226-0219/01 – Nauka o stavbách II (NoS II)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu se student seznámí s typologií jednodušších typů občanských staveb včetně základního řešení veřejných prostranství. Nauka o stavbách učí základní pojmovou strukturu oboru architektonické typologie, jejíž znalost studentům umožní zpracovávat nové informace (nejen z tohoto předmětu) a zařazovat je do souvislostí. Student získá základní znalosti typologie občanských staveb v historických, společenských a technických souvislostech, v rozsahu potřebném pro další studium a navazující ateliérovou tvorbu (Ateliérová tvorba II).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Na přednáškách se studenti seznamují se základy architektonického návrhu jednotlivých základních typů občanských staveb s ohledem na jejich kulturní i technický význam a vliv na kvalitu vystavěného prostředí z pohledu jednotlivce i společnosti. Architektura občanských staveb (veřejné ubytování a stravování, obchod, základní zdravotnictví, školské stavby, stavby pro sport a administrativu) je uvedena do souvislostí historických, typologických a provozních včetně seznámení se základními platnými normami a předpisy. Přednášky jsou doplněny exkurzemi za poznáním staveb historických i současných a externími přednáškami.

Povinná literatura:

Neufert, Ernst. Navrhování staveb. Schránil, Bedřich a kol. Projektování staveb bytových a občanských. Praha: SNTL, 1979. Štípek, Jan a kol. Základy nauky o stavbách. Praha: ČVUT, 2005. Filipiová, Daniela. Projektujeme bez bariér. (pozor – změna vyhlášky č. 398) www.nipi.cz (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR)

Doporučená literatura:

ODBORNÉ ČASOPISY Odborné architektonické časopisy české i zahraniční: Architekt, ERA21, Stavba, Detail, Topos, Architectural Review apod. (dostupné ve studovně Ústřední knihovny VŠB a ve fakultní knihovně FAST) ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby. Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory. (2005) ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody. Literatura k jednotlivým tématům je uvedena u přednášek.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně jsou psány kontrolní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Nauka o stavbách 2 se zabývá především stavbami dopravními, dále pak stavbami průmyslové a jiné výroby, zemědělskými stavbami a dalšími typy staveb. Dopravní stavby jsou chápány zejména jako nezbytná součást urbanistického celku bez jejichž koncepčního chápání nelze navrhovat urbanistické a architektonické studie. Nezbytnou součástí architektury je městský parter a infrastruktura městských částí. Stavby průmyslové a jiné výroby jsou chápány zejména z provozních, konstrukčních a architektonických aspektů. Důraze je kladen na pochopení a analýzu výrobního procesu, jako určujícího parametru celého komplexu. Dále pak jsou průmyslové objekty chápány jako součást umělého a nebo přírodního prostředí a součást krajiny. Všechny souvislosti a návaznosti jsou z počátku podávány obecně a posléze demonstrovány na konkrétních realizacích. Typologické požadavky na interiér průmyslových komplexů, včetně informačních systémů, jsou rovněž součástí přednášek. Stavby zemědělské jsou prezentovány podle aktuálních trendů v tomto oboru a nejnovějších poznatků ve světě. Součástí přednášek je však také historie zemědělských staveb, jako výchozí zdroj informací pro ekologické zemědělství a agroturistiku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní