225-0905/01 – Constructions in Extreme Climatic Conditions (SvEKP)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je osvojit si základních znalostí z oblasti navrhování obvodových konstrukcí pozemních staveb (střešních plášťů, obvodových stěn a podlahových konstrukcí), které jsou situovány v extrémních podmínkách venkovního klimatu a vnitřního mikroklimatu.

Teaching methods

Summary

Předmět poskytuje znalosti z oblasti stavebně fyzikálního navrhování obvodových konstrukcí pozemních staveb (střešních plášťů, obvodových stěn a podlahových konstrukcí), situovaných v extrémních podmínkách venkovního klimatu i vnitřního mikroklimatu.

Compulsory literature:

[1] VAVERKA J.: A KOL.: Stavební tepelná technika a energetika budov. Vysoké učení technické v Brně. Nakladatelství Vutium, 2006. ISBN 80-214-2910-0. [2] Bloudek, K.: Stavební tepelná technika II – 2. díl. České vysoké učení technické v Praze, 1992. [3] Chyský, J., Hemzal, K. a kol.: Větrání a klimatizace. Česká matice technická. Praha, 1993. ISBN 80-901574-0-8.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Fyzikální problematika vlhkého vzduchu. Molliérův h-x diagram vlhkého vzduchu. Stavové změny vzduchu v Moliérově h-x diagramu vlhkého vzduchu. 2. Tepelně technická problematika střešních plášťů. 3. Tepelně technická problematika obvodových stěn budov. 4. Tepelně technická problematika podlahových konstrukcí. 5. Tepelně technická problematika spodní stavby. 6. Zásady tepelně technického návrhu stavebních objektů v extrémních podmínkách venkovního klimatu a vnitřního mikroklimatu. 7. Archivy, depozitáře a výstavní budovy. Budovy v horských podmínkách. Chladírny a mrazírny. 8. Masivní historické budovy. Sakrální budovy. Sportovní haly. Plavecké bazény. Sauny. 9. Výrobní a skladovací průmyslové budovy. Výrobní a skladovací zemědělské budovy. 10. Zimní stadiony. Zimní zahrady.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner