225-0401/02 – Pokročilé stavební technologie (PST)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování rešerše o problematice dle bodu 1, 2 nebo 3 obecně a ve vztahu ke konkrétnímu zadání disertační práce. 1) Konstrukce 2) Materiály 3) Technologie

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Problematika zaměřená na moderní investiční výstavbové projekty, zahrnující širokou škálu stavebních materiálů, stavebních prvků a stavebních technologií. Tyto jsou v současné době plánovány, navrženy a řízeny tak, aby splňovaly vysoké požadavky kladené na konstrukce budov, jejich kvalitu a udržitelnost, v průběhu celého životního cyklu budov. Cílem celého výstavbového investičního procesu je vytvářet kvalitní a moderní budovy, které naplňují potřeby uživatelů a společnosti. Mezi aspekty, které ovlivňují výběr stavebních materiálů a stavebních technologií patří například trvanlivost v čase, ochrana proti vlhkosti, klimatické a akustické pohodlí, energetická účinnost, trvanlivost a udržitelnost. Studium rozšiřuje inženýrské znalosti pro různé fáze stavebních projektů v oblasti výběru a aplikace nových materiálů a technologií; věnuje se problematice konstrukční a realizační tvorbě detailů konstrukcí a budov, oblasti analýzy technologických a environmentálních aspektů při provádění staveb, a to jak u staveb nových, tak u staveb určených k renovaci a modernizaci. Součástí problematiky je vazba na ekologický a environmentální design, který se v současné době promítá do konstrukční tvorby moderních budov, zejména pak do oblasti návrhu, tvorby a realizace tzv. ekologických fasád budov (Eco-wall), které mohou výrazně přispět k uplatnění principů udržitelné výstavby nebo se dále promítá do oblasti experimentální výstavby typu „ostrovní domy“ či „kontejnerové (buňkové) bydlení“, aj. a s tím související problematiky konstrukční tvorby (například konstrukční tvorba budov z hlediska požadavků tepelné techniky, zakládání, technického zařízení budov, kotvení speciálních technologií a prvků, aj.). Studium rozšiřuje inženýrské znalosti o budovách v oblasti experimentálních návrhů a realizací, s vazbou na ekologii, udržitelnost, energetiku, zejména ve fázi designu a konstrukčního návrhu budovy.

Povinná literatura:

• BARVÍNEK, R., KOUBA, A.: Slovník pojmů ve výstavbě: geotechnika a zakládání: doporučeny standard. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. 155 s. ISBN 80-867-6979-8. • ČECHURA, J.: Stavební fyzika, Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 1997. • DIAS, A. – J. W. G. Kuilen – Cruz, H.: Mechanical properties of timber-concrete joints made with steel dowels, Coimbra University, 2003. • ERBEN, A. A KOL.: Stavitelství I. , SNTL,1981. • HOLICKÝ, M. , MARKOVÁ, J. , SÝKORA, M.: Zatížení stavebních konstrukci: Přiručka k ČSN EN 1991. Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010. 131 s. Technická knižnice. ISBN 9788087093894. • HORÁČEK, E.: Panelové budovy, Nakladatelství technické literatury SNTL, Praha, 1977 • BRADÁČ, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů, díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Ostrava 1999. • JOHANSEN, K. W.: Theory of timber connections. International Association of Bridge and Structural Engineering. Publication No. 9:249-262. Bern, 1949. • KOLB, J.: Dřevostavby, Grada Publishing 2011. • KOTLÍK, T., J., VÁVRA, D., FRIČ, P.: Obrazy z dějin české architektury, Nakladatelství Grada (Titanic), ISBN 80-85909-94-4 (Titanic), ISBN 80-247-0755-1 (Grada), 2003 • KUBEČKOVÁ, D.: Vybrané vady a poruchy objektů bytové výstavby, Sborník příspěvků, Mezinárodní konference znalců, Vydání první, VUT Brno Nakladatelství CERM, s.r.o., Ústav soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-3563-6, 2008 • KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Snižování energetické náročnosti budov, udržitelná výstavba, Vydala Polska Akademia Nauk, oddzial w Katowicach, Komisija Inžynierii Budowlanej, Roczniki Inženierii Budowlan. • ej, Zeszyt 6, Katovice-Opole, ISSN 1505-8425, str.117-125, 2006. • KUBEČKOVÁ, D.: Regenerated Brownfileds, Residential Housing and Sustainable Buildings, Mezinárodní konference ENHR 2006, Ljubljana, Slovenia, sekce Housing Renewal and Maintenance, 2–5.7.2006. • KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Sanace panelových domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Mezinárodní konference, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.87-93. • KUBEČKOVÁ, D.: Impact on structural formation in relation to inside form dwelling housing, International Housing Conference Reykjavík, Iceland, Konference ENHR, 06/2005, Book of Abstracts, str.36, http://borg.hi.is/enhr2005icelad, mezinárodní konference. • KUBEČKOVÁ, D.: Opravy balkónových konstrukcí panelových domů, výsledky průzkumu a předprojektová příprava staveb, SANACE 2005, XV.Mezinárodní sympozium, 05/2005, Brno, ISSN 1211-3700, str.150-156. • KUBEČKOVÁ, D.: Vliv architektury a konstrukční tvorby detailů obalových konstrukcí budov na pohodu vnitřního prostředí, Konference s mezinárodní účastí, Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech, Podbánské, Slovensko, 21.-23.3.2005, ISBN 80-232-0245-6, str.81-87. • KUBEČKOVÁ, D.: Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb, časopis Střechy, fasády, izolace, ročník 14–3/2007, ISSN 1212-0111, str.28-30. • KUBEČKOVÁ D.: Posuzování projektové dokumentace ve znalecké praxi, časopis Soudní inženýrství, ročník 18-2007, str.25-31, ISSN 1211-443X. • KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K.: Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel, odborný časopis Střechy, fasády, izolace., Ročník 13, číslo V/2006, str.52-53, ISSN 1212-0111, nakladatelství Mise, s.r.o.

Doporučená literatura:

• KUBEČKOVÁ, D.: Příspěvek k problematice vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropních a podlahových konstrukcí panelových bytových domů, Sborník FAST, číslo 1, ročník III, řada stavební, stra.253-259, ISBN 80-248-0572-3, ISSN 1213-1962, 2005. • KUBEČKOVÁ, D.: Management a údržba panelového bytového fondu – posuzování investičních projektů vícekriteriální rozhodovací analýzou, Sborník vědeckých prací, VŠB-TUO, FAST 12/2005, ISBN 80-248-0997-4. • KUBEČKOVÁ, D.: Vzduchová a kročejová neprůzvučnost vodorovných konstrukcí panelových bytových domů, Konference Hradec Králové, 7.-8.12.2005, ISBN 80-239-5950-6, str.124-130. • MASOPUST, J.: Navrhování základových a pažících konstrukci: Příručka k ČSN EN 1997. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vydalo Informační centrum ČKAIT, 2012. 208 s. ISBN 9788087438312. • MRLÍK, F.: Vlastnosti oken a dveří v laboratoři i na stavbách. Zpravodaj č. 4/1987, VÚPS Praha. • NEDBAL, F.: Lehké betony, Vydal: CZ SVB, s.r.o., 2001, ISBN 80-238-2678-6. • PEXOVÁ, J., NOVOTNÝ, M. Rozbor vlivu separační vrstvy u dřevobetonových konstrukcí. Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2011, 1. vyd., Volyně: VOŠ Volyně, 2011, s. 87–92, ISBN 978-80-86837-33-8. • PEXOVÁ, J., NOVOTNÝ, M., ŠUHAJDA, K. Spřažené dřevobetonové stropy s aplikací betonu z druhotných surovin v oblasti rekonstrukcí. Sborník konference Poruchy a rekonstrukce 2008, Ostrava, 2008, str. 26, ISBN 978-80-248-886-3. • PEXOVÁ, J., NOVOTNÝ,M. Experimentální analýza vlastností dřevobetonové stropní konstrukce. Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2008, Volyně: VOŠ Volyně, 2008, str. 188-192, ISBN 978-80-86837-18-5. • RACEK, A.: Důlní vlivy na konstrukce staveb. VVÚPS a Vítkovické stavby n.p., Ostrava, 1970. • ŠUBRT. R.: Tepelné mosty, Grada Publishing, s.r.o., 2002, ISBN 80-247-0071-9. • TOURKOVÁ, Jana. Geologie pro obor architektura Http://departments.fsv.cvut.cz/k135 [online]. [cit. 22. 5. 2015]. Dostupné z: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/data/wp-upload/2009/10/6prednaska-fa.pdf. • VAVERKA, J. A KOL.: Stavební fyzika 1 – Stavební akustika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1. • VAVERKA, J. A KOL.: Stavební fyzika 2 – Stavební tepelná technika, VUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1649-1. • VAVERKA, J. A KOL.: Stavební tepelná technika, VUT Brno, Nakladatelství VUTIUM, Vydání první, ISBN 80-214-2910-0, 2006. • WHALE, L. R. J. and col.: Design of nailed and bolted joints, proposals for the revision of existing formulae in draft Eurocode 5 and CIB code, Paper 20-7-1, Proceedings CIB – W18 meeting, Dublin, Ireland 1987. • WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 70 Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003 ISBN 80-01-02656-6. • DOS M 01.01BVT: Bezvýkopové technologie. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004. 127 s. ISBN 80-867-6924-0. • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ze dne 14. března 2006. • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny ČR č. 276/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. • Vyhláška číslo 43/1990 Sb. Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj • ČSN 73 0031a Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro výpočet. • ČSN 73 0035a Zatížení stavebních konstrukcí. • ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. • ČSN 73 0039-01/2015 Navrhování objektů na poddolovaném území. • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 – požadavky (změna Z2/2007). • ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (listopad 2000). • ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení • (listopad 2000). • ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení. • ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží (2000). • ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. • ČSN 73 1002 Pilotové základy. • ČSN 73 1010 Názvosloví a značky pro zakládání staveb. • ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. • ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, 2004. • ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. ČNI, 2004. • ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem. ČNI, 2005. • ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem. ČNI, 2007. • ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Zatížení teplotou. ČNI, 2005. • ČSN P ISO 6707-1. Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny: Předběžná česká technická norma. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. Nahrazuje ČSN ISO 6707-1 (73 0000) z července 2006. • ČSN EN 13829 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti obálky – Tlaková metoda. • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Požadavky na studenta v případě individuálního studijního plánu: Minimálně 50% účast na cvičeních, odevzdání všech požadovaných programů, napsání testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) KONSTRUKCE - Spřažené konstrukce. - Výškové stavby na bázi dřeva, zatížení, seizmicita a zkoušení dřevostaveb na účinky zemětřesení. - Konstrukce spojené s výstavbou „eco-domů“ či domů typu „ostrovní domy“; založení, nosná konstrukce, spoje a styky, výplně, návaznost na technické zařízení budov. - Design konstrukcí a volba konstrukčního systému, vnitřní mikroklima. - Řešení obálky budovy, ekologické fasády, biomimetické fasády, problematika návrhu, materiálu a konstrukce. - Problematika vnitřního a vnějšího zateplení. - Prefabetonové skelety, variabilita obvodového pláště. - Hybridní konstrukce (sklo – dřevo, ocel – dřevo, železobeton – dřevo, apod.). 2) MATERIÁLY - Biomimetické materiály. - Plasty. - Kotvení a stabilizace. - Dřevo. - Recyklovatelný stavební materiál, výhody a nevýhody. 3) TECHNOLOGIE - Injektáže - Lepení - 3D tisky - Nové technologie stavebních procesů - Robotizace ve stavebnictví - Technologie rekonstrukcí historických objektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní