225-0203/02 – Obvodové pláště budov (OPB)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAG0019 doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Obvodové pláště budov je získání podrobných znalostí o problematice obvodových plášťů budov z hlediska konstrukce, materiálů a z hlediska stavební tepelné techniky. Pojednáno zde bude také o problematice výplní otvorů a klempířských konstrukcí, které jsou nedílnou součástí obvodových plášťů budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Obvodové pláště budov navazuje na předměty Pozemní stavitelství I. a Pozemní stavitelství II. V rámci předmětu bude pojednáno o problematice obvodových plášťů budov z hlediska konstrukce, materiálů a z hlediska stavební tepelné techniky. Pojednáno zde bude také o problematice výplní otvorů a klempířských konstrukcí, které jsou nedílnou součástí obvodových plášťů budov.

Povinná literatura:

[1] Vaverka, J. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. Vysoké učení technické v Brně. Nakladatelství VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0. [2] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. (2018) [4] Hájek, V., Novák, L., Šmejský, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002. ISBN 80-01-0256-3. [5] Puškár, A. a kol. Obvodové pláště budov. Jaga group vydavaťelstvo. Bratislava, 2002. ISBN 80-88905-72-9. [6] Puškár, A., Fučila, J., Szomolányiová, K., Mrlík, J.: Okna, dveře, prosklené stěny. Jaga group vydavaťelstvo. Bratislava, 2003. ISBN 80-88905-47-8. [7] Puškár, A., Szomolányiová, K., Fučila, J., Žiška, M.: Konštrukcie pozemných stavieb V. Obvodové steny a výplne otvorov. Slovenská technická univerzita v Bratisllave, 1998. ISBN 80-227-1047-4. [8] Svoboda, Z.: AREA 2015. Výpočtový program pro PC [9] ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005). [10] Vyhláška č. 78/2013 o energetické náročnosti budov. [11] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [12] ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) (2005). [13] ČSN EN 12207 Okna a dveře − Průvzdušnost – Klasifikace (2001). [14] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 ÷ 4: Obecná zatížení – Zatížení větrem (2007). [15] ČSN EN 12210 Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace (2016). [16] ČSN EN 12208 Okna a dveře − Vodotěsnost – Klasifikace (2001). [17] ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (2010). [18] ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. (2008) [19] Základní pravidla pro klempířské práce. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Vydání první, březen 2003.

Doporučená literatura:

[1] Vaverka, J. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. Vysoké učení technické v Brně. Nakladatelství VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0. [2] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. (2018) [4] Hájek, V., Novák, L., Šmejský, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002. ISBN 80-01-0256-3. [5] Puškár, A. a kol. Obvodové pláště budov. Jaga group vydavaťelstvo. Bratislava, 2002. ISBN 80-88905-72-9. [6] Puškár, A., Fučila, J., Szomolányiová, K., Mrlík, J.: Okna, dveře, prosklené stěny. Jaga group vydavaťelstvo. Bratislava, 2003. ISBN 80-88905-47-8. [7] Puškár, A., Szomolányiová, K., Fučila, J., Žiška, M.: Konštrukcie pozemných stavieb V. Obvodové steny a výplne otvorov. Slovenská technická univerzita v Bratisllave, 1998. ISBN 80-227-1047-4. [8] Svoboda, Z.: AREA 2015. Výpočtový program pro PC [9] ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005). [10] Vyhláška č. 78/2013 o energetické náročnosti budov. [11] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [12] ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) (2005). [13] ČSN EN 12207 Okna a dveře − Průvzdušnost – Klasifikace (2001). [14] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 ÷ 4: Obecná zatížení – Zatížení větrem (2007). [15] ČSN EN 12210 Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace (2016). [16] ČSN EN 12208 Okna a dveře − Vodotěsnost – Klasifikace (2001). [17] ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (2010). [18] ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. (2008) [19] Základní pravidla pro klempířské práce. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Vydání první, březen 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Požadavky na studenta v případě individuálního studijního plánu: minimální 50% účast na cvičeních, odevzdání všech požadovaných programů, napsání příslušných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Tepelně technická problematika obvodových plášťů budov. Zásady pro navrhování obvodových plášťů z hlediska stavební tepelné techniky. Požadavky ČSN 73 0540-2 (2011). 2. Obvodové pláště budov. Rozdělení. Požadavky  estetické, tepelně technické, akustické, světelně technické, aerodynamické, hydrodynamické, požárně bezpečnostní. 3. Obvodové pláště budov. Obvodové pláště na bázi silikátů. 4. Obvodové pláště budov. Kovové lehké obvodové pláště. 5. Obvodové pláště budov. Lehké obvodové pláště na bázi dřeva. 6. Dodatečné zateplování budov. Rozdělení zateplovacích systémů. Dodatečné zateplení z vnější strany konstrukce. Dodatečné zateplení z vnitřní strany konstrukce. 7. Dodatečné zateplování budov. Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS). Vnější odvětrávané zateplovací systémy. Tepelně izolační omítky. 8. Dodatečné zateplování budov. Dodatečné zateplování stropů, konstrukcí přilehlých k terénu, podlah na terénu a základů. Provádění dodatečného zateplování budov. Kontrola a přejímka prací. Nejčastější chyby. Návratnost nákladů na dodatečné zateplení. 9. Budovy s nízkou energetickou náročností. Rozdělení. Požadavky. Návrh řešení stavební části budov s nízkou energetickou náročností. Volba pozemku a místních klimatických podmínek. Tvarové řešení a velikost budovy. 10. Budovy s nízkou energetickou náročností. Dispoziční řešení budovy. Prosklené plochy. Stavebně konstrukční řešení budovy. 11. Výplně otvorů. Okna. Rozdělení oken. Dřevěná okna. Plastová okna. Hliníková okna. Připojovací, funkční a zasklívací spára. Těsnění funkční spáry. 12. Výplně otvorů. Tepelně technické požadavky na okna  součinitel prostupu tepla, teplotní faktor vnitřního povrchu, činitel prostupu sluneční energie (solární faktor), průvzdušnost. 13. Výplně otvorů. Požadavky na neprůzvučnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem. 14. Výplně otvorů. Požadavky na zabudování  ČSN 74 6077 (2018). Řešení připojovací spáry. Dveře. Vrata. 15. Klempířské konstrukce. Rozdělení. Zásady navrhování podle ČSN 73 3610 (2008). Obsah cvičení: 1. Návrh a tepelně technické posouzení tří variant obvodového pláště zadané budovy podle ČSN 73 0540-2 (2011). Varianty: Těžký obvodový plášť, lehký obvodový plášť, lehký obvodový plášť na bázi dřeva. 2. Návrh a posouzení vzduchové neprůzvučnosti těžkého obvodového pláště zadané budovy podle ČSN 73 0532 (2010). 3. Návrh a tepelně technické posouzení dvou variant podlahy situované na terénu podle ČSN 73 0540-2 (2011). 4. Návrh a tepelně technické posouzení dvou variant podlahy situované nad otevřeným prostorem podle ČSN 73 0540-2 (2011). 5. Návrh a posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti u těžké plovoucí podlahy podle ČSN 73 0532 (2010). 6. Návrh a posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti u lehké plovoucí podlahy podle ČSN 73 0532 (2010). 7. Návrh a tepelně technické posouzení dvou variant dodatečného zateplení obvodové zdi pomocí venkovního kontaktního zateplovacího systému (ETICS) podle ČSN 73 0540-2 (2011). 8. Řešení detailů dodatečného zateplení obvodové zdi pomocí venkovního kontaktního zateplovacího systému (ETICS) 9. Návrh a tepelně technické posouzení dvou variant dodatečného zateplení obvodové zdi z vnitřní strany podle ČSN 73 0540-2 (2011). 10. Řešení detailů dodatečného zateplení z vnitřní strany. 11. Výpočet návratnosti nákladů na dodatečné zateplení. 12. Návrh a tepelně technické posouzení těžké a lehké obvodové stěny pro nízkoenergetickou budovu podle ČSN 73 0532 (2010). 13. Výpočet hodnoty součinitele prostupu tepla u okna podle ČSN 73 0540-3 (2005). 14. Návrh řešení připojovací spáry u okna v souladu s ČSN 74 6077 (2018). 15. Návrh klempířských výrobků pro ploché střechy, šikmé střechy a fasády budov v souladu ČSN 73 3610 (2008).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní