226-0518/02 – Diplomový projekt (DP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity22
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
POC037 Ing. arch. Jozef Počil
SIM331 Ing.arch. Martina Počilová
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
VOL0083 Ing. arch. Lenka Volná
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Diplomový projekt je komplexní závěrečnou prací studia, ve které by měl diplomant samostatně prokázat svoje dovednosti. Diplomant musí zvládnout ucelenou architektonickou práci od urbanismu po architektonický detail. Práce musí snést srovnání s reálným projektem v praxi. Projekt je koncipován tak, aby navázal na dosud získané znalosti z předdiplomního semináře.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Diplomový projekt takto možná i dnes (nejen vycházejíc podle Aristotela) jako architektonické umění prezentuje dobrý tvořivý stav s pomocí pravdivého úsudku; a vše, co je zde dobrem, je dílem architektonického a technického umění.

Povinná literatura:

Povinnou literaturu určuje vedoucí v zadání diplomové práce s ohledem na její téma a je součástí písemního zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

ADORNO, T. W. Schéma masové kultury. Praha: Oikoymenh, 2009. ARISTOTELES. Etika Níkomachova. Praha: Petr Rezek, 1996. BERGSON, H. Hmota a paměť. Praha: Oikoymenh, 2003. DELEUZE, G. Foucault. Praha: Herrmann & synové, 2003. VAŠÍČEK, Z.: Podmínky volby. Praha: Triáda, 2003. VAŠÍČEK, Z. a F. MAYER. Minulost a současnost, paměť a dějiny. Praha: Triáda, 2008. NORBERG-SCHULZ, CH. Intentions in Architecture. Oslo 1963.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Dále aktivní účast na kritikách. Povinné pravidelné konzultace s vedoucím práce a dalšími určenými konzultanty v rozsahu jimi určeném.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimální počet konzultací stanovený vedoucím práce. Povinná účast na společných prezentacích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. architektonicko urbánní popis řešení, zdůvodnění 2. výstupy z analýz a syntézy předdiplomního semináře, 3 .podrobnější technický popis řešení (včetně řešení statiky a požární bezpečnosti), 4. situace širších vztahů 1: 5000 až 1.:1000, 5. situace 1:500, 6. půdorysy pohledy a řezy řešení v měř. 1:200 až 1:100 podle zadaného úkolu, 7. detaily charakterizující architektonické a technické řešení 1:10 až 1:5 8. vizualizace nebo perspektivy objektu včetně interiéru, 9. podrobná studie interiéru s popisem materiálů, 10. virtuální model anebo fyzický model objektu 11. model nebo estetické schéma charakteru v prostředí širších vztahů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Povinné pravidelné konzultace s vedoucím práce a dalšími určenými konzultanty v rozsahu jimi určeném.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinné pravidelné konzultace s vedoucím práce a dalšími určenými konzultanty v rozsahu jimi určeném. Průběžné odevzdání úkolů zadaných vyučujícím. Odevzdání bakalářské práce ve stanoveném rozsahu a kvalitě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní