225-0929/02 – Průmyslové a pozemní stavitelství II. (PaPS2)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
STE0199 Ing. Kateřina Stejskalová, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VAV0113 Ing. Nikola Vavřínová
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti z vybraných kapitol pozemního stavitelství: Konkrétně se jedná problematiku staveb situovaných na poddolovaném území, staveb v povodňových oblastech, ochrany staveb proti radonu (z podloží a ze stavebních materiálů) a tepelně technickou problematiku u průmyslových a zemědělských budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu budou probrány vybrané kapitoly z oblasti pozemního stavitelství.Konkrétně se jedná problematiku staveb situovaných na poddolovaném území, staveb v povodňových oblastech, ochrany staveb proti radonu (z podloží a ze stavebních materiálů) a tepelně technickou problematiku u průmyslových a zemědělských budov.

Povinná literatura:

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území (1989). ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006). ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů (2006). ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky (2011). Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1. Nakladatelství EXPERT Ostrava, 1996. Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. Ostrava, 1999. ISBN: 80-02-01276-3. Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039 (1991). Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, J.: Konstrukce pozemních staveb 20. Česká technika  Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03422-4. Vaverka, J.: a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. Vysoké učení technické v Brně. Nakladatelství Vutium, 2006. 648 s. ISBN 80-214-2910-0.

Doporučená literatura:

Žádná další doporučená literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ochrana staveb proti radonu. Vlastnosti radonu. Základní pojmy  přeměnová konstanta, difúzní délka, radonový index pozemku, radonový index stavby, konstrukce 1, 2. a 3. kategorie těsnosti.Zdroje radonu  podloží, stavební materiál, voda. 2. Ochrana staveb proti radonu. Zásady navrhování protiradonových opatření u nových staveb při nízkém, středním a vysokém radonovém indexu stavby. 3. Ochrana staveb proti radonu. Ochrana pobytových prostor stávajících staveb, v nichž je OAR menší než 600 Bq/m3, v intervalu 600 Bq/m3  1 200 Bq/m3 a vyšší ne ž 1 200 Bq/m3. 4. Stavby v povodňových územích. Základní pojmy  povodňová vlna, rychlost povodňové vlny, hloubka povodňové vlny, povodňová škoda atd. Konstrukční zásady pro navrhování staveb situovaných na povodňovém území. Úpravy u stávajících objektů. 5. Stavby v povodňových územích. Sanace objektů po povodni. Zatížení stavebních objektů při průchodu povodňové vlny. 6. Stavby na poddolovaném území. Účinky hlubinného dobývání na povrch. Spojitá přetvoření terénu. Parametry poklesové kotliny. Teorie poklesové kotliny. Báňské podmínky. Nespojitá přetvoření terénu. Aplikace parametrů přetvoření terénu na povrchové objekty. Kategorizace stavenišť. 7. Stavby na poddolovaném území. Obecné zásady navrhování objektů na poddolovaném území. Požadavky na inženýrsko geologický průzkum. Tuhé, poddajné a smíšené objekty. 8. Stavby na poddolovaném území. Účinky spojitého přetvoření terénu na základové konstrukce. Tření v základové spáře a na bocích základů. Zvýšený zemní tlak. Aplikace kluzných spár. Účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy. zajišťování zděných a panelových objektů. Železobetonové skeletové objekty na poddolovaném území. 9. Nízkoenergetické budovy. Základní pojmy  nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům energeticky soběstačný dům, semisoběstačný dům. Energetická bilance domu. Požadavky na umístění a geometrii. Energetická koncepce domu. 10. Nízkoenergetické budovy. Požadavky na obvodové konstrukce (obvodové stěny, střešní pláště a podlahy) a jejich návrh. 11. Nízkoenergetické budovy. Požadavky na výplně otvorů v obvodových konstrukcích. Možnosti zlepšení tepelně technických vlastností u obvodových konstrukcí stávajících domů. 12. Vybrané problémy z oblasti stavební tepelné techniky  řešení detailů spodní stavby z hlediska stavební tepelné techniky. 13. Vybrané problémy z oblasti stavební tepelné techniky  řešení obvodových konstrukcí v extrémních podmínkách vnitřního mikroklimatu. 14. Vybrané problémy z oblasti poruch a rekonstrukcí staveb. Sanace významně staticky poškozených zděných budov. Ochrana zděných budov proti působení technické seizmicity. 15. Vybrané problémy z oblasti poruch a rekonstrukcí staveb. Specifické problémy nadměrné vlhkosti zdiva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.