225-0307/02 – Technologie staveb (TS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ085 doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat znalosti o technologických postupech zděných, montovaných, monolitických staveb, včetně dřevostaveb, umět aplikovat technologické postupy na celou stavbu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Problematika technologie staveb v uceleném přehledu, zaměřená na stavby zděné, monolitické, montované, dřevostavby, práce související s obálkou budovy, práce dokončovací a demolice.

Povinná literatura:

• ČECHURA, J.: Stavební fyzika, Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 1997 • ERBEN, A. A KOL.: Stavitelství I. , SNTL,1981 • HORÁČEK, E.: Panelové budovy, Nakladatelství technické literatury SNTL, Praha, 1977 • BRADÁČ, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů, díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Ostrava 1999 • KOTLÍK, T., J., VÁVRA, D., FRIČ, P.: Obrazy z dějin české architektury, Nakladatelství Grada (Titanic), ISBN 80-85909-94-4 (Titanic), ISBN 80-247-0755-1 (Grada), 2003 • KUBEČKOVÁ, D.: Vybrané vady a poruchy objektů bytové výstavby, Sborník příspěvků, Mezinárodní konference znalců, Vydání první, VUT Brno Nakladatelství CERM, s.r.o., Ústav soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-3563-6, 2008 • KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Snižování energetické náročnosti budov, udržitelná výstavba, Vydala Polska Akademia Nauk, oddzial w Katowicach, Komisija Inžynierii Budowlanej, Roczniki Inženierii Budowlanej, Zeszyt 6, Katovice-Opole, ISSN 1505-8425, str.117-125, 2006 • KUBEČKOVÁ, D.: Regenerated Brownfileds, Residential Housing and Sustainable Buildings, Mezinárodní konference ENHR 2006, Ljubljana, Slovenia, sekce Housing Renewal and Maintenance, 2–5.7.2006 • KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Sanace panelových domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Mezinárodní konference, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.87-93 • KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, D.: Impact on structural formation in relation to inside form dwelling housing, International Housing Conference Reykjavík, Iceland, Konference ENHR, 06/2005, Book of Abstracts, str.36, http://borg.hi.is/enhr2005icelad, mezinárodní konference • KUBEČKOVÁ, D.: Opravy balkónových konstrukcí panelových domů, výsledky průzkumu a předprojektová příprava staveb, SANACE 2005, XV.Mezinárodní sympozium, 05/2005, Brno, ISSN 1211-3700, str.150-156 • KUBEČKOVÁ, D.: Vliv architektury a konstrukční tvorby detailů obalových konstrukcí budov na pohodu vnitřního prostředí, Konference s mezinárodní účastí, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.81-87 • KUBEČKOVÁ, D.: Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb, časopis Střechy, fasády, izolace, ročník 14–3/2007, ISSN 1212-0111, str.28-30 • KUBEČKOVÁ D.: Posuzování projektové dokumentace ve znalecké praxi, časopis Soudní inženýrství, ročník 18-2007, str.25-31, ISSN 1211-443X • KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel, odborný časopis Střechy, fasády, izolace., Ročník 13, číslo V/2006, str.52-53, ISSN 1212-0111, nakladatelství Mise, s.r.o. • KUBEČKOVÁ, D.: Příspěvek k problematice vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropních a podlahových konstrukcí panelových bytových domů, Sborník FAST, číslo 1, ročník III, řada stavební, stra.253-259, ISBN 80-248-0572-3, ISSN 1213-1962, 2005 • KUBEČKOVÁ, D.: Management a údržba panelového bytového fondu – posuzování investičních projektů vícekriteriální rozhodovací analýzou, Sborník vědeckých prací, VŠB-TUO, FAST 12/2005, ISBN 80-248-0997-4 • KUBEČKOVÁ, D.: Vzduchová a kročejová neprůzvučnost vodorovných konstrukcí panelových bytových domů, Konference Hradec Králové, 7.-8.12.2005, ISBN 80-239-5950-6, str.124-130 • NEDBAL, F.: Lehké betony, Vydal: CZ SVB, s.r.o., 2001, ISBN 80-238-2678-6 • RACEK, A.: Důlní vlivy na konstrukce staveb. VVÚPS a Vítkovické stavby n.p., Ostrava, 1970 • KUBEČKOVÁ, D.: Regeneration of Prefab Buildings in the Czech Republic with view Ostrava region, Book Abstracts, str.134, Konference ENHR 2.-6.7.2004, Anglie, Cambridge, Housing: Grouth and regeneration • ŠUBRT. R.: Tepelné mosty, Grada Publishing, s.r.o., 2002, ISBN 80-247-0071-9 • VAVERKA, , J. A KOL.: Stavební fyzika 1 – Stavební akustika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1 • VAVERKA, , J. A KOL.: Stavební fyzika 2 – Stavební tepelná technika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1 • VAVERKA, J. A KOL.: Stavební tepelná technika, VUT Brno, Nakladatelství VUTIUM, Vydání první, ISBN 80-214-2910-0, 2006 • WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 70 Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003 ISBN 80-01-02656-6

Doporučená literatura:

• DUDA, Jiří. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučeny standard, metodická řada DOS M 01.01., 1. vyd. Praha: ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. 236 s. Doporučené standardy metodické. ISBN 80-863-64089. • BARVÍNEK, Richard a Alois KOUBA. Slovník pojmů ve výstavbě: geotechnika a zakládáni: doporučeny standard. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. 155 s. ISBN 80-867-6979-8. • HOLICKÝ, Milan, Jana MARKOVÁ a Miroslav SÝKORA. Zatiženi stavebnich konstrukci: příručka k ČSN EN 1991. Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010. 131 s. Technická knižnice. ISBN 9788087093894. • MASOPUST, Jan. Navrhovaní základových a pažících konstrukci: příručka k ČSN EN 1997. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vydalo Informační centrum ČKAIT, 2012. 208 s. ISBN 9788087438312. • ODEHNAL, Lubomír. Ochrana staveb proti radonu z podloží: revize ČSN 73 0601 [tisk]. • Praha, 2006 [cit. 30. 1. 2015]. Dostupné z: http://atelier-dek.cz/docs/atelier_dek_cz/ • publikace/DEKTIME/dektime-2006-04.pdf. • RACLAVSKÝ, Jaroslav. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučeny standard – metodická řada • DOS M 01.01BVT: Bezvýkopové technologie. Praha: Informační centrum České komory • autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004. 127 s. ISBN 80-867-6924-0. • TOURKOVÁ, Jana. Geologie pro obor architektura Http://departments.fsv.cvut.cz/k135 [online]. [cit. 22. 5. 2015]. Dostupné z: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/data/wp-upload/2009/10/6prednaska-fa.pdf. • Pěnové sklo. http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bnov%C3%A9_sklo [online]. Wiki, 2015, 28. 11. 2014 [cit. 30. 1. 2015]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Radon. • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Vedení, dohled a dozory ve výstavbě, Stavební deník, jeho skladba a vedení, doporučený standard, metodická řada, DOS M 05.01, 2003. • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ze dne 14. března 2006. • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny ČR č. 276/1994 Sb., veznění pozdějších předpisů. • Vyhláška číslo 43/1990 Sb. Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj • ČSN 73 0031a Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro výpočet. • ČSN 73 0035a Zatížení stavebních konstrukcí. • ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. • ČSN 73 0039-01/2015 Navrhování objektů na poddolovaném území. • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 – požadavky (změna Z2/2007). • ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (listopad 2000). • ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení • (listopad 2000). • ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení. • ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží (2000). • ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. • ČSN 73 1002 Pilotové základy. • ČSN 73 1010 Názvosloví a značky pro zakládání staveb. • ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. • ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, 2004. • ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. ČNI, 2004. • ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení • sněhem. ČNI, 2005. • ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení • větrem. ČNI, 2007. • ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Zatížení teplotou. ČNI, 2005. • ČSN P ISO 6707-1. Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny: Předběžná česká technická norma. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. Nahrazuje ČSN ISO 6707-1 (73 0000) z července 2006. • ČSN EN 13829 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti obálky – Tlaková • metoda. • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Technologie staveb • Technologie zděných staveb • Technologie montovaných staveb • Technologie monolitických staveb • Technologie spřažených konstrukcí • Technologie dřevostaveb • Technologie výkopových prací • Technologie spodní stavby budovy podsklepené a technologie spodní stavby budovy nepodsklepené • Technologie hrubé vrchní stavby • Technologie zastřešení • Technologie opláštění • Technologie dokončovacích prací • Technologie demolicí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.