226-0403/02 – Ateliér ZAN 1 (ZAN1)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity5
Garant předmětuIng. arch. Klára Palánová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLA0007 Ing. arch. Ivona Dlábiková
HOL0011 Ing.arch. Martina Holubová
HOR606 Ing. arch. Jiří Hořínek
JUR0072 Ing.arch. Ondřej Juračka
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
RYN0005 Ing.arch. Marek Rynda
SLI0053 Ing. arch. Filip Slivka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za účel seznámit studenty s procesem přípravy a tvorby projektu architektonického díla, s vnímáním uspořádání (užitné funkce) a estetiky v rámci harmonické skladby všech jeho složek a v souvislostech tvorby umělého prostoru, s vlivem funkčních, konstrukčních, materiálových a výtvarně estetických prvků (architektonický tvar, architektonický prostor, měřítko) na kvalitu stavby architektonického díla a životního prostředí. Kompetence a cíle: - dovednost prezentace a adjustace - seznámení se základy teorie architektury, elementy, osobnostmi - umění samostatného studia, kladení otázek a diskuse

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět slouží jako příprava na Ateliér ZAN II. a Ateliérovou tvorbu I. Studenti se naučí adjustovat výkresovou dokumentaci stavby ve formě architektonické studie, seznámí se s ikonickými stavbami pro bydlení, se základy kompozice, typologie a ergonomie pomocí analýzy existujícího architektonického díla. Zvládnutí předmětu předpokládá osvojení základních způsobů manuálního kreslení i základních digitálních metod, zvládnutí vyjadřování se formou stavebních výkresů, posteru, fyzického modelu a ústní prezentace díla.

Povinná literatura:

ČSN 01 34 20 - Výkresy pozemních staveb-Kreslení výkresů stavební části ČSN 73 4305 - Zaříditelnost bytů Doseděl, Antonín. Čítanka výkresů ve stavebnictví. Praha: Sobotáles, 2004 Mo Zell. Škola kreslení a modelování.

Doporučená literatura:

ČSN 73 43 01 Obytné budovy ČSN P ISO 6707-1 (730000) Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny Antal a kolektiv, Abstrakce a kreslení architektonického prostoru, ALFA Bratislava, 1973 Neufert, E. Navrhování staveb. Consultinvest 1995 Pierre von Meiss. Od formy k místu. Ebner P., Lindberg S. Typology +, innovative residential architecture. Basel : Birkhäuser, 2010. 431 s. ISBN: 978-3-0346-0087-3 Kohout, M. Collective housing: a spatial typology = Hromadné bydlení : systematika prostorových typů. Praha : České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, 2015 www.archdaily.com Frederick Matthew. 101 věcí které jsem se naučil na architektuře.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V jednotlivých cvičení část věnovat ústní prezentaci jednotlivých architektonických děl studenty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Do praktických cvičení je třeba zařadit tvorbu titulní stranu a celkovou adjustaci grafických prací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. úvod, zadání architektonického díla k analýze, doporučená literatura, seznámení s náplní jednotlivých cvičení, s účelem cvičení a s výstupy, vysvětlení používání informačních zdrojů, seznam pomůcek pro potřeby cvičení (praktické cvičení – dispozice vlastního bydlení + provozní schéma) 2. kreslení půdorysů 3. půdorysy podrobit rozboru – funkční zónování, vyznačení společenské a klidové zóny, dodatečná tvorba provozního schématu 4. řezy 5. pohledy 6. kompoziční rozbor fasády 7. zadání hmotového modelu, tvorba modelu 8. analýza objektu 9. 3D zobrazení – axonometrie nebo perspektiva 10. architektonická situace 11. dohotovení celkové analýzy formou textů a nákresů 12. architektonický detail 13. poster

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Na závěr odevzdání vypracovaného elaborátu A3, plakátu B1 a CD.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku