225-0204/02 – Zastřešení budov (ZB)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Zastřešení budov je získání znalostí o problematice plochých, šikmých a strmých střech. A to jak z hlediska jejich navrhování, konstrukce a materiálů, tak také z hlediska stavebně fyzikálního.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Zastřešení budov navazuje na předměty Pozemní stavitelství I., Pozemní stavitelství II. a Obvodové pláště budov. V rámci předmětu bude pojednáno o problematice plochých, šikmých a strmých střech. A to jak z hlediska jejich navrhování, konstrukce a materiálů, tak také z hlediska stavebně fyzikálního.

Povinná literatura:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení. (2011). [3] Solař, J.: Pozemní stavitelství IV. http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/. [4] Hanzalová, L., Šilarová, Š. a kol.: Ploché střechy navrhování a sanace. Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Praha 2005. ISBN 80-86769-71-2. [5] Chaloupka, K., Svoboda, Z.: Ploché střechy. Praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2916-9. [6] Novotný, M., Misar, I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-7169-530-0. [7] Fajkoš, A., Novotný, M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-247-0681-4. [8] Vaverka, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM. Brno, 2006. ISBN 80-214-2910-0. [9] Vinař, J. a kol. Historické krovy I. Konstrukce a statika.. Grada Publishing, a. s. 2004. ISBN 80-7169-575-0. [10] Vinař, J. a kol. Historické krovy II.Průzkumy a opravy. Grada Publishing, a. s. 2005. ISBN 80-247-1111-7. [11] Kohout, J., Tobek, A.: Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Grada Publishing, s. r. o.1996. ISBN 80-7169-413-4. [12] Oláh, J., Mikuláš, M., Mikulášová, D.: Šikmé střechy. Konstrukce, skladby, detaily, rekonstrukce. . Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2002. ISBN 80-88905-77-X. [13] Oláh, J.: Strešné plášte podkroví a nadstavieb. Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2000. ISBN 80-88905-61-3. [14] Oláh, J., Mikuláš, M.: Krytina a doplňkové konštrukcie striech. Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2001. ISBN 80-88905-54-0. [15] ČSN 73 05 40 - 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin (listopad 2005). [16] ČSN 73 05 40 - 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (2011). [17] Svoboda, Z.: TEPLO 2015. Výpočtový program pro PC. [18] Svoboda, Z.: AREA 2015. Výpočtový program pro PC. [19] Svoboda, Z.: MEZERA 2015. Výpočtový program pro PC.

Doporučená literatura:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení. (2011). [3] Solař, J.: Pozemní stavitelství IV. http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/. [4] Hanzalová, L., Šilarová, Š. a kol.: Ploché střechy navrhování a sanace. Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Praha 2005. ISBN 80-86769-71-2. [5] Chaloupka, K., Svoboda, Z.: Ploché střechy. Praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2916-9. [6] Novotný, M., Misar, I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-7169-530-0. [7] Fajkoš, A., Novotný, M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-247-0681-4. [8] Vaverka, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM. Brno, 2006. ISBN 80-214-2910-0. [9] Vinař, J. a kol. Historické krovy I. Konstrukce a statika.. Grada Publishing, a. s. 2004. ISBN 80-7169-575-0. [10] Vinař, J. a kol. Historické krovy II.Průzkumy a opravy. Grada Publishing, a. s. 2005. ISBN 80-247-1111-7. [11] Kohout, J., Tobek, A.: Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Grada Publishing, s. r. o.1996. ISBN 80-7169-413-4. [12] Oláh, J., Mikuláš, M., Mikulášová, D.: Šikmé střechy. Konstrukce, skladby, detaily, rekonstrukce. . Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2002. ISBN 80-88905-77-X. [13] Oláh, J.: Strešné plášte podkroví a nadstavieb. Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2000. ISBN 80-88905-61-3. [14] Oláh, J., Mikuláš, M.: Krytina a doplňkové konštrukcie striech. Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2001. ISBN 80-88905-54-0. [15] ČSN 73 05 40 - 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin (listopad 2005). [16] ČSN 73 05 40 - 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (2011). [17] Svoboda, Z.: TEPLO 2015. Výpočtový program pro PC. [18] Svoboda, Z.: AREA 2015. Výpočtový program pro PC. [19] Svoboda, Z.: MEZERA 2015. Výpočtový program pro PC.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Úvod. Základní požadavky na střešní konstrukce. Rozdělení střech. Odvodnění střech  úvod, odvodnění střech vně dispozice. 2. Odvodnění střech dovnitř dispozice. Kanalizační systémy používané při odvodnění střech  gravitační a podtlakové. Stanovení velikosti střešních vtoků a svislých dešťových odpadů. Zásady pro řešení odvodnění střech. 3. Vrstvy střešního pláště. Základní vrstvy  nosná vrstva a hydroizolační vrstva (krytina). Povlakové a skládané hydroizolační vrstvy (krytiny). 4. Doplňkové vrstvy střešního pláště  pojistná hydroizolační vrstva, pomocná hydroizolační vrstva, parotěsná vrstva, expanzní vrstva, tepelněizolační vrstva, sklonová vrstva, podkladní vrstva, atd. 5. Ploché střechy  obecná charakteristika, rozdělení. Jednoplášťové ploché střechy nevětrané a větrané. Tepelně technická problematika plochých střech. 6. Provozní střechy  střechy pochůzné, pojížděné, střešní zahrady. 7. Lehké ploché střechy. Inverzní střechy. 8. Terasy, lodžie a balkóny. 9. Dvouplášťové ploché střechy  obecná charakteristika, zásady návrhu. Víceplášťové ploché střechy. Detaily plochých střech. 10. Provádění plochých střech. Poruchy plochých střech. 11. Poruchy plochých střech. 12. Šikmé a strmé střechy  obecná charakteristika. Krovy  rozdělení. Dřevěné krovy  soustavy krokevní a vaznicové. 13. Dřevěné krovy vaznicové soustavy. Historické konstrukce krovů. Krovy železobetonové a ocelové. Tepelně technická problematika šikmých střech. 14. Vazníkové střešní konstrukce. 15. Střechy v extrémních klimatických podmínkách. Řešení obytných podkroví. Využití alternativních zdrojů energie v konstrukci střechy. Obsah cvičení: 1. Řešení odvodnění šikmých a strmých střech  stanovení spádu střešních rovin, vyřešení jejich průniku. Návrh žlabů  jejich druh, umístění, spád a velikost. Návrh svislých dešťových odpadů  jejich umístění a velikost. Zadání programu č. 1. 2. Řešení odvodnění plochých střech  návrh odvodnění ploché střechy metodou různého spádu střešních ploch, umístění střešních vtoků, stanovení jejich velikostí. Zadání programu č. 2. 3. Návrh jednoplášťové ploché střechy nevětrané  skladba střešního pláště, tepelně technické posouzení pomocí výpočtových programů TEPLO 2015 a AREA 2015. Zadání programu č. 3. 4. Řešení detailů jednoplášťové nevětrané ploché střechy. 5. Řešení detailů jednoplášťové nevětrané ploché střechy. 6. Návrh ploché dvouplášťové větrané střechy  skladba dolního a horního střešního pláště, návrh větrané vzduchové vrstvy. Zadání programu č. 4. 7. Návrh jednoplášťové ploché střechy větrané  řešení detailů. 8. Tepelně technické posouzení ploché dvouplášťové větrané střechy pomocí výpočtových programů TEPLO 2015, MEZERA 2015 a AREA 2015. 9. Návrh skladby střechy inverzní. Návrh skladby střechy pochůzné, pojížděné a vegetační. Návrh skladby lehké jednoplášťové střechy. Zadání programu č. 5. 10. Řešení střechy s nosnou konstrukcí tvořenou vazníky. Zadání programu č. 6. 11. Návrh skladby šikmé střechy s tepelnou izolací. Tepelně technické posouzení střešního pláště pomocí výpočtových programů TEPLO 2015 a AREA 2015. Zadání programu č. 7. 12. Návrh skladby šikmé střechy s tepelnou izolací. Řešení detailů. 13. Řešení krovu vaznicové soustavy. Zadání programu č. 8. 14. Řešení krovu vaznicové soustavy. 15. Kompletní odevzdání vypracovaných programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství PST P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství PST P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku