225-0202/02 – Building Constructions II. (PS2)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MOH0066 Ing.arch. Khaled Mohamed
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject Building Construction II. is to manage the issue of ceiling constructions, overhanging constructions - balconies, loggie, oriels, galleries, cornices, awnings, sun blinds and constructions connecting the floors - staircases, ramps, ladders, steps and elevators.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject Building Constructions II. follows the subject Building Constructions I. The subject covers the basic constructional parts of buildings such as foundations, vertical supporting constructions, roofs, ceiling constructions and overhanging constructions - balconies, loggie, oriels, galleries, cornices, awnings, sun blinds and constructions connecting the floors - staircases, ramps, ladders, steps and elevators. The students will gain detailed knowledge about the issue of floor constructions and about the structural design of contraction joints.

Compulsory literature:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010) ve znění změny Z1 (2013). [4] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objety (2009) ve znění pozdějších změn. [5] Hájek, P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. [6] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [7] Hykš, P., Gieciová, M.: Schodiště, rampy, žebříky. Grada Publishng, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2688-5. [8] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010) [9] ČSN 74 45 05 Podlahy - Společná ustanovení (2012). [10] Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. [11] Svoboda, P.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0. [12] Werner, Jan: Moderní podlahy. 2. doplněné vydání. ERA group spol. s. r. o. Brno, 2005. ISBN 80-7366-077-5. [13] Voldřich, F.: Dilatační spáry v pozemních stavbách. SNTL - Nakladatelství technické literatury. Praha, 1967. [14] Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelsví I. VŠB-ZU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0830-7.

Recommended literature:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010) ve znění změny Z1 (2013). [4] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objety (2009) ve znění pozdějších změn. [5] Hájek, P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. [6] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [7] Hykš, P., Gieciová, M.: Schodiště, rampy, žebříky. Grada Publishng, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2688-5. [8] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010) [9] ČSN 74 45 05 Podlahy - Společná ustanovení (2012). [10] Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. [11] Svoboda, P.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0. [12] Werner, Jan: Moderní podlahy. 2. doplněné vydání. ERA group spol. s. r. o. Brno, 2005. ISBN 80-7366-077-5. [13] Voldřich, F.: Dilatační spáry v pozemních stavbách. SNTL - Nakladatelství technické literatury. Praha, 1967. [14] Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelsví I. VŠB-ZU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0830-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Written final test, discussion on professional topics which were studied in lectures.

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher. Requirements for the student in the case of an individual study plan: At least 50% participation in exercises, submission of all required programs, writing of the test.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Syllabus of lecture: 1. Ceiling constructions. Requirements for the ceiling constructions - static, thermal technical, acoustic, firefighting. Division of ceilings. 2. Ceiling constructions. Wooden ceilings: Division. Butt ceiling. Joist ceilings with visible beams - simple joist ceiling, simple joist ceiling with fill, coffered ceiling, ceiling with straw ropes, modern ceiling constructions with visible beams. 3. Ceiling constructions. Wooden ceilings: Joist ceilings with flush soffit - joist ceiling with mortared soffit and fill, joist ceiling with embedded decking, joist ceiling with little beams supporting the soffit, modern ceiling constructions with flush soffit. 4. Ceiling constructions. Wooden ceilings: Plank ceilings. Ceilings from glued, nailed, lattice, reinforced and pretension beams. 5. Ceiling constructions. Reinforced concrete ceilings. Division. Monolithic reinforced concrete ceilings - beamless, joist, hollow-block, glass-concrete. 6. Ceiling constructions. Reinforced concrete ceilings. Precast reinforced concrete ceilings - from reinforced concrete beams, from reinforced concrete panels, mushroom. 7. Ceiling constructions. Precast ceilings from panels from prestressed concrete. Precast-monolithic reinforced concrete ceilings. 8. Ceiling constructions. Ceramic ceilings. Steel and steel-concrete ceilings. 9. Ceiling constructions. Vaults. Types of vaulted arcs. Types of vaults. Equations of equilibrium on vaults. Dangerous joints in vaults. 10. Overhanging constructions - balconies, loggie, oriels, galleries, cornices, awnings, sun blinds. 11. Constructions connecting the floors: Staircases - nomenclature, division of staircases, staircase design. Requirements for the staircase (Decree No. 268/2009 Coll.). Legislation on staircases (ČSN 73 4130 (2010)). 12. Constructions connecting the floors: Ramps, ladders, steps and elevators. 13. Floors: Division of floors. Requirements for floors. Solid and folded floors. Wooden floors. Cork floors. 14. Floors: Paving. Dabs and screed floor covers. Floor coatings. 15. Contraction joints: Principles of structural design of contraction joints. Syllabus of seminar: 1. Requirements for the ceiling constructions (static, thermal technical, acoustic, firefighting) - Decree No. 268/2009 Coll. Legislation on static, thermal technical, acoustic, firefighting requirements. 2. Wooden ceilings: Butt ceiling, joist ceilings with visible beams - composition design, solution of details. 3. Wooden ceilings: Joist ceilings with flush soffit - composition design, solution of details. 4. Wooden ceilings: Plank ceilings, ceilings from glued, nailed, lattice, reinforced and pretension beams. 5. Reinforced concrete ceilings: Drawing of shape of monolithic reinforced concrete ceilings. 6. Reinforced concrete ceilings. Drawing of composition of precast reinforced concrete ceilings. 7. Solution of details in monolithic and precast reinforced concrete ceilings. 8. Ceramic ceilings. Drawing of shape of ceramic ceiling. Solution of details. 9. Steel and steel-concrete ceilings. Drawing of shape of steel ceiling. Solution of details in steel and steel-concrete ceilings. 10. Solution of details of overhanging constructions (balconies, loggie, oriels, galleries, cornices, awnings, sun blinds). 11. Requirements for the staircase (Decree No. 268/2009 Coll.). Legislation on staircases (ČSN 73 4130 (2010)). Design of staircase with straight flight and circular stair. 12. Calculation of dimensions of stairs and stair flight. Drawing of staircase. 13. Principles of floor composition design. Design of the ground floor composition and the floor composition on ceiling construction over the heated and unheated space. 14. Composition design of heavy and light floating floor. 15. Solution of details of contraction joints.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Requirements for the student in the case of an individual study plan: At least 50% participation in exercises, submission of all required programs, writing of the test.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0731A010003) Architecture and Construction PST P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0732A260002) Civil Engineering CIN P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0732A260002) Civil Engineering CIN K English Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block

Assessment of instruction2022/2023 Summer