225-0310/02 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
MIC0439 Ing. Radek Michalák, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
STE0199 Ing. Kateřina Stejskalová
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VAV0113 Ing. Nikola Vavřínová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14
kombinovaná Zápočet 0+60

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem diplomové práce je prokázání schopnosti praktické aplikace znalostí získaných v průběhu studia.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Témata diplomových prací budou obsahovat zpracování projektové dokumentace na zadaný typ objektu pozemního charakteru. Tedy stavby průmyslové, stavby obytné stavby občanského vybavení, nebo stavby zemědělské. A to jak projektů novostaveb, tak také projektů přestaveb či rekonstrukcí. Tématem diplomové práce může být také teoretické pojednání, nebo řešení určitého technického úkolu týkající se problematiky průmyslových a pozemních staveb.

Povinná literatura:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 73 05 40-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005). [4] ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování (2014). [5] ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008). [6] ČSN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky (2004) [7] ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (2010). [8] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010) ve znění změny Z1 (2013). [9] ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení (2011). [10] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010). [11] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (2008). [12] ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení (2012). [13] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006). [14] ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (2000). [15] ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení (2000). [16] Hájek, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. Vydavatelství ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. [17] Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelství I. VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN80-248-0830-7. [18] Solař, J.: Pozemní stavitelství IV. Dostupné na: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/. [19] Kaňka, J., Nováček, J.: Stavební fyzika 3. Akustika pozemních staveb. ČVUT v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05674-5. [20] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [21] Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ˇCVUT. Praha, 2002. ISBN 80-01-02506-3. [22] Turček, P., Hulla, J.: Zakladanie stavieb. Jaga group, s. r. o., Bratislava, 2004. ISBN 80-88905-99-0. [23] Maceková, V., Vlček, M.: Zakládání staveb. ERA group, spol. s r. o. Brno, 2004. ISBN 80-86517-83-7. [24] Chaloupka, K., Svoboda, Z.: Ploché střechy. Praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. Praha. 2009. [25] Hanzalová, L., Šilarová, Š. a kol.: Ploché střechy. Informační centrum ČKAIT, s. r. o. Praha, 20005. ISBN 80-86769-71-2. [26] Novotný, M., Misar, I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-7169-530-0. [27] Fajkoš, A., Novotný, M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-247-0681-4. [28] Hykš, P., Gieciková, M.: Schodiště, rampy, žebříky. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2688-5. [29] Svoboda, P., Doležal, J.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0. [30] Bošová, D., Prokopová, L.: Stavební fyzika I. Osvětlení, oslunění, akustika budov. České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06130-5. [31] Oláh, J., Mikuláš, M., Mikulášová, D.: Šikmé střechy. Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2002. ISBN 80-88905-77-X. [32] Oláh, J.: Strešné plášte podkroví a nadstavieb. Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2000. ISBN 80-88905-61-3.

Doporučená literatura:

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [2] ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011). [3] ČSN 73 05 40-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005). [4] ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování (2014). [5] ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008). [6] ČSN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky (2004) [7] ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (2010). [8] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (2010) ve znění změny Z1 (2013). [9] ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení (2011). [10] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010). [11] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (2008). [12] ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení (2012). [13] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006). [14] ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (2000). [15] ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení (2000). [16] Hájek, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. Vydavatelství ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. [17] Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelství I. VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN80-248-0830-7. [18] Solař, J.: Pozemní stavitelství IV. Dostupné na: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/. [19] Kaňka, J., Nováček, J.: Stavební fyzika 3. Akustika pozemních staveb. ČVUT v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05674-5. [20] Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. [21] Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ˇCVUT. Praha, 2002. ISBN 80-01-02506-3. [22] Turček, P., Hulla, J.: Zakladanie stavieb. Jaga group, s. r. o., Bratislava, 2004. ISBN 80-88905-99-0. [23] Maceková, V., Vlček, M.: Zakládání staveb. ERA group, spol. s r. o. Brno, 2004. ISBN 80-86517-83-7. [24] Chaloupka, K., Svoboda, Z.: Ploché střechy. Praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. Praha. 2009. [25] Hanzalová, L., Šilarová, Š. a kol.: Ploché střechy. Informační centrum ČKAIT, s. r. o. Praha, 20005. ISBN 80-86769-71-2. [26] Novotný, M., Misar, I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-7169-530-0. [27] Fajkoš, A., Novotný, M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s. Praha, 2003. ISBN 80-247-0681-4. [28] Hykš, P., Gieciková, M.: Schodiště, rampy, žebříky. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2688-5. [29] Svoboda, P., Doležal, J.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0. [30] Bošová, D., Prokopová, L.: Stavební fyzika I. Osvětlení, oslunění, akustika budov. České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06130-5. [31] Oláh, J., Mikuláš, M., Mikulášová, D.: Šikmé střechy. Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2002. ISBN 80-88905-77-X. [32] Oláh, J.: Strešné plášte podkroví a nadstavieb. Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2000. ISBN 80-88905-61-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V rámci předmětu Diplomová práce vypracují studenti následující části projektu pro provedení stavby: A. Studii (M: 1:100): Studie bude obsahovat: - půdorysy jednotlivých podlaží, - řezy, - pohledy. B. Projekt: Projekt bude obsahovat: 1. Technickou zprávu (stavební část). 2. Výkresovou část. Výkresová část bude obsahovat následující výkresy: - situaci (M: 1:200, 1:500), - půdorysy jednotlivých podlaží (M: 1:50), - základy (1:50), - střecha (M: 1:50), - řezy (M: 1:50), - pohledy (M: 1:50), - výkopy (M: 1:50), - detaily (M: 1:10, 1:5)  dva vybrané detaily dle zadání, - výpis truhlářských výrobků, - výpis klempířských výrobků, - výpis zámečnických výrobků. 3. Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí budovy. Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí budovy bude provedeno podle ČSN 73 0540-2 (2011) a bude obsahovat: - tepelně technické posouzení obvodové stěny, - tepelně technické posouzení střechy, - tepelně technické posouzení podlahy. 4. Energetický štítek obálky budovy. Energetický štítek obálky budovy bude vypracován v souladu s podle ČSN 73 0540-2 (2011). 5. Posouzení akustických vlastností konstrukcí. Posouzení akustických vlastností konstrukcí bude provedeno v souladu s ČSN 73 0532 (2010) a bude obsahovat: - posouzení vzduchové neprůzvučnosti stěny, - posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropu. 6. Podle typu konstrukčního systému bude vedoucím práce určena desetiprocentní část z oblasti betonových, nebo ocelových konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní