225-0305/02 – Pozemní a průmyslové stavitelství II. (PPS2)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
STE0199 Ing. Kateřina Stejskalová
VAV0113 Ing. Nikola Vavřínová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Pozemní a průmyslové stavitelství II. je zvládnutí problematiky ochrany pozemních staveb proti radonu, staveb na poddolovaném území a staveb na povodňovém území. Totéž, pokud se týká možností ochrany staveb proti pronikání radonu z podloží a ze stavebních materiálů, proti negativním účinkům poddolování a proti účinkům povodňové vlny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu Pozemní a průmyslové stavitelství II. bude pojednáno o problematice ochrany pozemních staveb proti radonu, staveb na poddolovaném území a staveb na povodňovém území. Rovněž tak o možnostech ochrany staveb proti pronikání radonu z podloží a ze stavebních materiálů, proti negativním účinkům poddolování a proti účinkům povodňové vlny.

Povinná literatura:

[1] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006). [2] ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů (1998). [3] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. . ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [4] Jiránek, M.: Konstrukce pozemních staveb. Ochrana proti radonu. ČVUT Praha, 2000. ISBN 80-01-02190-4. [5] Jiránek, M., Honzíková, M.: Výběr protiradonových opatření. Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Stavební fakulta ČVUT v Praze, 2012. ISBN 978 -80-01-05023-1. [6] ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. (2015) [7] Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. Vydavatelství norem Praha, 1991. ISBN 80-85111-19-5. [8] Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT - technické nakladatelství Ostrava. Ostrava, 1996. [9] Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. 1. vydání, květen 1999. ISBN 80-02-01276-3. [10] Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2672-4.

Doporučená literatura:

[1] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006). [2] ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů (1998). [3] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. . ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [4] Jiránek, M.: Konstrukce pozemních staveb. Ochrana proti radonu. ČVUT Praha, 2000. ISBN 80-01-02190-4. [5] Jiránek, M., Honzíková, M.: Výběr protiradonových opatření. Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Stavební fakulta ČVUT v Praze, 2012. ISBN 978 -80-01-05023-1. [6] ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. (2015) [7] Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. Vydavatelství norem Praha, 1991. ISBN 80-85111-19-5. [8] Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT - technické nakladatelství Ostrava. Ostrava, 1996. [9] Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. 1. vydání, květen 1999. ISBN 80-02-01276-3. [10] Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2672-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Ochrana staveb proti radonu. Vlastnosti radonu. Základní pojmy  přeměnová konstanta, difúzní délka, radonový index pozemku, radonový index stavby, konstrukce 1, 2. a 3. kategorie těsnosti. Zdroje radonu  podloží, stavební materiál, voda. 2. Ochrana staveb proti radonu. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Zásady navrhování protiradonových opatření u nových staveb při nízkém, středním a vysokém radonovém indexu stavby. 3. Ochrana staveb proti radonu. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Návrh protiradonové izolace. 4. Ochrana staveb proti radonu. Ochrana pobytových prostor stávajících staveb, v nichž je OAR menší než 600 Bq/m3, v intervalu 600 Bq/m3  1 200 Bq/m3 a vyšší ne ž 1 200 Bq/m3. 5. Ochrana staveb proti radonu. Další možná opatření pro snížení koncentrace radonu v interiérech budov Ochrana pobytových prostor stávajících staveb proti radonu uvolňujícímu se ze stavebních materiálů a z vody. 6. Stavby na poddolovaném území. Účinky hlubinného dobývání na povrch. Spojitá přetvoření terénu. Parametry poklesové kotliny. Teorie poklesové kotliny. Báňské podmínky. Nespojitá přetvoření terénu. Aplikace parametrů přetvoření terénu na povrchové objekty. Kategorizace stavenišť. 7. Stavby na poddolovaném území. Požadavky na inženýrsko geologický průzkum. Konstrukční zásady pro navrhování objektů na poddolovaném území. Tuhé, poddajné a smíšené objekty. 8. Stavby na poddolovaném území. Účinky spojitého přetvoření terénu na základové konstrukce. Tření v základové spáře a na bocích základů. Zvýšený zemní tlak. Aplikace kluzných spár. 9. Stavby na poddolovaném území. Účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy. Zajišťování zděných a panelových objektů. Železobetonové skeletové objekty na poddolovaném území. 10. Stavby na poddolovaném území. Ocelové konstrukce na poddolovaném území. Halové objekty a jeřábové dráhy. Optimální nosné systémy a uspořádání ztužidel. 11. Stavby na poddolovaném území. Podzemní objekty na poddolovaném území. Zásady ochrany povrchových objektů těžebních organizací. 12. Stavby na poddolovaném území. Rektifikace objektů. Zajišťování stávajících objektů. Odstraňování důlních škod. 13. Stavby na povodňových územích. Základní pojmy  povodňová vlna, rychlost povodňové vlny, hloubka povodňové vlny, povodňová škoda atd. Konstrukční zásady pro navrhování staveb situovaných na povodňovém území. 14. Stavby na povodňových územích. Zatížení stavebních objektů při průchodu povodňové vlny. Úpravy u stávajících objektů. 15. Stavby na povodňových územích. Sanace objektů po povodni. Obsah cvičení: 1. Ochrana staveb proti radonu. Návrh protiradonového opatření u novostavby staveb při středním a vysokém radonovém indexu stavby. 2. Ochrana staveb proti radonu. Návrh protiradonového opatření u novostavby staveb při středním a vysokém radonovém indexu stavby. 3. Ochrana staveb proti radonu. Návrh dodatečných protiradonových opatření u stávající budovy proti radonu pronikajícímu z podloží. 4. Ochrana staveb proti radonu. Návrh dodatečných protiradonových opatření u stávající budovy proti radonu pronikajícímu z podloží. 5. Ochrana staveb proti radonu. Návrh dodatečných protiradonových opatření u stávající budovy proti radonu uvolňujícímu se ze stavebních materiálů. 6. Stavby na poddolovaném území. Spojitá přetvoření terénu. Parametry poklesové kotliny v podmínkách ostravsko-karvinského revíru. 7. Stavby na poddolovaném území. Aplikace spojitých přetvoření terénu na tuhý a poddajný objekt. 8. Stavby na poddolovaném území. Uplatnění hlavních zásad optimálního návrhu tuhého a poddajného objektu na poddolovaném území. 9. Stavby na poddolovaném území. Výpočet účinků vodorovných přetvoření terénu v základech objektu založeného na patkách s táhly. 10. Stavby na poddolovaném území. Výpočet účinků vodorovných přetvoření terénu v základech objektu založeného na podélných a příčných pásech. 11. Stavby na poddolovaném území. Výpočet účinku vodorovných přetvoření terénu v základech objektu založeného na základové desce. 12. Stavby na poddolovaném území. Účinek zakřivení terénu na základové konstrukce. 13. Stavby na povodňových územích. Návrh zajištění budovy proti účinkům povodňové vlny 14. Stavby na povodňových územích. Výpočet zatížení konstrukcí budovy při průvodu povodňové vlny. 15. Stavby na povodňových územích. Návrh sanace budovy po průchodu povodňové vlny.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.