226-0216/03 – Nauka o stavbách I. (NoS I)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět studentům poskytne základní orientaci v typologii obytných staveb v souvislosti s historickými a společenskými změnami a historií architektury (byt, rodinný dům, bytový dům, bydlení ve městě a na venkově, typy bydlení podle speciálních požadavků). Praktické využití poznatků se cvičí ve cvičeních tématicky navazujících na přednášenou teorii. Absolvováním předmětu student získá znalosti typologie obytných staveb v historických, společenských a technických souvislostech, v rozsahu potřebném pro další studium a pro navazující ateliérovou tvorbu obytných staveb (Ateliérová tvorba I).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Nauka o stavbách učí základní pojmovou strukturu oboru architektonické typologie, jejíž znalost studentům umožní zpracovávat nové informace (nejen z tohoto předmětu), zařazovat je do souvislostí a prakticky využít při vlastní tvorbě. Na přednáškách se studenti seznamují se základy architektonického návrhu obytných staveb s ohledem na jejich kulturní i technický význam a vliv na kvalitu vystavěného prostředí z pohledu jednotlivce i společnosti. Architektura staveb pro bydlení je uvedena do souvislostí historických, typologických a provozních včetně platných norem a předpisů. Přednášky jsou doplněny exkurzemi do obytných staveb historických i současných a externími přednáškami. Na přednášky navazují praktická cvičení.

Povinná literatura:

Neufert, Ernst - Navrhování staveb Štípek, Jan a Paroubek Jan. Stavby pro bydlení. Praha: ČVUT, 2006.

Doporučená literatura:

Schránil, Bedřich a kol. Projektování staveb bytových a občanských. Praha: SNTL, 1979. Dlabal, Stanislav a Kittrichová, Emanuela. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: ÚBOK. Štípek, Jan a kol. Základy nauky o stavbách. Praha: ČVUT, 2005. Filipiová, Daniela. Projektujeme bez bariér. (pozor – změna vyhlášky č. 398) www.nipi.cz (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR) Škabrada, Jiří. Lidové stavby, architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ZDROJE PŘÍKLADŮ SOUČASNÝCH STAVEB PRO BYDLENÍ Kynčl, Jakub. Bydlení ve městě. Brno: ERA, 2005. Kolektiv. České bydlení – DOMY. 77 rodinných domů z let 1989-2006. Praha: Prostor, 2006. Stempel, Ján. 99 domů. Praha: Kant, 2012. LITERATURA K DĚJINÁM BYDLENÍ Jelínek, Jan. Střecha nad hlavou. Kořeny nejstarší architektury a bydlení. Brno: VUTIUM, 2006. Syrový, Bohuslav: Architektura, svědectví dob. Praha: SNTL, 1987. Hrůza, Jiří: Vývoj urbanismu I + II. Praha: ČVUT, 1995, 1996. José Pijoan: Dějiny umění. Herout, Jaroslav: Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 1981. Staňková, Jaroslava a Pechar, Josef: Tisíciletý vývoj architektury. Praha: SNTL, 1979. Rostislav Švácha: Od moderny k funkcionalismu. Praha: Odeon, 1985. Strakoš, Martin: Nová Ostrava a její satelity. Ostrava: NPÚ Ostrava, 2010. ČASOPISY Odborné architektonické časopisy české i zahraniční – Architekt, ERA21, Stavba, Detail, Topos, Architectural Review apod. (dostupné ve studovně Ústřední knihovny VŠB a v knihovně na FAST) ZÁKLADNÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají odpovědi na otázky zadávané v jednotlivých přednáškách a zpracovávají samostatnou seminární práci k přednášené tématice. Ve cvičeních jsou znalosti ověřovány v testech.

E-learning

Předmět se nevyučuje formou e-learningu.

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD: ARCHITEKTURA, ČLOVĚK A PROSTOR 2. BYDLENÍ A BYT • FUNKCE BYDLENÍ • DEFINICE BYTU • ZÓNOVÁNÍ BYTU, PROVOZNÍ SCHÉMA, ORIENTACE BYTU • PROVOZ V BYTĚ – celkový, dílčí • MÍSTNOSTI V BYTĚ - obytné místnosti - provozní zázemí • VSTUPNÍ PROSTORY BYTU – vnější, vnitřní • TYPY BYTŮ  podle velikosti  podle prostorově dispozičního řešení  podle druhu obytné budovy (rodinný a bytový dům) 3. RODINNÝ DŮM • Definice rodinného domu • Rodinný dům pohledem sociologa • Přednosti a nevýhody rodinného domu • Třídění rodinných domů  podle způsobu zástavby  Rodinný dům podle vertikálního uspořádání dispozice  Rodinný dům podle charakteru umístění v terénu  Rodinné domy podle začlenění do sídelní struktury a prostředí 4. BYTOVÝ DŮM • Definice, charakteristika bytového domu • Domovní komunikace • Domovní vybavení • Bytové domy podle typu domovní komunikace • Bytové domy podle umístění v sídelní struktuře • Současné trendy bytových dispozic 5. BYTOVÝ INTERIÉR 6. DŮM A MÍSTO (bydlení v urbanistických souvislostech) • Vztah domu k okolí a k pozemku • Zásady slušného chování nového domu na české vesnici • Umísťování staveb na pozemku • Odstupy staveb • Požárně nebezpečný prostor • Sítě a infrastruktura (ochranná pásma) • Připojení na komunikace, parkování, garáž • Architektonický koncept domu v souvislosti s pozemkem • Analýza místa, zadání, návrh • Zahrada u rodinného domu 7. BYDLENÍ SENIORŮ 8. SPECIÁLNÍ TYPY BYDLENÍ 9. POHLED DO MINULOSTI - PRAVĚK A STAROVĚK (od lovců a sběračů po římské castrum) 10. POHLED DO MINULOSTI - STŘEDOVĚK A NOVOVĚK (od stěhování národů po barokní palác) 11. ZMĚNY BYDLENÍ V 19. STOLETÍ (od klasicismu k moderně) 12. DĚDICTVÍ - BYDLENÍ 20. STOLETÍ (od moderny přes socialistické město k dnešku) 13. TRENDY SOUČASNÝCH STAVEB PRO BYDLENÍ 14. ZÁVĚR: DISKUSE, POŽADAVKY KE ZKOUŠCE

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní