227-0022/03 – Stavby pro dopravu kapalin a plynů ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO40 doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Posluchači se seznámí s celou problematikou staveb pro dopravu kapalin a plynů. Získají přehled o stavbách pro dopravu pitné a užitkové vody, teoretických základech pro výpočty proudění v uzavřených a otevřených vodárenských systémech. Dále se seznámí s dopravními stavbami pro dopravu plynů v plynném a kapalném skupenství, výpočty a konstrukcí potrubních systémů, postupy výstavby, křížením s dopravními stavbami železničními a silničními. Pozornost je věnována také dopravním stavbám v těžebnách, včetně dopravních staveb pro dopravu kalů úpravnictví. Posluchači se seznámí s problematikou větrání podzemních prostor (tunely železniční a silniční). Závěrem potom se základními bezpečnostními předpisy. Součástí výuky je exkurze na podzemní zásobník plynu a vodárenského systému v oblasti města Ostravy. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu posluchač získá přehled o stavbách pro dopravu kapalin a plynů, zvláště z pohledu vlivu (křížení) na železniční a silniční stavby. Posluchač může v provozních podmínkách odborně posuzovat střety zájmu provozovatelů produktovodů a provozovatelů železniční a silniční dopravy.

Povinná literatura:

M. Holý a kol.: Odvodňovací stavby, SNTL/ALFA Praha/Bratislava 1989 V. Broža - L. Satrapa: Hydrotechnické stavby, ES ČVUT Praha 1997 J. Buchtele - V. Roubíček: Technologie plynných paliv, ES VŠB - TU Ostrava 1998 J. Broul: Rotary drilling technology (AJ), ES VŠB - TU Ostrava P. Prokop: Důlní větrání a technika bezpečnosti, ES VŠB - TU Ostrava 1987 Kol. autorů: Vyhláška ČBÚ č. 239/ 1998 Sb., ČBÚ Praha, 1998

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: rozsah á 2 hod / týdně 1. Úvod do problematiky předmětu : vymezení pojmů (dopravní stavby povrchové a podzemní pro kapaliny a plyny, stavby pro povrchovou dopravu). 2. Stavby pro odvodnění : vývoj, teoretické základy, vlivy na životní prostředí. 3. Objekty staveb pro dopravu kapalin (voda), skluzy, shybky, násosky, akvadukty, propustky, žlaby, brody. 4. Stokování : kanály, potrubí, štoly, tunely. 5. Podzemní stavby pro dopravu kapalin : vrty, jímací nádrže, produktovody. 6. Podzemní stavby pro dopravu plynů : vrty, plynovody. 7. Povrchové stavby pro dopravu plynů : (separační stanice, regulační a kompresorové stanice, vlivy koroze prostředí, monitoring ). 8. Povrchové stavby pro dopravu kapalin (zkapalněné plyny, ropa, etylen apod.). 9. Zvláštní stavby pro dopravu plynu : větrání, degazace, rozvody stlačeného vzduchu, pneumatická doprava, zakládání důlních prostor. 10. Zvláštní stavby pro dopravu kapalin : rozvody, hydromechanizace, rozpojování hornin vodním paprskem, zavlažování v těžebnách, těžké kapaliny, sedimentační nádrže. 11. Zvláštní stavby pro dopravu kalů a úpravnictví. 12. Přednáška odborníka z praxe (SmP Ostrava, a.s.) Cvičení : rozsah á 2 hod / týdně 1. Úvodní cvičení : videokazety k problematice dopravních staveb pro kapaliny a plyny. 2. Výpočet proudění v otevřeném vodním kanále (individuelní zadání). 3. Výpočet odvodnění stanice a liniové stavby. 4.-5. Exkurze na PZP (Žukov, alt. Štramberk). 6.-7. Exkurze na vodárenský systém města Ostravy. 8.-10. Výpočet větrání (podle softwarového programu) železničního a silničního tunelu. 11.-12. Studium a diskuze k předpisové základně ČBÚ a IPB. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, videoprojektor, videokazety

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnické a dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku