225-0934/01 – Creation of technical documentation (TTD)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits2
Subject guarantorIng. Marcela Halířová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Marcela Halířová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
FRI120 Ing. arch. Ing. Jan Fridrich
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course familiarizes students with the technical documentation of the historical development of drawing construction drawings, the present according to valid, the Building Act and its implementing regulations.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Předmět seznámí studenty s pravidly zobrazování základních konstrukcí ve stavebnictví a pořizování výkresové dokumentace stavebních objektů. vysvětlí, k čemu slouží. Osnova: 1) Úvod - historický vývoj zobrazování stavebních konstrukcí 2) Projektová dokumentace dle stavebního zákona, harmonizace norem 3) Rozměry a úprava výkresových listů, orientace výkresů, strukturování a obsah projektové dokumentace 4) Měřítka, typy čar, písmo, kótování, označování odkazů a stavebních úprav 5) Zobrazování objektů: v měřítku 1:200 a menším; 1:20 a větším 6) Výkres pohledů, situace 7) Kreslení výkopů a základů 8) Kreslení půdorysů a svislých řezů 9) Kreslení výplní otvorů, prostupů, zařizovacích předmětů, legenda místností, legenda hmot, šrafy 10) Kótování stavebních konstrukcí, výškové kóty 11) Kreslení obkladů, komínových a větracích průduchů 12) Kreslení schodišť, šikmých ramp, 13) Kreslení stropů, zastřešení 14) Zápočty

Compulsory literature:

ČSN 01 3420 Construction drawings - Presentation of general arrangement drawings Construction Act, as amended F.D.K.Ching, , Building Construction Illustrated, Release date: February 8, 2008 | ISBN-10: 0470087811 | ISBN-13: 978-0470087817 | Edition: 4

Recommended literature:

Set of Czech technical standards and European standards in the current version. http / / www.fast.vsb.cz/Department/225/Study Materials

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Syllabus : 1 ) Introduction - displaying historical development of structures 2 ) Project documentation required by the Building Act , the harmonization of standards 3 ) Size and finish drawing sheets , drawing orientation , structuring and content of design documentation 4 ) scales , line types , lettering , dimensioning , labeling references and structural modifications 5 ) Display of objects in 1:200 scale and smaller ; 1:20 more 6 ) Drawing of view , the situation 7 ) Drawing excavations and foundations 8) Draw floor plans and vertical sections 9 ) Draw apertures, openings, furnishings, rooms legend , legend materials, hatches 10 ) listed structures, elevations 11) Drawing tiles, chimneys and vents 12) Drawing stairs, sloping ramp , 13) Drawing ceilings , roofing 14) Credits

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2012/2013 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2012/2013 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2015/2016 Summer
2013/2014 Summer