcí a střech, také stropní konstrukce, předsazené konstrukce  balkóny, lodžie, arkýře, pavlače, římsy, markýzy, sluneční clony a konstrukce spojující podlaží  schodiště, rampy, žebříky, stupadla a výtahy. Studenti rovněž získají podrobné znalosti týkající se problematiky podlahových konstrukcí a konstrukčního řešení dilatačních spár.

Povinná literatura:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010) ve znění změny Z1 (2013). [4] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objety (2009) ve znění pozdějších změn. [5] Hájek, P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. [6] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [7] Hykš, P., Gieciová, M.: Schodiště, rampy, žebříky. Grada Publishng, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2688-5. [8] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010) [9] ČSN 74 45 05 Podlahy - Společná ustanovení (2012). [10] Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. [11] Svoboda, P.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0. [12] Werner, Jan: Moderní podlahy. 2. doplněné vydání. ERA group spol. s. r. o. Brno, 2005. ISBN 80-7366-077-5. [13] Voldřich, F.: Dilatační spáry v pozemních stavbách. SNTL - Nakladatelství technické literatury. Praha, 1967. [14] Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelsví I. VŠB-ZU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0830-7.

Doporučená literatura:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010) ve znění změny Z1 (2013). [4] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objety (2009) ve znění pozdějších změn. [5] Hájek, P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. [6] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [7] Hykš, P., Gieciová, M.: Schodiště, rampy, žebříky. Grada Publishng, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2688-5. [8] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010) [9] ČSN 74 45 05 Podlahy - Společná ustanovení (2012). [10] Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. [11] Svoboda, P.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0. [12] Werner, Jan: Moderní podlahy. 2. doplněné vydání. ERA group spol. s. r. o. Brno, 2005. ISBN 80-7366-077-5. [13] Voldřich, F.: Dilatační spáry v pozemních stavbách. SNTL - Nakladatelství technické literatury. Praha, 1967. [14] Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelsví I. VŠB-ZU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0830-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Požadavky na studenta v případě individuálního studijního plánu: minimální 50% účast na cvičeních, odevzdání všech požadovaných programů, napsání příslušných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Stropní konstrukce. Požadavky na stropní konstrukce - statické, tepelně technické, akustické, protipožární. Rozdělení stropů. 2. Stropní konstrukce. Dřevěné stropy: Rozdělení. Povalový strop. Trámové stropy s viditelnými trámy - jednoduchý trámový strop, jednoduchý trámový strop s násypem, kazetový strop, lepenicový strop, novodobé konstrukce stropů s viditelnými trámy. 3. Stropní konstrukce. Dřevěné stropy: Trámové stropy s rovným podhledem - trámový strop s omítnutým podhledem a násypem, trámový strop se zapuštěným záklopem, trámový strop s rákosníky, novodobé konstrukce stropů s rovným podhledem. 4. Stropní konstrukce. Dřevěné stropy: Fošnové stropy. Stropy z lepených, sbíjených, příhradových, vyztužených a předepnutých stropních nosníků. 5. Stropní konstrukce. Železobetonové stropy. Rozdělení. Železobetonové monolitické stropy - deskové, trámové, žebrové, sklobetonové. 6. Stropní konstrukce. Železobetonové stropy. Železobetonové prefabrikované stropy - ze železobetonových nosníků, ze železobetonových panelů, hřibové. 7. Stropní konstrukce. Prefabrikované stropy z panelů z předpjatého betonu. Prefa-monolitické železobetonové stropy. 8. Stropní konstrukce. Keramické stropy. Ocelové a ocelobetonové stropy. 9. Stropní konstrukce. Klenby. Typy klenebních obleků. Typy kleneb. Podmínky rovnováhy na klenbě. Nebezpečné spáry u kleneb. 10. Předsazené konstrukce - balkóny, lodžie, arkýře, pavlače, římsy, markýzy, sluneční clony. 11. Konstrukce spojující podlaží: Schodiště - názvosloví, rozdělení schodišť, návrh schodiště. Požadavky na schodiště (Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Normativní předpisy týkající se schodišť (ČSN 73 4130 (2010). 12. Konstrukce spojující podlaží: Rampy, žebříky, stupadla a výtahy. 13. Podlahy: Rozdělení podlah. Požadavky na podlahy. Podlahy celistvé a skládané. Dřevěné podlahy. Korkové podlahy. 14. Podlahy: Dlažby. Mazaniny a potěry. Podlahové povlaky. 15. Dilatační spáry: Zásady konstrukčního řešení dilatačních spár. Obsah cvičení: 1. Požadavky na stropní konstrukce (statické, tepelně technické, akustické, protipožární) - Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Normativní předpisy týkající se požadavků statických, tepelně technických, akustických a protipožárních. 2. Dřevěné stropy: Povalový strop, trámové stropy s viditelnými trámy - návrh skladby, řešení detailů. 3. Dřevěné stropy: Trámové stropy s rovným podhledem - návrh skladby, řešení detailů. 4. Dřevěné stropy: Fošnové stropy, stropy z lepených, sbíjených, příhradových, vyztužených a předepnutých stropních nosníků. 5. Železobetonové stropy: Výkres tvaru železobetonového monolitického stropu. 6. Železobetonové stropy. Výkres skladby železobetonového prefabrikovaného stropu. 7. Řešení detailů u železobetonových monolitických a prefabrikovaných stropů. 8. Keramické stropy. Výkres skladby keramického stropu. Řešení detailů. 9. Ocelové a ocelobetonové stropy. Výkres skladby Ocelového stropu. Řešení detailů u ocelových a ocelobetonových stropů. 10. Řešení detailů u předsazených konstrukcí (balkónů, lodžií, arkýřů, pavlačí, říms, markýz, slunečních clon). 11. Požadavky na schodiště (Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Normativní předpisy týkající se schodišť (ČSN 73 4130 (2010). Návrh schodiště s přímým a zakřiveným ramenem. 12. Výpočet rozměrů schodišťových stupňů a schodišťového ramene. Výkres schodiště. 13. Zásady pro návrh skladeb podlah. Návrh skladby podlahy na terénu a na stropní konstrukci nad vytápěným a nad nevytápěným prostorem. 14. Návrh skladby těžké a lehké plovoucí podlahy. 15. Řešení detailů dilatačních spár.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní