226-0321/01 – Diplomový projekt (DiplProj)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity23
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
SVA0169 Prof. Ing. arch. Jindřich Svatoš
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
TRE06 Ing. arch. Zdeněk Trefil
VID046 Ing. arch. Lucie Videcká
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Diplomový projekt je komplexní závěrečnou prací studia, ve které by měl diplomant samostatně prokázat svoje dovednosti. Diplomant musí zvládnout ucelenou architektonickou práci od urbanismu po architektonický detail. Práce musí snést srovnání s reálným projektem v praxi. Projekt je koncipován tak, aby navázal na dosud získané znalosti z předdiplomního semináře.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Diplomový projekt takto možná i dnes (nejen vycházejíc podle Aristotela) jako architektonické umění prezentuje dobrý tvořivý stav s pomocí pravdivého úsudku; a vše, co je zde dobrem, je dílem architektonického a technického umění.

Povinná literatura:

1. Územní plán a územní studie pro lokalitu 2. Odkazy na normy a legislativu 3. ČKA Profesní řád, fáze jednotlivých výkonů 4. ČKA Etický řád 5. Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995

Doporučená literatura:

Odborná literatura týkající se problematiky zadání práce. 6. stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 7. Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby 8. Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 9. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 10. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 11. ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (2005) 12. ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Povinné pravidelné konzultace s vedoucím práce a dalšími určenými konzultanty v rozsahu jimi určeném.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimální počet konzultací stanovený vedoucím práce. Povinná účast na společných prezentacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. architektonicko urbánní popis řešení, zdůvodnění 2. výstupy z analýz a syntézy předdiplomního semináře, 3 .podrobnější technický popis řešení (včetně řešení statiky a požární bezpečnosti), 4. situace širších vztahů 1: 5000 až 1.:1000, 5. situace 1:500, 6. půdorysy pohledy a řezy řešení v měř. 1:200 až 1:100 podle zadaného úkolu, 7. detaily charakterizující architektonické a technické řešení 1:10 až 1:5 8. vizualizace nebo perspektivy objektu včetně interiéru, 9. podrobná studie interiéru s popisem materiálů, 10. virtuální model anebo fyzický model objektu 11. model nebo estetické schéma charakteru v prostředí širších vztahů. Pravidelné konzultace s vedoucím práce, případně dalšími určenými konzultanty a oponenty v rozsahu stanoveném vedoucím.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3502) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní