226-0216/02 – Nauka o stavbách I. (NoS I)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
VAN422 Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět studentům poskytne základní orientaci v typologii obytných staveb v souvislosti s historickými a společenskými změnami a historií architektury (byt, rodinný dům, bytový dům, bydlení ve městě a na venkově, typy bydlení podle speciálních požadavků). Praktické využití poznatků se cvičí ve cvičeních tématicky navazujících na přednášenou teorii. Absolvováním předmětu student získá znalosti typologie obytných staveb v historických, společenských a technických souvislostech, v rozsahu potřebném pro další studium a pro navazující ateliérovou tvorbu obytných staveb (Ateliérová tvorba I).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Nauka o stavbách učí základní pojmovou strukturu oboru architektonické typologie, jejíž znalost studentům umožní zpracovávat nové informace (nejen z tohoto předmětu), zařazovat je do souvislostí a prakticky využít při vlastní tvorbě. Na přednáškách se studenti seznamují se základy architektonického návrhu obytných staveb s ohledem na jejich kulturní i technický význam a vliv na kvalitu vystavěného prostředí z pohledu jednotlivce i společnosti. Architektura staveb pro bydlení je uvedena do souvislostí historických, typologických a provozních včetně platných norem a předpisů. Přednášky jsou doplněny exkurzemi do obytných staveb historických i současných a externími přednáškami. Na přednášky navazují praktická cvičení.

Povinná literatura:

Neufert, Ernst - Navrhování staveb Štípek, Jan a Paroubek Jan. Stavby pro bydlení. Praha: ČVUT, 2006.

Doporučená literatura:

Schránil, Bedřich a kol. Projektování staveb bytových a občanských. Praha: SNTL, 1979. Dlabal, Stanislav a Kittrichová, Emanuela. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: ÚBOK. Štípek, Jan a kol. Základy nauky o stavbách. Praha: ČVUT, 2005. Filipiová, Daniela. Projektujeme bez bariér. (pozor – změna vyhlášky č. 398) www.nipi.cz (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR) Škabrada, Jiří. Lidové stavby, architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ZDROJE PŘÍKLADŮ SOUČASNÝCH STAVEB PRO BYDLENÍ Kynčl, Jakub. Bydlení ve městě. Brno: ERA, 2005. Kolektiv. České bydlení – DOMY. 77 rodinných domů z let 1989-2006. Praha: Prostor, 2006. Stempel, Ján. 99 domů. Praha: Kant, 2012. LITERATURA K DĚJINÁM BYDLENÍ Jelínek, Jan. Střecha nad hlavou. Kořeny nejstarší architektury a bydlení. Brno: VUTIUM, 2006. Syrový, Bohuslav: Architektura, svědectví dob. Praha: SNTL, 1987. Hrůza, Jiří: Vývoj urbanismu I + II. Praha: ČVUT, 1995, 1996. José Pijoan: Dějiny umění. Herout, Jaroslav: Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 1981. Staňková, Jaroslava a Pechar, Josef: Tisíciletý vývoj architektury. Praha: SNTL, 1979. Rostislav Švácha: Od moderny k funkcionalismu. Praha: Odeon, 1985. Strakoš, Martin: Nová Ostrava a její satelity. Ostrava: NPÚ Ostrava, 2010. ČASOPISY Odborné architektonické časopisy české i zahraniční – Architekt, ERA21, Stavba, Detail, Topos, Architectural Review apod. (dostupné ve studovně Ústřední knihovny VŠB a v knihovně na FAST) ZÁKLADNÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně budou psány kontrolní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu bude seznámení studentů s typologií dvou základních skupin staveb a to staveb bytových a občanských. Rozsah informací bude koncipován tak, aby studenti byli schopni na něj navázat v Ateliérové tvorbě I. a v ostatních ateliérech. Úvodem bude vždy objasněno provozní schéma určitého typu objektu v souvislosti s urbanismem a dále pak budou podrobně podány typologické požadavky na prostorové parametry budov.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní