225-0302/02 – Rekonstrukce a sanace staveb (RSS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Rekonstrukce a sanace staveb je, aby si studenti osvojili problematiku určitých typů poruch, které se vyskytují u objektů pozemního stavitelství Konkrétně se jedná o vnitřní kondenzaci vodní páry v budovách, poruch plochých, šikmých a strmých střech, poruch komínových těles a akustických poruch stavebních konstrukcí. Rovněž tak bude pojednáno o možnostech sanací těchto poruch.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu Rekonstrukce a sanace staveb bude pojednáno o problematice vnitřní kondenzace vodní páry v budovách, poruch plochých, šikmých a strmých střech, poruch komínových těles a akustických poruch stavebních konstrukcí. Rovněž tak bude pojednáno o možnostech sanací těchto poruch.

Povinná literatura:

[1] ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky (2011). [2] ČSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005). [3] SVOBODA, Z.: TEPLO 2015. Výpočtový program pro PC [4] CHALOUPKA, K., SVOBODA, Z.: Ploché střechy. Praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. Praha. 2009. [5] HANZALOVÁ, L., ŠILAROVÁ, Š. A KOL.: Ploché střechy. Informační centrum ČKAIT, s. r. o. Praha, 20005. ISBN 80-86769-71-2. [6] NOVOTNÝ, M., MISAR, I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-7169-530-0. [7] FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-247-0681-4. [8] HOLZAPFEL, W.: Poruchy střech. Jaga group, s. r. o. Bratislava, 2008. ISBN 978-80-8076-067-0. [9] ČSN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky (2004) [10] ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (2010). [11] Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. [12] JIŘÍK, F. Komíny. 4. přepracované vydání. Grada Publishing, a.s. Praha, 2013. 128 s., ISBN 978-80-247-4567-1. [13] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010). [14] KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů. ERA group, spol. s r. o. Brno, 2009.ISBN 978-80-7366-140-3. [15] VAVERKA, J., KOZEL, V., LÁDYŠ, L., LIBERKO, M., CHYBÍK, J.: Stavební fyzika 1. Urbanistická, stavební a prostorová akustika. VUTIUM Brno, 1998. ISBN 80-214-1283-6. [16] SOLAŘ, J.: Řešení problematiky povrchové kondenzace vodní páry. Dostupné na http://stavba.tzb-info.cz/tepelne-izolace/6541-reseni-problematiky-povrchove-kondenzace-vodni-pary

Doporučená literatura:

[1] ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky (2011). [2] ČSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005). [3] SVOBODA, Z.: TEPLO 2015. Výpočtový program pro PC [4] CHALOUPKA, K., SVOBODA, Z.: Ploché střechy. Praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. Praha. 2009. [5] HANZALOVÁ, L., ŠILAROVÁ, Š. A KOL.: Ploché střechy. Informační centrum ČKAIT, s. r. o. Praha, 20005. ISBN 80-86769-71-2. [6] NOVOTNÝ, M., MISAR, I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-7169-530-0. [7] FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-247-0681-4. [8] HOLZAPFEL, W.: Poruchy střech. Jaga group, s. r. o. Bratislava, 2008. ISBN 978-80-8076-067-0. [9] ČSN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky (2004) [10] ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (2010). [11] Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. [12] JIŘÍK, F. Komíny. 4. přepracované vydání. Grada Publishing, a.s. Praha, 2013. 128 s., ISBN 978-80-247-4567-1. [13] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010). [14] KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů. ERA group, spol. s r. o. Brno, 2009.ISBN 978-80-7366-140-3. [15] VAVERKA, J., KOZEL, V., LÁDYŠ, L., LIBERKO, M., CHYBÍK, J.: Stavební fyzika 1. Urbanistická, stavební a prostorová akustika. VUTIUM Brno, 1998. ISBN 80-214-1283-6. [16] SOLAŘ, J.: Řešení problematiky povrchové kondenzace vodní páry. Dostupné na http://stavba.tzb-info.cz/tepelne-izolace/6541-reseni-problematiky-povrchove-kondenzace-vodni-pary

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. Příčiny povrchové kondenzace vodní páry. Kritická místa v budovách. Fyzikální princip stavových změn vnitřního vzduchu zapříčiněných změnou užívání interiéru. Znázornění v Mollierově h-x diagramu. 2. Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. Povrchová kondenzace vodní páry v historických budovách. Využití infračervené termografie pro diagnostiku problematických míst. 3. Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. Technická opatření při problémech s kondenzací vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí  1. část. 4. Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. Technická opatření při problémech s kondenzací vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí  2. část. 5. Opravy a rekonstrukce plochých střech. Diagnostika poruch plochých střech. Rozdělení poruch plochých střech. 6. Opravy a rekonstrukce plochých střech. Oprava povlakové hydroizolace místním přelepením. Provedení nové hydroizolace na stávající hydroizolaci. Výměna stávající hydroizolace za novou. Dodatečné zateplení jednoplášťové ploché střechy (systém PLUS a systém DUO). 7. Opravy a rekonstrukce plochých střech. Výměna vrstev. Změna nepochůzné střechy na střechu provozní. Změna jednoplášťové ploché střechy na střechu dvouplášťovou. Změna dvouplášťové ploché střechy na střechu jednoplášťovou. 8. Opravy a rekonstrukce plochých střech. Změna dvouplášťové ploché střechy nevětrané na větranou. Změna dvouplášťové ploché střechy větrané na nevětranou. Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy. Provedení střešní nástavby. 9. Opravy a rekonstrukce šikmých a strmých střech. Rozdělení poruch šikmých a strmých střech. Poruchy skládaných krytin. 10. Opravy a rekonstrukce šikmých a strmých střech. Poruchy detailů. Tepelně technické a vlhkostní poruchy. 11. Opravy a rekonstrukce šikmých a strmých střech. Poruchy nosných konstrukcí šikmých a strmých střech. 12. Poruchy a rekonstrukce komínů. Rozdělení poruch. Poruchy jednovrstvých komínů. Poruchy vícevrstvých komínů. 13. Poruchy a rekonstrukce komínů. Poruchy při připojování spotřebičů paliv. Poruchy ve vyústění komínů nad střechou. 14. Zlepšování akustických vlastnosti stavebních konstrukcí. Zvyšování vzduchové neprůzvučnosti stěn. 15. Zlepšování akustických vlastnosti stavebních konstrukcí. Zvyšování kročejové neprůzvučnosti stropů. Obsah cvičení: 1. Fyzikální problematika vlhkého vzduchu. Řešení v Mollierově h-x diagramu. 2. Problematika povrchové kondenzace vodní páry v interiéru budov. Řešení v Mollierově h-x diagramu. 3. Návrh technických opatření proti povrchové kondenzaci vodní páry v interiéru budovy. Tepelně technické posouzení podle ČSN 73 0540-2 (2011). 4. Návrh technických opatření proti povrchové kondenzaci vodní páry v interiéru historické budovy. Tepelně technické posouzení podle ČSN 73 0540-2 (2011). 5. Sanace (výměna stávajících vrstev) a dodatečné zateplení ploché střechy nad obytným prostorem. Tepelně technické posouzení nové skladby podle ČSN 73 0540-2 (2011). 6. Sanace (výměna stávajících vrstev) a dodatečné zateplení lehké ploché střechy na trapézovém plechu nad výrobní halou. Tepelně technické posouzení nové skladby podle ČSN 73 0540-2 (2011). 7. Dodatečné zateplení střešního pláště jednoplášťové ploché střechy a provedení nové hydroizolace systémem PLUS. Návrh rekonstrukce a dodatečné tepelné izolace stávající jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořadím vrstev systémem PLUS. Tepelně technické posouzení konstrukce podle ČSN 73 0540-2 (2011). 8. Dodatečné zateplení střešního pláště jednoplášťové ploché střechy a provedení nové hydroizolace systémem DUO. Návrh rekonstrukce a dodatečné tepelné izolace stávající jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořadím vrstev systémem DUO. Tepelně technické posouzení konstrukce podle ČSN 73 0540-2 (2011). 9. Změna stávající dvouplášťové nevětrané střechy na větranou. Tepelně technické posouzení nově navržené dvouplášťové větrané střechy podle ČSN 73 0540-2 (2011). 10. Změna půdního prostoru na prostor obytný. Návrh skladby střešního pláště šikmé střechy s nosnou konstrukcí tvořenou dřevěným krovem. Tepelně technické posouzení nově navržené šikmé střechy podle ČSN 73 0540-2 (2011). 11. Návrh sanace poruchy nosných konstrukcí šikmé střechy (dřevěných krovů, sloupků a vazných trámů atd.). Statické posouzení podle Eurocode 5. Řešení detailů. 12. Návrh a posouzení podtlakového komína na tuhá paliva v souladu s ČSN EN 13384-1 (2016). 13. Návrh a posouzení přetlakového komína na tuhá paliva v souladu s ČSN EN 13384-1 (2016). 14. Návrh na zvýšení vzduchové neprůzvučnosti mezibytové příčky v bytovém domě. Posouzení vzduchové neprůzvučnosti původní příčky. Návrh úpravy na zvýšení její vzduchové neprůzvučnosti. Posouzení vzduchové neprůzvučnosti s ohledem na splnění požadavku ČSN 73 0532 (2010). 15. Návrh na zvýšení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti dřevěného trámového stropu v bytovém domě. Úprava skladby podlahy  variantní návrh nové těžké a lehké plovoucí podlahy. Posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti obou typů navržených podlah s ohledem na požadavky ČSN 73 0532 (2010).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní