226-0416/02 – Ateliérová tvorba 3 (AT3)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity9
Garant předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich SvatošGarant verze předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RIH082 Ing. arch. Pavel Řihák
VOJ20 Ing. arch. Aleš Vojtasík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Konverze postindustriální struktury - rehabilitace a revitalizace monofunkčních struktur (i tzv. sídlišť) - administrativní a správní parky - areály nemocniční a lázeňské - výzkumné a technologické parky - výrobní areály - polyfunkční zóny - komerční parky - skladové, výrobní a logistické parky - instalace, jejich začlenění a ekologizace. Úkolem je postupná profilace studentů a vybudování základních návyků týmové práce a umění kooperace mezi různě profilovanými partnery s přihlédnutím k budoucí specializaci. Soustřeďuje se na problematiku areálových celků a solitérního objektu v něm tedy řešení územního celku a vztahu celku a solitérního objektu. Z hlediska techniky a technologie projektu prohlubuje problematiku o vnímání vztahu celku a jednotlivosti, obecných podmínek, kontextu a týmové práce. Cílem je naučit základním principům a dovednostem v řešení (holistické) urbanistické struktury či souboru staveb (uspořádání – stavba – proces). Rozsah zpracování bude odpovídat rozsahu dokumentace k územnímu řízení. Předmět je multidisciplinární a v jeho rámci budou procvičovány navíc separovaněji dovednosti z PS, TZB a dalších disciplín.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Ateliérová tvorba 3 – areálové celky s důrazem na postindustriální soubory, jejich revitalizaci a konverzi.. Rozvíjí dovednosti předcházejících ateliérů a má za účel praktickou aplikaci, ověření a potvrzení získaných teoretických poznatků při hledání nových funkcí a forem v daném kontextu. Ateliér je zaměřen na problematiku týmové práce na úkolu během řešení specifických areálových celků ve vztahu, jak k chráněným zájmům (ochraně hodnot životního prostředí i kulturního dědictví), tak k potřebám trvalého udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979 Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995

Doporučená literatura:

Menčlová, Rákosník, Semeráková: Nauka o budovách 10, 20 Pierre von Meiss: Od formy k místu + o tektonice, úvod do studia architektury, Archa Zlín, 2018. Svatoš Jindřich: FAQ studentů architektury, ČVUT 2016. Medek, F.: Technická infrastruktura měst a sídel,, ČVUT - FA, Praha 1991 Hrůza, J., Zajíc, J.: Vývoj urbanismu I. a II.díl,, Čvut - FA, Praha 1996 B.Kubát - M.Kaun : Dopravní stavby 10 (skripta ČVUT Praha, 1998) Štědrý: Průmyslové stavby-Transformace průmyslu ve městech, ČVUT Praha, A další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Příprava kolektivní a individuální, rozbory a recherche, analýzy, rozpracování 3.-4. Syntéza 5. Kritika 1 – příprava, koncept 6.-9. Pokračování práce na návrhu stavby 10. Kritika 2 – návrh 11.-13. Pokračování práce na návrhu stavby 14. Kritika 3 - oponentura a obhajoba práce Ateliérové tvorby III, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Na závěr odevzdání vypracovaného elaborátu A3, plakátu B1 a CD.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku