225-0935/01 – Teorie rozhodování a rizika staveb (TRaRS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity2
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se s teoretickými a praktickými základy činností v rozhodovacím procesu a řízení rizik ve stavebnictví a praktická analýza rizika procesů v rámci navazující práce (Projekt I a Projekt II) dle specializace, stavební proces, pravděpodobnost rizika, údržba, výstavba (vše v rámci Projektu I a II) kontrola: závěrečný test a kombinovaná zkouška

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

1. Základní definice rizika. Portfolio rizik. Čas a prostor. Identifikace nebezpečí, kvalifikace nebezpečí, kvantifikace rizika. 2. Základní pojmy: jev a událost; nebezpečí a scénář nebezpečí, pole nebezpečí; pravděpodobnost a možnost; újma a škoda. 3. Druhy rizik a analýza rizika. 4. Rizika investora, developera, stavebníka, projektanta, dodavatele a subdodavatelů. Rizika třetích osob. 5. Projekt, objekt, proces; segmenty projektu, zdroje nebezpečí. Závislost mezi jevy a událostmi (existenční, sekvenční, statistické). 6. Metody ovládání rizik v projektovém a dodavatelském podniku. 7. Expertní metody FMEA, UMRA. Rozhodovací metody, rozhodovací stromy, pravděpodobnost, spolehlivost, histogramy. 8. SWOT analýza 9. Rozhodování v technicko ekonomické praxi, praktické užití. 10. Využití expertů, expertní a znalecká činnost, vady, škody a vyjádření časově nezávislé velikosti škody (praktické ukázky). 11. Alokace rizika projektové dokumentace, rizika v systému výstavby, rizika těchto procesů s vazbou na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti rizik v údržbě objektu. 12. Záruční doba objektů ve vazbě na riziko, změny rizika, hodnocení stavu objektů na principech rizikové analýzy. 13. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, pojistitelná a nepojistitelná rizika ve výstavbě. 14. Možná rizika provozních nehod, simulace elementárních úloh. 15. Rekapitulace.

Povinná literatura:

[1] Přednášky z tohoto předmětu, [2] KUBEČKA, Karel. Využití metod analýzy rizik v procesu rozhodování o vhodnosti sanace. Časopis stavebnictví: časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů. Brno: EXPO DATA, 2007, 1., 02/2007. ISSN 1802-2030. [3] KUBEČKA, Karel. Riziková analýza jako alternativní metoda stanovení výše škody na stavebním objektu a určení výše zhodnocení. Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2009, 20-2009, č. 02, s. 66-71. [4] KUBEČKA, Karel. Zkušenosti s nástroji analýzy rizik ve znalecké praxi. Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2009, 20-2009, č. 02, s. 204-207. [5] KUBEČKA, Karel. Rizika staveb, příčiny vzniku poruch, důsledky poruch a způsob hodnocení: autoreferát habilitační práce pro jednání Vědecké rady FAST VŠB-TU Ostrava, dne 20. února 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. 50 s. ISBN 978-80-248-1800-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/71231. Habilitační práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. [6] VLČEK, Pavel. Analýza příčin poruch staveb založených na nestabilním podloží: autoreferát k disertační práci. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012. 36 s. doktorské, habilitační a inaugurační spisy. ISBN 978-80-248-2819-0. Autoreferát k disertační práci a disertační práce. Fakulta stavební VŠB-Technická univerzita Ostra. Vedoucí práce Doc. Ing. Karel Kubečka. [7] DOBIÁŠOVÁ, Silvie. Nebezpečí a rizika projektantů ve výstavbových projektech: Hazard and risk of designers in construction projects : autoreferát k disertační práci. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013. 56 s. doktorské, habilitační a inagurační spisy. ISBN 978-80-248-3118-3. Autoreferát disertační práce a disertační práce. Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. [8] TICHÝ, Milík a Mila VALJENTOVÁ. Experti a expertizy. Praha: Linde, 2011, 287 s. ISBN 978-80-7201-823-9.

Doporučená literatura:

[1] Tichý, M.: Ovládání rizika - analýza a management [2] Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik [3] Crouhy, M. a kol.: Risk Management [4] Ladra, J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov [5] Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 2. vyd. Grada, Praha 2006 [6] KUBEČKA, K., Riziková analýza jako alternativní metoda stanovení výše škody na stavebním objektu a určení výše zhodnocení. XVIII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno, 23.–24.1.2009, Sborník příspěvků XVIII. Konference a CD. ISBN, 978-80-214-3808-8. [7] KUBEČKA, K., Rizika staveb, příčiny vzniku poruch, důsledky poruch a způsob hodnocení, VŠB-TU Ostrava, vědecké publikace Fakulty stavební, Edice Doktorské disertační, habilitační a inaugurační spisy, ISSN: 1213-7456, ISBN: 978-80-248-1800-9, Ostrava 2009. [8] KUBEČKA, K., Uplatnění rizikové analýzy v rozhodovacím procesu stavební činnosti, Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava), Řada stavební, roč. VIII, č.1/2008, ISSN 1213-1962, ISBN 978-80-248-1883-2, 27-44. [9] KUBEČKA, K., Využití rizikové analýzy v expertní a znalecké praxi, Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, Sekcia - 01. Pozemné stavby a architektúra, blok - G. Súdne znalectvo, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2008, ISBN 978-80-227-2979-6, Sborník na CD. [10] KUBEČKA, K., Riziková analýza jako alternativní rozhodovací metoda. Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava), Řada stavební, roč. VIII, č.2/2008, ISSN 1213-1962, ISBN 978-80-248-1873-3, 85-96 [11] KUBEČKA, K., Využití rizikové analýzy v procesu sanací obvodových plášťů a střech, Medzinárodná konferencia Železničné pozemné stavby 2008, Tatranské Zruby 9.-10. október 2008, ISBN: 978-80-968847-8-0, strana: 51÷57. [12] KUBEČKA, K., Riziková analýza jako alternativní rozhodovací metoda ve znalecké praxi. XVII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno, 25.–26.1.2008. Sborník příspěvků XVII. Konference a CD. ISBN, 978-80-7204-491-7. Doporučené doplňkové aktivity v rámci studijního programu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty

E-learning

Nejsou žádné další požadavky na studenty

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní pojmy: jev a událost; nebezpečí a scénář nebezpečí, pole nebezpečí; pravděpodobnost a možnost; újma a škoda. Nejistoty a neurčitosti. Základní definice rizika. Portfolio rizik. Čas a prostor. Projekt, objekt, proces; segmenty projektu, zdroje nebezpečí. Závislost mezi jevy a událostmi (existenční, sekvenční, statistické). Identifikace nebezpečí, kvalifikace nebezpečí, kvantifikace rizika. Druhy rizik. Rizika investora, developera, stavebníka, projektanta, dodavatele a subdodavatelů. Rizika třetích osob. Metody ovládání rizik v projektovém a dodavatelském podniku. Expertní metody FMEA, UMRA. Rozhodovací metody, rozhodovací stromy, simulace metodou Monte Carlo, přímý determinovaný pravděpodobnostní výpočet, aplikace v analýze a managementu rizika. Praktické užití. Rozhodovací kritéria v technickoekonomické. Praxi. Využití expertů. Alokace rizika projektové dokumentace, rizika v systému výstavby, rizik těchto procesů s vazbou na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti rizik v údržbě objektu, pojistitelná a nepojistitelná rizika ve výstavbě. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, možná rizika provozních nehod, Simulace elementárních úloh. Požadavky pro zajištění bezpečnosti ve stadiu projektování, výroby, montáže, provozu a údržby. Praktická analýza rizika procesů v rámci navazující práce (Projekt I a Projekt II) dle specializace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Termín Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní