225-0202/02 – Pozemní stavitelství II. (PS2)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Pozemní stavitelství II. je zvládnutí učiva týkající se problematiky stropních konstrukcí, předsazené konstrukcí  balkónů, lodžií, arkýřů, pavlačí, říms, markýzy, sluneční clony a konstrukce spojující podlaží  schodiště, rampy, žebříky, stupadla a výtahy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Pozemní stavitelství II. navazuje na předmět Pozemní stavitelství I. V rámci předmětu bude pojednáno o základních konstrukčních částech budov, kterými jsou, kromě základů, svislých nosných konstrukcí a střech, také stropní konstrukce, předsazené konstrukce  balkóny, lodžie, arkýře, pavlače, římsy, markýzy, sluneční clony a konstrukce spojující podlaží  schodiště, rampy, žebříky, stupadla a výtahy. Studenti rovněž získají podrobné znalosti týkající se problematiky podlahových konstrukcí a konstrukčního řešení dilatačních spár.

Povinná literatura:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010) ve znění změny Z1 (2013). [4] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objety (2009) ve znění pozdějších změn. [5] Hájek, P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. [6] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [7] Hykš, P., Gieciová, M.: Schodiště, rampy, žebříky. Grada Publishng, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2688-5. [8] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010) [9] ČSN 74 45 05 Podlahy - Společná ustanovení (2012). [10] Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. [11] Svoboda, P.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0. [12] Werner, Jan: Moderní podlahy. 2. doplněné vydání. ERA group spol. s. r. o. Brno, 2005. ISBN 80-7366-077-5. [13] Voldřich, F.: Dilatační spáry v pozemních stavbách. SNTL - Nakladatelství technické literatury. Praha, 1967. [14] Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelsví I. VŠB-ZU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0830-7.

Doporučená literatura:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010) ve znění změny Z1 (2013). [4] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objety (2009) ve znění pozdějších změn. [5] Hájek, P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. [6] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [7] Hykš, P., Gieciová, M.: Schodiště, rampy, žebříky. Grada Publishng, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2688-5. [8] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010) [9] ČSN 74 45 05 Podlahy - Společná ustanovení (2012). [10] Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. [11] Svoboda, P.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0. [12] Werner, Jan: Moderní podlahy. 2. doplněné vydání. ERA group spol. s. r. o. Brno, 2005. ISBN 80-7366-077-5. [13] Voldřich, F.: Dilatační spáry v pozemních stavbách. SNTL - Nakladatelství technické literatury. Praha, 1967. [14] Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelsví I. VŠB-ZU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0830-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Stropní konstrukce. Požadavky na stropní konstrukce - statické, tepelně technické, akustické, protipožární. Rozdělení stropů. 2. Stropní konstrukce. Dřevěné stropy: Rozdělení. Povalový strop. Trámové stropy s viditelnými trámy - jednoduchý trámový strop, jednoduchý trámový strop s násypem, kazetový strop, lepenicový strop, novodobé konstrukce stropů s viditelnými trámy. 3. Stropní konstrukce. Dřevěné stropy: Trámové stropy s rovným podhledem - trámový strop s omítnutým podhledem a násypem, trámový strop se zapuštěným záklopem, trámový strop s rákosníky, novodobé konstrukce stropů s rovným podhledem. 4. Stropní konstrukce. Dřevěné stropy: Fošnové stropy. Stropy z lepených, sbíjených, příhradových, vyztužených a předepnutých stropních nosníků. 5. Stropní konstrukce. Železobetonové stropy. Rozdělení. Železobetonové monolitické stropy - deskové, trámové, žebrové, sklobetonové. 6. Stropní konstrukce. Železobetonové stropy. Železobetonové prefabrikované stropy - ze železobetonových nosníků, ze železobetonových panelů, hřibové. 7. Stropní konstrukce. Prefabrikované stropy z panelů z předpjatého betonu. Prefa-monolitické železobetonové stropy. 8. Stropní konstrukce. Keramické stropy. Ocelové a ocelobetonové stropy. 9. Stropní konstrukce. Klenby. Typy klenebních obleků. Typy kleneb. Podmínky rovnováhy na klenbě. Nebezpečné spáry u kleneb. 10. Předsazené konstrukce - balkóny, lodžie, arkýře, pavlače, římsy, markýzy, sluneční clony. 11. Konstrukce spojující podlaží: Schodiště - názvosloví, rozdělení schodišť, návrh schodiště. Požadavky na schodiště (Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Normativní předpisy týkající se schodišť (ČSN 73 4130 (2010). 12. Konstrukce spojující podlaží: Rampy, žebříky, stupadla a výtahy. 13. Podlahy: Rozdělení podlah. Požadavky na podlahy. Podlahy celistvé a skládané. Dřevěné podlahy. Korkové podlahy. 14. Podlahy: Dlažby. Mazaniny a potěry. Podlahové povlaky. 15. Dilatační spáry: Zásady konstrukčního řešení dilatačních spár. Obsah cvičení: 1. Požadavky na stropní konstrukce (statické, tepelně technické, akustické, protipožární) - Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Normativní předpisy týkající se požadavků statických, tepelně technických, akustických a protipožárních. 2. Dřevěné stropy: Povalový strop, trámové stropy s viditelnými trámy - návrh skladby, řešení detailů. 3. Dřevěné stropy: Trámové stropy s rovným podhledem - návrh skladby, řešení detailů. 4. Dřevěné stropy: Fošnové stropy, stropy z lepených, sbíjených, příhradových, vyztužených a předepnutých stropních nosníků. 5. Železobetonové stropy: Výkres tvaru železobetonového monolitického stropu. 6. Železobetonové stropy. Výkres skladby železobetonového prefabrikovaného stropu. 7. Řešení detailů u železobetonových monolitických a prefabrikovaných stropů. 8. Keramické stropy. Výkres skladby keramického stropu. Řešení detailů. 9. Ocelové a ocelobetonové stropy. Výkres skladby Ocelového stropu. Řešení detailů u ocelových a ocelobetonových stropů. 10. Řešení detailů u předsazených konstrukcí (balkónů, lodžií, arkýřů, pavlačí, říms, markýz, slunečních clon). 11. Požadavky na schodiště (Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Normativní předpisy týkající se schodišť (ČSN 73 4130 (2010). Návrh schodiště s přímým a zakřiveným ramenem. 12. Výpočet rozměrů schodišťových stupňů a schodišťového ramene. Výkres schodiště. 13. Zásady pro návrh skladeb podlah. Návrh skladby podlahy na terénu a na stropní konstrukci nad vytápěným a nad nevytápěným prostorem. 14. Návrh skladby těžké a lehké plovoucí podlahy. 15. Řešení detailů dilatačních spár.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0731A010003) Architektura a stavitelství PST P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010003) Architektura a stavitelství PST P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství PST P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství PST P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.